PRED SUCEM MEĐUNARODNOG SUDA

Rješava: dežurni sudac Alphons Orie

Tajnik: gosp. Hans Holthuis

Nalog od: 2. prosinca 2004.

TUŽITELJICA
protiv
TIHOMIRA BLAŠKIĆA


NALOG DA SE ODMAH PREKINE KRŠENJE
ZAŠTITNIH MJERA ZA SVJEDOKE

Tužiteljstvo: HKZ Hrvatsko slovo d.o.o.
gđa Carla Del Ponte Stjepan Šešelj
  Domagoj Margetić

Ja, Alphons Orie, dežurni sudac Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriju bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

S OBZIROM na presudu u predmetu Tužiteljica protiv Tihomira Blaškića, IT-95-14 (dalje u tekstu: predmet Blaškić) koju je Žalbeno vijeće izreklo 29. srpnja 2004.;

S OBZIROM na to da se predmetom Blaškić više ne bavi nijedno sudsko vijeće;

S OBZIROM na povjerljivu usmenu odluku Raspravnog vijeća o određivanju zaštitnih mjera u predmetu Blaškić od 16. ožujka 1998. (dalje u tekstu: Odluka);

RJEŠAVAJUĆI po povjerljivom "Hitnom prijedlogu za izdavanje naloga da se odmah prekine kršenje zaštitnih mjera" koji je 1. prosinca 2004. ex parte podnijelo Tužiteljstvo (dalje u tekstu: Prijedlog);

S OBZIROM na članke 20, 22 i 29 Statuta Međunarodnog suda, te na pravila 54, 75 i 77 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda;

BUDUĆI DA je hrvatska tiskovina Hrvatsko slovo nedavno objavila dijelove transkripta svjedočenja pred Međunarodnim sudom jednog svjedoka (dalje u tekstu: Transkripti);

BUDUĆI DA je rečeni svjedok svjedočio na zatvorenoj sjednici i uživao zaštitne mjere;

BUDUĆI DA iz izdanja od 26. studenog 2004., primjerak kojeg je priložen uz Prijedlog zajedno s radnom verzijom prijevoda na engleski, jasno proizlazi da su osobe odgovorne za objavljivanje Hrvatskog slova u vrijeme pripreme tog izdanja znale da se Transkripti ne smiju objelodanjivati;

BUDUĆI DA se odmah mora obustaviti objavljivanje bilo kojim putem svih izjava, transkripata ili njihovih kopija koje su zaštićene temeljem naloga Međunarodnog suda, te budući da se takvi dokumenti ni u kojem obliku, niti izravno niti neizravno, ne smiju navoditi u javnosti;

BUDUĆI DA se za svakoga tko je odgovoran za takvo kršenje naloga Međunarodnog suda može utvrditi djelo nepoštovanja suda;

USLIJED NAVEDENIH RAZLOGA

USVAJAM Prijedlog, te

NALAŽEM HKZ-u Hrvatsko slovo d.o.o. i svim njegovim djelatnicima, kao i Stjepanu Šešelju i Domagoju Margetiću, da u Hrvatskom slovu i bilo u kojoj drugoj publikaciji prestanu objavljivati izjave ili iskaze svjedoka na koje se ovaj nalog odnosi ili bilo kojeg drugog zaštićenog svjedoka, te da to isto ne čine ni ubuduće; te

MOLIM tajnika Suda da primjerak ovog naloga telefaksom dostavi nadležnim vlastima Republike Hrvatske i HKZ-u Hrvatsko slovo d.o.o. čim to bude moguće;

MOLIM odnosne organe Republike Hrvatske da bez odlaganja ovaj nalog službeno uruče HKZ-u Hrvatsko slovo d.o.o., Stjepanu Šešelju i Domagoju Margetiću, te da u pismenom obliku izvijeste o obavljenom uručenju ili o mjerama poduzetim s tim ciljem;

POZIVAM vlasti Republike Hrvatske da Međunarodnom sudu dostave sve eventualne informacije o identitetu osoba koje bi mogle biti odgovorne za nezakonito objelodanjivanje Transkripata i kršenje odnosnih naloga i odluka Međunarodnog suda koji se tiču zaštite svjedoka.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku. Mjerodavan je tekst na engleskomu.

/potpis na izvorniku/
Alphons Orie,
dežurni sudac

Dana 2. prosinca 2004.
U Den Haagu,
Nizozemska

[žig Međunarodnog suda]