PRED PREDŽALBENIM SUDIJOM

Sudija: Fausto Pocar, predžalbeni sudija

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 8. decembra 2003.

TUŽILAC
protiv
TIHOMIRA BLAŠKIĆA


NALOG

Tužilaštvo:
g. Norman Farrell

Advokati žalioca:
g. Anto Nobilo
g. Russell Hayman
g. Andrew M. Paley

JA, FAUSTO POCAR, predžalbeni sudija u ovom predmetu;

S OBZIROM NA "Zahtjev optužbe da se preispita postojeći nalog o rasporedu za pretres s izvođenjem dokaza i zahtjev za naloge u vezi s tim" (u daljnjem tekstu: Zahtjev optužbe za preispitivanje), podnesen 4. decembra 2003., i "Žaliočev odgovor na zahtjev optužbe da se preispita postojeći naloga o rasporedu za pretres s izvođenjem dokaza i zahtjev za naloge u vezi s tim" (u daljnjem tekstu: Žaliočev odgovor), podnesen 5. decembra 2003.,

BUDUĆI DA su, s obzirom na neke dijelove sadržaja Zahtjeva optužbe za preispitivanje i Žaliočevog odgovora, ta dva dokumenta trebala biti podnesena kao povjerljivi dokumenti;

OVIM NALAŽEM kako slijedi:

  1. Od sada će svaki pojedinac, grupa ili entitet koji primi Zahtjev optužbe za preispitivanje i Žaliočev odgovor i s jednim i s drugim dokumentom postupati kao s povjerljivim podnescima.

  2. Nijedan pojedinac, grupa ili entitet koji zna za Zahtjev optužbe za preispitivanje i Žaliočev odgovor i njihov sadržaj ne smije taj sadržaj objelodaniti nijednom drugom pojedincu, grupi ili entitetu.

  3. Svako kršenje ovog naloga može predstavljati nepoštovanje Međunarodnog suda, koje regulira pravilo 77 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleski tekst mjerodavan.

Dana 8. decembra 2003.  
U Hagu,  
Nizozemska  
  /potpis na originalu/
  Fausto Pocar,
  predpretresni sudija

[pečat Međunarodnog suda]