PREDSJEDNIK MEĐUNARODNOG SUDA

Rješava: sudija Theodor Meron, predsjednik

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 29. jula 2004.

TUŽILAC
protiv
TIHOMIRA BLAŠKIĆA


NALOG PREDSJEDNIKA PO ZAHTJEVU TIHOMIRA BLAŠKIĆA ZA PRIJEVREMENO PUŠTANJE NA SLOBODU

Odbrana Tihomira Blaškića:
g. Anto Nobilo
g. Russell Hayman

  1. Branilac Tihomira Blaškića (dalje u tekstu: Blaškić) mi je danas, nakon objavljivanja presude Žalbenog vijeća, podnio zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu .[1] Žalbeno vijeće je tom presudom poništilo kaznu od 45 godina zatvora koju mu je 3. marta 2000. izreklo Pretresno vijeće, izrekavši mu kaznu od devet godina, u koju mu se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru od 1. aprila 1996.

  2. Član 28 Statuta Međunarodnog suda, pravilo 123 Pravilnika o postupku i dokazima (dalje u tekstu: Pravilnik) i član 1 Uputstva za rad prilikom rješavanja po molbama za pomilovanje, ublažavanje kazne i prijevremeno puštanje na slobodu osoba koje je osudio Međunarodni sud (dalje u tekstu: Uputstvo),[2] propisuju da nakon što osuđena osoba ispuni uslove za prijevremeno puštanje na slobodu prema zakonima države u kojoj izdržava kaznu, ta država će, u skladu s tim, o tome obavijestiti Međunarodni sud. Međutim, Blaškić ne izdržava kaznu ni u jednoj od država koje su potpisale sporazum sa Međunarodnim sudom o izvršavanju kazni nego se još nalazi u Pritvorskoj jedinici Ujedinjenih nacija (dalje u tekstu: PJUN),

  3. U odluci koju sam donio u vezi s privremenim puštanjem na slobodu Sime Zarića, konstatovao sam da se Uputstvom ne precizira postupak prijevremenog puštanja na slobodu kada osuđena osoba izdržava kaznu u PJUN-u u Nizozemskoj. Međutim, u tom predmetu sam riješio da po zahtjevu osuđene osobe koja se nalazi u PJUN-u treba postupiti na isti način.[3] U skladu s tim, Zahtjev Blaškića biće riješen po istom postupku.

  4. U podnesenom Zahtjevu branilac navodi da je Blaškić u pritvoru već izdržao 90% kazne koju je izreklo Žalbeno vijeće. Za vrijeme boravka u pritvoru primjerno se vladao i bio primjeran žalilac koji čeka da Međunarodni sud riješi po njegovoj žalbi. Više od osam godina je proveo odvojeno od obitelji i troje male djece. Zbog dugotrajne bolesti ima akutnu potrebu za zdravstvenom njegom, a vjerovatno će biti potrebno i da se smjesti u bolnicu i operira.

  5. Zamjenik sekretara me je na osnovu člana 2 Uputstva izvijestio da je Blaškićevo vladanje tokom boravka u pritvoru bilo primjerno. On je takođe potvrdio da je Blaškićevo zdravstveno stanje ozbiljno i obavijestio me da nema potrebe za obavljanjem psiholoških pregleda ili pripremanjem drugih izvještaja. On ne vidi nikakvu zapreku za Blaškićevo puštanje na slobodu.

  6. Zamjenik sekretara je također izvijestio o svojim konsultacijama sa Tužilaštvom. Tužilaštvo je izjavilo da sa Blaškićem nije ostvarilo nikakvu značajniju suradnju.

  7. Blaškiću je dat rok od 10 dana da odgovori na izvještaj sekretara na osnovu člana 4 Uputstva. Međutim, budući da je zahtjev za Blaškićevo prijevremeno puštanje na slobodu podnio njegov branilac, Blaškić se time prešutno odrekao prava da odgovori na taj izvještaj.

  8. Na osnovu člana 5 Uputstva, konsultirao sam se s članovima Kolegija kao i sa Žalbenim vijećem koje je Blaškiću izreklo najnoviju kaznu. Članovi Kolegija i Žalbenog vijeća koje je izreklo kaznu ne vide nikakvu zapreku prijevremenom puštanju Blaškića na slobodu.

  9. Uzevši u obzir pravilo 125, koje je izrijekom inkorporirano u član 7 Uputstva, u kojem se navode neki faktori o kojima treba voditi računa prilikom razmatranja zahtjeva za prijevremeno puštanje na slobodu, kao što su težina zločina, pitanje rehabilitacije, eventualna suštinska suradnja s Tužilaštvom, postupak prema zatvorenicima u sličnoj situaciji, kao i drugi kriteriji navedeni u ranijim nalozima i odlukama u vezi s prijevremenim puštanjem na slobodu.

  10. Na osnovu gorenavedenog, i bez obzira na izvještaj o tome da Blaškić nije surađivao s Tužilaštvom, odlučio sam, na osnovu pravila 124 i 125 i člana 7 Uputstva, odobriti Blaškićevo prijevremeno puštanje na slobodu. Sekretar je zamoljen da ovu odluku proslijedi upravniku PJUN-a i izvrši neophodne pripreme da se prijevremeno puštanje na slobodu Tihomira Blaškića provede u ponedjeljak, 2. augusta 2004.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je mjerodavan engleski tekst.

  /potpis na originalu/
  Theodor Meron,
  predsjednik Međunarodnog suda
Dana 29. jula 2004.  
U Haagu,  
Nizozemska  

[pečat Međunarodnog suda]


[1] Zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu, 29. jula 2004. (dalje u tekstu: Zahtjev).

[2] IT/146, 7. april 1999.

[3] Nalog predsjednika po zahtjevu Sime Zarića za prijevremeno puštanje na slobodu, 21. januar 2004.