PRED ŽALBENIM VIJEĆEM

Nije službeni dokument

 

Sudija: g. David Hunt, predžalbeni sudija

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 19. marta 2002.

 

TUŽILAC

protiv

DARIJA KORDIĆA

MARIJA ČERKEZA


NALOG PO ZAHTJEVU OPTUŽBE ZA IZMJENU ZAŠTITNIH MJERA ZA SVJEDOKE

 

Tužilaštvo:

g. Norman Farrell

Odbrana Darija Kordića:

Odbrana Marija Čerkeza :

g. Mitko Naumovski

g. Božidar Kovačić

JA, sudija Hunt, predžalbeni sudija u ovom predmetu,

IMAJUĆI U VIDU “Hitni zahtjev optužbe da se izmijene zaštitne mjere za svjedoke koje je Pretresno vijeće izreklo u predmetu Tužilac protiv Darija Kordića i Marija Čerkeza za potrebe žalbenog postupka u predmetu Tužilac protiv Blaškića” (u daljnjem tekstu: zahtjev optužbe) od 6. decembra 2001., u kojem je optužba zatražila od predsjednika da izmijeni zaštitne mjere izrečene u odnosu na sedam svjedoka koji su svjedočili u predmetu Kordić, za potrebe žalbenog postupka u predmetu Blaškić;

IMAJUĆI U VIDU “Nalog predsjednika po hitnom zahtjevu optužbe da se izmijene zaštitne mjere za svjedoke koje je Pretresno vijeće izreklo u predmetu Tužilac protiv Darija Kordića i Marija Čerkeza za potrebe žalbenog postupka u predmetu Tužilac protiv Blaškića” od 21. februara 2002., u kojem predsjednik traži od sekretara da zahtjev optužbe proslijedi Žalbenom vijeću;

IMAJUĆI U VIDU da, u skladu sa pravilom 75(D), tokom žalbenog postupka pred pretresnim vijećem u kojem su nalogom određene zaštitne mjere, Žalbeno vijeće može jednako kao i pretresno vijeće izmijeniti ili povući nalog koji je donijelo pretresno vijeće;

IMAJUĆI U VIDU da Žalbeno vijeće trenutno rješava po žalbi na presudu u predmetu Blaškić;

IMAJUĆI U VIDU da optužba želi da identificira svakog od tih svjedoka po imenu za potrebe žalbenog postupka u predmetu Blaškić;

IMAJUĆI U VIDU zahtjev optužbe da zaštitne mjere koje je izreklo Pretresno vijeće u predmetu Kordić ostanu na snazi u odnosu na te svjedoke i da se, s obzirom na ono što optužba smatra sistematskim nepoštivanjem naloga sudskih vijeća od strane odbrane u predmetu Blaškić, izreknu dodatne zaštitne mjere;

UZIMAJUĆI U OBZIR, međutim, da obaveza branioca da ne objelodanjuje imena zaštićenih svjedoka odnosno sadržaj zaštićenog materijala u svakom slučaju proizlazi iz njegove odgovornosti kao branioca i da se ta obaveza nalazi u osnovi svakog naloga vijeća donesenog u skladu sa pravilom 75;

IMAJUĆI U VIDU da odbrana nije odgovorila na zahtjev optužbe i da se nije usprotivila zaštitnim mjerama koje traži optužba;

IMAJUĆI U VIDU da je odbrana u ovom predmetu već dala lično jamstvo da će poštivati zaštitne mjere slične ovima koje sada optužba traži(1);

IMAJUĆI, NADALJE, U VIDU da je Žalbeno vijeće odobrilo zaštitne mjere slične onima koje u ovom slučaju traži optužba u odnosu na materijale iz predmeta Aleksovski, pristup kojima je zatražila odbrana u predmetu Blaškić(2);

U SKLADU SA članom 20(1) Statuta i pravilom 75 Pravilnika o postupku i dokazima;

OVIM NALAŽEM sljedeće:

 1. Zatraženo korištenje pseudonima sedmoro (7) svjedoka koji su tokom suđenja bili poznati pod pseudonimima AD, AO, I, T, J, Z, CW1 ukida se za potrebe žalbenog postupka u predmetu Blaškić, a optužbi se dozvoljava da ih na povjerljivoj osnovi oslovljava imenom.
 2. Zaštitne mjere koje je u odnosu na te svjedoke naložilo Pretresno vijeće u predmetu Kordić ostaju na snazi, te su stoga njima obavezani pravni zastupnici obiju strana.
 3. Ovi svjedoci će dobiti nove pseudonime za potrebe eventualnih javno zavedenih dokumenata, a činjenica da su u predmetu Kordić svjedočili pod drugačijim pseudonimom ne smije se pominjati.
 4. Primjenjuju se sljedeće dodatne zaštitne mjere: žalilac, njegov branilac i svaki zaposleni u kancelariji Latham & Watkins ili u kancelariji g. Ante Nobila kome je branilac dao uputu ili ovlaštenje za pristup objelodanjenim materijalima dužan je:

(a) potpisati i dostaviti Sekretarijatu pismeno lično jamstvo u kojem navodi:

 1. da neće objelodaniti nijednoj trećoj strani ni identitet zaštićenih svjedoka ni sadržaj zaštićenih dokumenata, osim ako nisu ispunjeni uslovi iz tačke (c) ovog stava, i
 2. da je potpuno svjestan da u slučaju kršenja mjera utvrđenih ovom odlukom može biti proglašen krivim za nepoštivanje Međunarodnog suda u skladu sa pravilom 77 Pravilnika;

(b) Treće strane isključuju:

  1. žalioca;
  2. osobe zaposlene u kancelarijama branioca koje su potpisale i dostavile takvo pismeno lično jamstvo;
  3. osoblje Međunarodnog suda; odnosno
  4. namještenike Tužilaštva;

(c) U slučaju da žalilac smatra nužnim da se trećim stranama odobri pristup objelodanjenom materijalu, žalilac će dostaviti Sekretarijatu, najmanje četiri radna dana prije odobravanja takvog pristupa, pismeno lično jamstvo koje je potpisala ta treća strana u skladu sa uslovima utvrđenim u tački (a) ovog stava, kao i pismeno lično jamstvo u kojem se navodi da se objelodanjeni materijal neće kopirati, reproducirati ni objavljivati. Takvo lično jamstvo ne može se podnijeti ex parte.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se mjerodavnim smatra engleski tekst.

/potpisano/
David Hunt,
predžalbeni sudija

Dana 19. marta 2002.
U Hagu,

Nizozemska


[pečat Međunarodnog suda]


(1) Licno jamstvo u vezi sa pristupom nejavnim materijalima u skladu sa odlukom sudije Mumbe od 20. februara 2002., 14. mart 2002.

(2) Odluka po zahtjevu žalioca za pomoc Žalbenog vijeca u dobivanju pristupa nejavnim transkriptima i dokaznim predmetima iz predmeta Aleksovski, 8. mart 2002. Vidi takode Tužilac protiv Blaškica, Odluka kojom se daje pristup nejavnim materijalima, 20. februar 2002.