PREDSJEDNIK MEĐUNARODNOG SUDA

Rješava: sudija Theodor Meron, predsjednik

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 9. septembra 2003.

TUŽILAC
protiv
Tihomira BLAŠKIĆA


NALOG O ZAMJENI SUDIJE U PREDMETU
PRED ŽALBENIM VIJEĆEM


Optužba:
g. Norman Farrell

Odbrana:
g. Anto Nobilo
g. Russell Hayman
g. Andrew Paley

JA, THEODOR MERON, predsjednik Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU žalbu koju je Tihomir Blaškić 17. marta 2000. uložio na presudu Pretresnog vijeća I od 3. marta 2000.;

IMAJUĆI U VIDU "Nalog predsjednika o zamjeni sudije u predmetu pred Žalbenim vijećem" izdat 6. augusta 2003.;

UZIMAJUĆI U OBZIR novi sastav Žalbenog vijeća Međunarodnog suda objavljen u dokumentu IT/215 Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju ("Sastav Žalbenog vijeća") od 13. juna 2003.;

UZIMAJUĆI U OBZIR pravilo 27(C) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Pravilnik), koje predviđa da " Predsjednik može u svakom trenutku privremeno rasporediti člana pretresnog ili Žalbenog vijeća u neko drugo vijeće";

BUDUĆI da je potrebno da se ubrza rasprava i rješavanje žalbe;

NA OSNOVU članova 12(3) i 14(3) Statuta Međunarodnog suda i pravila 27 Pravilnika;

OVIM RASPOREĐUJEM sutkinju Florence Mumba da me zamijeni u ovom predmetu, koje imenovanje odmah stupa na snagu;

I DONOSIM ODLUKU da Žalbeno vijeće u predmetu br. IT-95-14-A, Tužilac protiv Tihomira Blaškića, zasjeda u sljedećem sastavu:

sudija Fausto Pocar
sudija Wolfgang Schomburg
sudija Florence Mumba
sudija Mehmet Güney
sudija Inés Mónica Weinberg De Roca.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

Dana 9. rujna 2003.

/potpis na originalu/

U Hagu,

sudija Theodor Meron,

Nizozemska

predsjednik

   
   

₣pečat Međunarodnog sudağ