PRED PREDSJEDNIKOM MEĐUNARODNOG SUDA

Nije službeni dokument

Predsjednik: sudija Claude Jorda, predsjednik Međunarodnog suda

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 28. maja 2002.

TUŽILAC

protiv

TIHOMIRA BLAŠKIĆA


NALOG PREDSJEDNIKA PO ZAHTJEVU ODBRANE DA SE ODOBRI PRISTUP POVJERLJIVIM DOKUMENTIMA IZ PREDMETA TUŽILAC PROTIV TIHOMIRA BLAŠKIĆA

Tužilaštvo:

g. Upawansa Yapa u predmetu Tužilac protiv Tihomira Blaškića
gđa Carla Del Ponte i g. Ekkehard Wtihopf u predmetu Tužilac protiv Envera Hadžihasanovića, Mehmeda Alagića i Amira Kubure

Odbrana:

g. Anto Nobilo, g. Russel Hayman, g. Andrew M. Paley za Tihomira Blaškića
gđa Edina Residović i g. Stéphane Bourgon za Envera Hadžihasanovića
gđa Vasvija Vidović i g. John Jones za Mehmeda Alagića
g. Fahrudin Ibrišimović i g. Rodney Dixon za Amira Kuburu

JA, Claude Jorda, predsjednik Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU zajednički zahtjev (dalje u tekstu: Zahtjev) branilaca u predmetu Tužilac protiv Envera Hadžihasanovića, Mehmeda Alagića i Amira Kubure da im se odobri pristup povjerljivim dokumentima iz predmeta Tužilac protiv Tihomira Blaškića, datiran 5. septembra 2001.;

IMAJUĆI U VIDU "Nalog predsjednika po zajedničkom zahtjevu odbrane u predmetu Tužilac protiv Envera Hadžihasanovića, Mehmeda Alagića i Amira Kubure da im se odobri pristup povjerljivim dokumentima iz predmeta Tužilac protiv Tihomira Blaškića, datiran 16. oktobra 2001. (dalje u tekstu: Nalog);

IMAJUĆI U VIDU "Odluku po žalbi na odluku kojom se odbija pristup povjerljivim dokumentima prihvaćenim u jednom drugom predmetu", koju je 23. aprila 2002. donijelo Žalbeno vijeće (dalje u tekstu: Odluka);

IMAJUĆI U VIDU pravilo 75 D) Pravilnika sa izmjenama i dopunama od 28. decembra 2001.;

IMAJUĆI U VIDU nalog predsjednika "po hitnom zahtjevu optužbe da se izmijene zaštitne mjere koje je Pretresno vijeće izreklo svjedocima u predmetu Tužilac protiv D. Kordića i M. Čerkeza, da bi se mogle primijeniti na žalbeni postupak u predmetu Blaškić", datiran 21. februara 2002.;

BUDUĆI DA su se, dana 5. septembra 2001., branioci u predmetu Tužilac protiv Envera Hadžihasanovića, Mehmeda Alagića i Amira Kubure obratili predsjedniku Međunarodnog suda, shodno pravilu 75 D) Pravilnika, tražeći pristup svim povjerljivim dokumentima, zapisnicima sa pretresa i dokaznim predmetima iz predmeta Tužilac protiv Tihomira Blaškića;

BUDUĆI DA je predsjednik u svom nalogu odgodio odluku iz razloga što je zatražena dozvola za ulaganje žalbe na jedan prethodni nalog donesen povodom sličnog zahtjeva istih advokata odbrane, te smatra da je, prema tome, shodno sačekati odluku Žalbenog vijeća po tom pitanju;

BUDUĆI DA je Žalbeno vijeće upravo donijelo svoju odluku i da je, premda se izjavljuje nadležnim da naloži zaštitne mjere, odluku po tom pitanju prepustilo predsjedniku "kako bi /predsjednik/ dozvolio pristup zatraženim dokumentima i naveo kakve zaštitne mjere eventualno treba preduzeti";

BUDUĆI DA je Zahtjev podnesen 5. septembra 2001., te da je stoga prethodio izmjenama i dopunama pravila 75 D) od 28. decembra 2001.;

BUDUĆI DA je, međutim, u nalogu "po hitnom zahtjevu optužbe da se izmijene zaštitne mjere koje je Pretresno vijeće izreklo svjedocima u predmetu Tužilac protiv D. Kordića i M. Čerkeza, da bi se mogle primijeniti na žalbeni postupak u predmetu Blaškić", datiranom 21. februara 2002., predsjednik zaključio da je Žalbeno vijeće, ako je već konstituirano, nadle`no da odlučuje po zahtjevima za izmjenu zaštitnih mjera, čak i ako je zahtjev za izmjene podnesen prije 28. decembra 2001.;

BUDUĆI DA je Žalbeno vijeće sastavni dio istog postupka, te da primjena pravila 75 D), sa izmjenama i dopunama, omogućava pojednostavljenje postupaka, koherentniju sudsku praksu Međunarodnog suda, te bolju zaštitu svjedoka;

BUDUĆI DA je u ovom predmetu konstituirano Žalbeno vijeće, shodno je primijeniti pravilo 75 D) koje mu daje nadležnost;

BUDUĆI DA je prema tome potrebno izuzeće predsjednika;

IZ TIH RAZLOGA

POZIVAM sekretara da proslijedi Zahtjev Žalbenom vijeću u predmetu Tužilac protiv T. Blaškića.

Sastavljeno na francuskom i engleskom jeziku, pri čemu se francuski tekst smatra mjerodavnim.

/potpis na originalu/
Claude Jorda,
predsjednik

Dana 28. maja 2002.
U Hagu,
Nizozemska

[pečt Međunarodnog suda]