PRED ŽALBENIM VIJEĆEM

 

Sudija: g. Fausto Pocar, predžalbeni sudija

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 21. juna 2002.

TUŽILAC

protiv

TIHOMIRA BLAŠKIĆA


NALOG PO NAJAVI OPTUŽBE O REDIGOVANJU SVOG PODNESKA RESPONDENTA

Tužilaštvo:

g. Norman Farrell

Odbrana:

g. Anto Nobilo
g. Russell Hayman
g. Andrew M. Paley

JA, Fausto Pocar, sudija Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: "Međunarodni sud");

BUDUĆI IMENOVAN za predžalbenog sudiju u ovom predmetu od strane Žalbenog vijeća Međunarodnog suda;

RJEŠAVAJUĆI PO "Najavi o redigovanju svog podneska respondenta", koju je optužba dostavila 14. juna 2002. na povjerljivim osnovama (dalje u tekstu: "najava"), gdje optužba skreće pažnju na sljedeća tri problema na koje je naišla prilikom redigovanja svog podneska respondenta:

  1. u podnesku respondenta (kako u povjerljivoj verziji, tako i u verziji namijenjenoj javnosti, dostavljenim 1. maja, odnosno 14. juna 2002.) pominju se konačni pretresni podnesci strana, koji su, međutim, u prvostepenom postupku zavedeni kao povjerljivi;
  2. u povjerljivoj verziji podneska respondenta takođe se pominju povjerljivi podnesci do sada razmijenjeni u žalbenom postupku; i
  3. u verziji svog žalbenog podneska u žalbenom postupku namijenjenog javnosti, koji je podnio 7. marta 2002., žalilac nije propisno redigovao informacije o svjedoku za koga još uvijek vrijede zaštitne mjere, kao što je to navelo Pretresno vijeće u prvostepenom postupku, kao ni dijelove u kojima se pominje sadržaj svjedočenja određenih svjedoka na suđenju datih na zatvorenoj sjednici;

UZIMAJUĆI U OBZIR povjerljivi "Odgovor žalioca na najavu optužbe o redigovanju svog podneska respondenta", dostavljen 20. juna 2002. (dalje u tekstu: "odgovor"), u kojem se žalilac slaže da su, u vezi s trećim problemom, trebale biti redigovane neke informacije koje optužba navodi u svojoj najavi;

UZIMAJUĆI U OBZIR da se od Žalbenog vijeća ne traži da preduzme nikakve korake u vezi s prvim i drugim problemom koje je pomenula optužba, pošto te informacije, sadržane u fusnotama ili u povjerljivom dokumentu, ne otkrivaju sadržaj povjerljivih podnesaka;

UZIMAJUĆI U OBZIR da, iako nehotično, žalilac nije redigovao povjerljive informacije, zbog čega bi moglo doći do kršenja zaštitnih mjera koje se primijenjuju na dotičnog svjedoka;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je dužnost Međunarodnog suda da osigura zaštitu svjedoka, kako je predviđeno članom 22 Statuta Međunarodnog suda;

NA OSNOVU člana 22 Statuta Međunarodnog suda i pravila 65ter, pravila 75 i pravila 107 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: "Pravilnik");

OVIM NALAŽEM:

  1. da će se javna verzija podneska žalioca u žalbenom postupku, dostavljena 7. marta 2002., smatrati povjerljivim podneskom u svim postupcima pred Međunarodnim sudom i da će je takvom smatrati svaka osoba koja je kopiju te verzije dobila prije izdavanja ovog naloga i da je neće objelodaniti nikome ni u kojem obliku, osim ukoliko Žalbeno vijeće to ne odobri izričitim nalogom; svako nepoštivanje ovog naloga povlači za sobom pokretanje postupka u skladu s pravilom 77 Pravilnika; i

  2. da će branilac žalioca redigovati relevantne dijelove verzije podneska žalioca u žalbenom postupku namijenjenog javnosti, dostavljenog 7. marta 2002., koje je optužba navela u svojoj najavi, a sa čim se žalilac složio u svom odgovoru, i da će u roku od 14 dana nakon donošenja ovog naloga ponovo dostaviti verziju podneska žalioca u žalbenom postupku namijenjenu javnosti, pošto je iz nje redigovao sve što je bilo neophodno, zajedno sa spiskom stranica na kojima su redigovane informacije u skladu s ovim nalogom.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se mjerodavnim smatra engleski tekst.

  /potpis na originalu/
Fausto Pocar,
predžalbeni sudija
   
Dana 21. juna 2002.
U Hagu,
Nizozemska