PRED ŽALBENIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Fausto Pocar, predsjedavajući
sudija Florence Mumba
sudija Mehmet Güney
sudija Wolfgang Schomburg
sudija Inés Mónica Weinberg de Roca

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 28. januara 2004.

TUŽILAC
protiv
TIHOMIRA BLAŠKIĆA


ODLUKA PO ZAHTJEVU DARIJA KORDIĆA I MARIJA ČERKEZA ZA PRISTUP ČETVRTOM ZAHTJEVU TIHOMIRA BLAŠKIĆA NA OSNOVU PRAVILA 115 I DOKUMENTIMA U VEZI S TIM ZAHTJEVOM

Tužilaštvo:
g. Norman Farrell

Odbrana Darija Kordića:
g. Mitko Naumovski

Odbrana Marija Čerkeza:
g. Božidar Kovačević
g. Goran Mikuličić

Odbrana Tihomira Blaškića:
g. Anto Nobilo
g. Russell Hayman

ŽALBENO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

RJEŠAVAJUĆI PO "Zahtjevu Darija Kordića za pomoć Žalbenog vijeća u dobivanju pristupa četvrtom zahtjevu generala Blaškića na osnovu pravila 115 i dokumentima u vezi s tim zahtjevom" (dalje u tekstu: Zahtjev), koji je Dario Kordić (dalje u tekstu: Kordić) podnio 26. maja 2003., i u kojem traži pristup "Četvrtom zahtjevu za izvođenje dodatnih dokaza na osnovu pravila 115", koji je Tihomir Blaškić (u daljem tekstu: žalilac) u ovom žalbenom postupku podnio na povjerljivoj osnovi 12. maja 2003. (dalje u tekstu: Četvrti zahtjev na osnovu pravila 115), te svim dokumentima u vezi s tim zahtjevom;

RJEŠAVAJUĆI PO "Obavijesti o pridruživanju zahtjevu Darija Kordića za pomoć Žalbenog vijeća u dobivanju pristupa četvrtom zahtjevu generala Blaškića na osnovu pravila 115 i dokumentima u vezi s tim zahtjevom", koju je Mario Čerkez (dalje u tekstu: Čerkez) podnio 28. maja 2003.;

IMAJUĆI U VIDU da Kordić tvrdi da ima pravo na pristup Četvrtom zahtjevu na osnovu pravila 115, svim dokumentima za koje žalilac u tom Zahtjevu traži da se uvrste u sudski spis, kao i svim odgovorima, replikama i protivdokazima "ukoliko se taj materijal odnosi na Kordića ili je, na bilo koji način, relevantan za teze koje Kordić i optužba iznose u svojim žalbama";[1]

IMAJUĆI U VIDU da Kordić tvrdi da interesi pravde nalažu da Žalbeno vijeće naloži Sekretarijatu Suda da gorenavedene dokumente objelodani iz razloga koji se navode u paragrafima 14 i 17 odluke koju je ovo Vijeće donijelo 16. maja 2002. i paragrafu 10. odluke koju je Vijeće donijelo 16. oktobra 2002.;[2]

IMAJUĆI U VIDU da se Kordić, u novom zahtjevu, poziva na argumente iznesene u svom "Zahtjevu za pomoć Žalbenog vijeća u dobivanju pristupa žalbenim podnescima i nejavnim postžalbenim podnescima i transkriptima ročišta u predmetu Tužilac protiv Blaškića", podnijetom 4. februara 2001., i svom "Dodatnom zahtjevu za pomoć Žalbenog vijeća u dobivanju pristupa nejavnim postžalbenim podnescima i transkriptima ročišta u predmetu Tužilac protiv Blaškića", podnijetom 20. juna 2002.;[3]

IMAJUĆI U VIDU "Konsolidovani odgovor tužioca na zahtjev Darija Kordića i Marija Čerkeza za pomoć Žalbenog vijeća u dobivanju pristupa četvrtom Blaškićevom zahtjevu na osnovu pravila 115", podnijetom 3. juna 2003. (dalje u tekstu: Konsolidovani odgovor optužbe), i povjerljivi "Dodatak tužioca konsolidovanom odgovoru od 3. juna 2003. na zahtjev Darija Kordića i Marija Čerkeza za pomoć Žalbenog vijeća u dobivanju pristupa četvrtom Blaškićevom zahtjevu na osnovu pravila 115", podnijetom 12. juna 2003. (dalje u tekstu: Dodatak optužbe);

IMAJUĆI U VIDU da se, osim u pogledu dokumenata koji se odnose na žaliočev povjerljivi "Treći zahtjev da se prihvate dodatni dokazi po žalbi na osnovu pravila 115", podnijet povjerljivo 10. juna 2002. (dalje u tekstu: Treći zahtjev na osnovu pravila 115), optužba ne protivi Zahtjevu;[4]

IMAJUĆI U VIDU da optužba tvrdi da je, u slučaju da Žalbeno vijeće odobri Zahtjev, pri odobravanju pristupa potrebno odrediti zaštitne mjere da bi se sačuvala povjerljivost nejavnih informacija i anonimnost svjedoka koji se plaše odmazde;[5]

IMAJUĆI U VIDU žaliočev "Konsolidovani odgovor na zahtjev Darija Kordića i Marija Čerkeza za pomoć Žalbenog vijeća u dobivanju pristupa četvrtom zahtjevu žalioca na osnovu pravila 115", podnijet 10. juna 2003. (dalje u tekstu: Konsolidovani odgovor žalioca);

IMAJUĆI U VIDU da se žalilac, općenito govoreći, ne protivi Zahtjevu, ali tvrdi da u Četvrtom zahtjevu na osnovu pravila 115 treba redigovati sve dijelove u kojima se govori o materijalu u vezi sa njegovim Trećim zahtjevom na osnovu pravila 115 prije nego se podnosiocima Zahtjeva Kordiću i Čerkezu odobri pristup tom Zahtjevu;[6]

IMAJUĆI U VIDU da žalilac tvrdi da, u slučaju da Žalbeno vijeće odobri Zahtjev, pristup treba usloviti primjenom odgovarajućih zaštitnih mjera;[7]

IMAJUĆI U VIDU "Repliku Darija Kordića u prilog svom zahtjevu za pomoć Žalbenog vijeća u dobivanju pristupa četvrtom Blaškićevom zahtijevu na osnovu pravila 115", podnijetu 6. juna 2003. (dalje u tekstu: Kordićeva replika), u kojoj kaže da ne može odgovoriti na argumente iznijete u Konsolidovanom odgovoru optužbe, jer nije upoznat s prirodom materijala u žaliočevom Trećem zahtjevu na osnovu pravila 115;[8]

UZIMAJUĆI U OBZIR da je Kordiću i Čerkezu uskraćen pristup materijalima u vezi sa žaliočevim Trećim zahtjevom na osnovu pravila 115;[9]

IMAJUĆI U VIDU da je žalilac 8. avgusta 2003. podnio "Redigiranu javnu verziju ispravljenog četvrtog zahtjeva žalioca da se prihvate dodatni dokazi po žalbi na osnovu pravila 115";

IMAJUĆI U VIDU da Kordić i Čerkez imaju pristup povjerljivom sudskom materijalu žalioca;[10]

UZIMAJUĆI, NADALJE, U OBZIR da je ovo Vijeće već zaključilo da Kordić i Čerkez "imaju pravo da budu obaviješteni o argumentima u ovom žalbenom postupku u onoj mjeri u kojoj su ti argumenti bitni za pitanja iz njihovih vlastitih žalbi";[11]

UZIMAJUĆI, NADALJE, U OBZIR da Kordić i Čerkez ispunjavaju uslove za dobivanje traženog pristupa budući da su: (a) u opštim crtama opisali traženi materijal i (b) pokazali da postoji legitimna forenzička svrha takvog pristupa;

OVIM ODOBRAVA Zahtjev podnosilaca Kordića i Čerkeza, s izuzetkom svih eventualnih navoda u vezi sa žaliočevim Trećim zahtjevom na osnovu pravila 115; i

NALAŽE:

Optužbi i žaliocu da u roku od deset dana podnesu verzije Četvrtog zahtjeva na osnovu pravila 115, uključujući sve dokumente za koje žalilac u tom zahtjevu traži da se kao dodatni dokazi uvrste u sudski spis, te sve odgovore, replike i protivdokaze u vezi s tim zahtjevom, u kojima će biti redigovani svi oni dijelovi u kojima se govori o žaliočevom Trećem zahtjevu na osnovu pravila 115;

Sekretarijatu Suda da podnosiocima Zahtjeva Kordiću i Čerkezu odobri pristup gorepomenutim dokumentima.

Podnosiocima Zahtjeva Kordiću i Čerkezu, njihovoj odbrani i svima koji za nju rade a, po nalogu i ovlašćenju odbrane, imaju pristup povjerljivim žalbenim podnescima u ovom predmetu:

(i) Da trećim licima ne objelodanjuju imena svjedoka, njihova mjesta boravka, kopije izjava svjedoka, sadržaj izjava svjedoka, transkripte svjedočenja, sadržaj svjedočenja, kao ni bilo kakve informacije na osnovu kojih bi se svjedoci mogli identifikovati, čime bi se ugrozila povjerljivost zaštićena mjerama koje su već na snazi, ako to nije apsolutno nužno za pripremu Kordićeve i Čerkezeve žalbe, te nikad bez dopuštenja Žalbenog vijeća.

(ii) Da trećim licima ne objelodanjuju, ni u cijelosti ni djelimično, nikakve dokumentarne i druge dokaze, pismene izjave svjedoka i sadržaj nejavnih dokaza, izjava i ranijih svjedočenja.

(iii) Da, prije stupanja u kontakt sa svjedocima, prvo dokažu Žalbenom vijeću da bi taj svjedok bitno doprinio Kordićevoj i Čerkezovoj žalbi, navodeći i na koji način, te da za to ne postoji alternativa u pravilnom postupku. Ako Žalbeno vijeće dopusti takav kontakt, optužbi će se dati pravo da prisustvuje svakom kontaktu ili razgovoru ukoliko svjedok takvo prisustvo zatraži.

Ako se, u svrhe pripreme žalbe podnosilaca Zahtjeva Kordića i Čerkeza, povjerljivi materijal objelodani trećim licima – pod uslovom da su zadovoljeni uslovi navedeni gore u paragrafu (i) – sva lica kojima se objelodani povjerljivi materijal u ovom predmetu moraju biti obaviještena o tome da ne smiju kopirati, umnožavati ni objavljivati, u cijelosti ili djelimično, nikakve nejavne informacije, niti ih objelodanjivati drugim osobama. Nadalje, ako je neko lice već dobilo takve informacije, mora ih vratiti podnosiocima Zahtjeva Kordiću i Čerkezu ili njihovoj odbrani čim im one više ne budu potrebne za pripremu žalbe.

U treća lica ne spadaju: (i) podnosioci Zahtjeva Kordić i Čerkez, (ii) zaposlenici odvjetničkih firmi branilaca, (iii) osoblje Međunarodnog suda i (iv) službenici Tužilaštva.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

/potpis na originalu/
sudija Fausto Pocar,
predsjedavajući
Dana 28. januara 2004.
U Haagu,
Nizozemska


[1] Zahtjev, par. 1.

[2] Tužilac protiv Blaškića, "Odluka po zahtjevu žalilaca Darija Kordića i Marija Čerkeza za pomoć Žalbenog vijeća u dobivanju pristupa žalbenim podnescima i nejavnim pretpretresnim podnescima i transkriptima u predmetu Tužilac protiv Blaškića" od 16. maja 2002. u predmetu Tužilac protiv Blaškića, predmet br. IT-95-14-A (dalje u tekstu: Odluka Žalbenog vijeća od 16. maja 2002.). Tužilac protiv Blaškića, "Odluka po dodatnom zahtjevu žalilaca Darija Kordića i Marija Čerkeza za pomoć Žalbenog vijeća u dobivanju pristupa nejavnim postpretresnim podnescima, žalbenim podnescima i transkriptima ročišta u predmetu Tužilac protiv Tihomira Blaškića" od 16. oktobra 2002. u predmetu Tužilac protiv Blaškića, predmet br. IT-95-14-A (dalje u tekstu: Odluka Žalbenog vijeća od 16. oktobra 2002.).

[3] Zahtjev, par. 7.

[4] Vidi Konsolidovani odgovor optužbe, par. 3 i 5.

[5] Dodatak optužbe, par. od 7 do 14.

[6] Konsolidovani odgovor žalioca, par. 1.

[7] Konsolidovani odgovor žalioca, par 2.

[8] Kordićeva replika, par. 4.

[9] Vidi Odluku Žalbenog vijeća od 16. oktobra 2002.

[10] Pristup je odobren pod uslovom da je riječ o materijalima koji se odnose na svjedoke koji se ne protive tom pristupu i koji će ili biti pozvani da svjedoče ili čije svjedočenje ima oslobađajući karakter. Tužilac protiv Darija Kordića i Marija Čerkeza, "Daljnji nalog po zahtjevu za pristup povjerljivim materijalima u predmetima koji se direktno ili indirektno tiču Lašvanske doline", predmet br. IT-95-14/2-PT, 16. februar 1999.

[11] Odluka Žalbenog vijeća od 16. maja 2002., par. 17 i Odluka od 16. oktobra 2002., par. 10.