PRED ŽALBENIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Fausto Pocar, predsjedavajući sudija
sudija Florence Mumba
sudija Mehmet Güney
sudija Wolfgang Schomburg
sudija Inés Mónica Weinberg de Roca

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 2. decembra 2003.

TUŽILAC
protiv
TIHOMIRA BLAŠKIĆA


NALOG O RASPOREDU KOJIM SE MIJENJA RANIJI NALOG O RASPOREDU I ODREĐUJE RASPORED ZA ZAVRŠNE ARGUMENTE


Optužba:
g. Norman Farrell

Odbrana:
g. Anto Nobilo
g. Russell Hayman
g. Andrew Paley

ŽALBENO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

PODSJEĆAJUĆI na Nalog o rasporedu od 31. oktobra 2003., kojim je početak rasprave o ovoj žalbi zakazan za ponedjeljak, 8. decembra 2003.;

PODSJEĆAJUĆI na Nalog o rasporedu, koji je 18. novembra 2003. izdao predžalbeni sudija i kojim se nalaže da se izvođenje dokaza i završne riječi u ovom žalbenom postupku održe od ponedjeljka, 8. decembra do četvrtka, 11. decembra 2003. i od ponedjeljka, 15. decembra do srijede, 17. decembra 2003., te kojim se određuje raspored održavanja sjednica (dalje u tekstu: Nalog o rasporedu od 18. novembra 2003.);

UZIMAJUĆI U OBZIR da se pojavila potreba da se izmijeni raspored održavanja sjednica u ovom žalbenom postupku zakazanih za sedmicu od 8. decembra 2003. zbog potrebe vezane za raspored rada sudnica ovog Međunarodnog suda u drugim predmetima;

OVIM MIJENJA Nalog o rasporedu od 18. novembra 2003., kako slijedi:

1) sjednica u ponedjeljak, 8. decembra počeće u 13:30 a završiće u 19:00 sati;

2) sjednica u utorak, 9. decembra počeće u 08:00 a završiće u 13:45 sati;

3) sjednica u srijedu, 10. decembra počeće u 08:00 a završiće u 13:45 sati;

4) sjednica u četvrtak, 11. decembra počeće u 08:00 a završiće u 13:00 sati;

5) ako se izvođenje dokaza ne završi 11. decembra 2003., nastaviće se u ponedjeljak, 15. decembra 2003., u vrijeme koje bude objavljeno u sudnici 11. decembra 2003;

6) odbrana će početi s direktnim ispitivanjem svakog svjedoka pojedinačno (1 sat); nakon toga će uslijediti unakrsno ispitivanje svjedoka od strane optužbe (40 minuta); a odbrana će obaviti ponovno direktno ispitivanje (20 minuta). Ova ograničenja vremena mogu se prema potrebi prilagođavati;

7) svaka sjednica će imati odgovarajuće prekide za pauzu, koje će na sjednici najaviti predsjedavajući sudija;

I DALJE NALAŽE da se završni argumenti u ovom žalbenom postupku iznesu u utorak, 16. decembra 2003, i u srijedu, 17. decembra 2003, prema sljedećem rasporedu:

Utorak, 16. decembra 2003:

09:00 - 09:15:

Uvodna riječ predsjedavajućeg sudije.

09:15 - 10:45:

Argumenti odbrane u vezi sa žalbom, uključujući eventualne argumente u vezi sa svjedočenjima svjedoka saslušanih tokom izvođenja dokaza na raspravi.

10:45 - 11:15:

Pauza

11:15 - 12:45:

Argumenti odbrane u vezi sa žalbom, nastavak.

12:45 - 14:15:

Pauza

14:15 - 15:15:

Argumenti odbrane u vezi sa žalbom, nastavak.

15:15 - 15:35:

Pauza

15:35 - 17:00:

Odgovor optužbe.

17:00 - 17:20:

Pauza

17:20 - 18:50:

Odgovor optužbe, nastavak.

Srijeda, 17. decembar 2003:

09:00 - 10:00:

Odgovor optužbe, nastavak

10:00 - 10:30:

Replika odbrane.

10:30 - 11:00:

Pauza

11:00 - 12:15:

Replika odbrane, nastavak

12:15 - 12:30:

Kratko lično obraćanje Tihomira Blaškića (fakultativno).

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je mjerodavan engleski tekst.

  /potpis na originalu/
  Fausto Pocar,
  predsjedavajući sudija
   
Dana 2. decembra 2003,  
U Hagu,  
Nizozemska  
   

[pečat Međunarodnog suda]