PRED PREDŽALBENIM SUDIJOM

 

Sudija: Fausto Pocar, predžalbeni sudija

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 12. marta 2001.

 

TUŽILAC
protiv
TIHOMIRA BLAŠKIĆA


NALOG KOJIM SE ODOBRAVA PRODUŽENJE ROKA

 

Zastupnik optužbe:

g. Upawansa Yapa

Zastupnici žalioca:

g. Anto Nobilo
g. Russell Hayman
g. Andrew Paley

JA, FAUSTO POCAR, sudija Žalbenog vijeća Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

RJEŠAVAJUĆI PO Zahtjevu optužbe za dodatno produženje roka, podnesenom 27. februara 2001., kojim optužba traži produženje roka za još mjesec dana u okviru kojeg može podnijeti svoj odgovor na Podnesak žalioca u prilog zahtjevu za izvođenje dodatnih dokaza u žalbenom postupku u skladu sa pravilom 115, a shodno odluci Žalbenog vijeća od 26. septembra 2000., podnesen 19. januara 2001. (dalje u tekstu: podnesak žalioca u prilog zahtjevu u skladu sa pravilom 115);

IMAJUĆI U VIDU Zahtjev optužbe za produženje roka, podnesen 26. januara 2001. u kojem je optužba zatražila dozvolu da svoj Odgovor na podnesak žalioca u prilog zahtjevu u skladu sa pravilom 115 podnese do 19. aprila 2001, imajući u vidu obimnu dokumentaciju koja se podnosi da bi se uvrstila u dokaze i brojne tvrdnje vezane za presudu Pretresnog vijeća;

IMAJUĆI U VIDU Nalog kojim se dozvoljava produženje roka, od 20. februara 2001., kojim se optužbi dozvoljava da se rok za podnošenje Odgovora na podnesak žalioca u prilog zahtjevu u skladu sa pravilom 115 produži do 19. marta 2001.;

IMAJUĆI U VIDU da optužba tvrdi da je Odjelu za žalbe potrebna pomoć zastupnika optužbe koji su radili na suđenju Tihomiru Blaškiću da bi formulirala svoj stav u pogledu podneska žalioca u prilog zahtjevu za dodatne dokaze u skladu s pravilom 115, i tvrdi da ti zastupnici nisu dovoljno vremena na raspolaganju da bi mogli udovoljiti roku koji je utvrđen nalogom kojim se dozvoljava produženje roka i tvrdi da zatraženo dodatno produženje neće usporiti žalbeni postupak;

SMATRAJUĆI da pregled dokumenata koje je žalilac ponudio kao dodatne dokaze zahtijeva dobro poznavanje dokaza izvedenih na suđenju i zaključaka Pretresnog vijeća;

SMATRAJUĆI da pravilo 127 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Pravilnik) omogućava Žalbenom vijeću da, nakon što su mu podastrijeti dovoljni razlozi, produži ili skrati svaki rok propisan Pravilnikom;

SMATRAJUĆI da ponuđeni razlozi ukazuju na to da je optužbi potrebno više vremena za pripremu dobro promišljenog odgovora, te da postoje valjani razlozi za produženje roka;

U SKLADU SA pravilom 127 Pravilnika;

OVIME NALAŽE da se rok za podnošenje odgovora optužbe na podnesak žalioca u prilog zahtjevu u skladu sa pravilom 115 produži do četvrtka 19. aprila 2001.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se engleski tekst smatra mjerodavnim.

/potpis na originalu/
Fausto Pocar
Predžalbeni sudija

Dana 12. marta 2001.
U Hagu,
Nizozemska

[pečat Međunarodnog suda]