MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-64-I

 

Sudija: Sudija Wolfgang Schomburg

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 17. oktobra 2002.

 

TUŽILAC

protiv

LJUBOMIRA BOROVČANINA


NALOG ZA HAPŠENJE I PREDAJU

Primaju: vlasti Savezne Republike Jugoslavije

Ja, Wolfgang Schomburg, sudija Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud);

NA OSNOVU rezolucije 827 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija od 25. maja 1993, članova 19(2) i 29 Statuta Međunarodnog suda (u daljem tekstu: Statut) i pravila od 54 do 61 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (u daljem tekstu: Pravilnik);

IMAJUĆI U VIDU optužnicu koju je tužilac podigao protiv optuženog LJUBOMIRA BOROVČANINA i koju sam ja potvrdio 6. septembra 2002, primerak koje je priložen uz ovaj nalog za hapšenje,

OVIM UPUĆUJEM i ovlašćujem vlasti Savezne Republike Jugoslavije da potraže, uhapse, pritvore i Međunarodnom sudu predaju:

LJUBOMIRA BOROVČANINA, od oca Milorada, rođenog 27. februara 1960. u Han Pijesku. Godine 1982. diplomirao je političke nauke na Univerzitetu u Sarajevu, a 1998. je na Univerzitetu u Beogradu završio magistarske studije civilne zaštite. Godine 1990. imenovan je za komandira stanice policije u Kladnju, gde je ostao do 13. maja 1992, kada su kontrolu nad tim područjem preuzele muslimanske snage. Dana 1. oktobra 1993. LJUBOMIR BOROVČANIN je imenovan za komandira stanice policije u Bratuncu i na toj dužnosti je ostao do 24. februara 1994. godine. Nakon toga je imenovan za zamenika komandanta specijalne brigade policije Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP-a) Republike Srpske (RS) i na toj dužnosti je ostao do 23. decembra 1995. godine. U februaru 2002. radio je kao nastavnik na visokoj školi MUP-a u Banjoj Luci, Republika Srpska;

Za koga se navodi da je na teritoriji Bosne i Hercegovine počinio saučesništvo u genocidu, zločine protiv čovečnosti te kršenja zakona i običaja ratovanja, krivična dela kažnjiva po Statutu Međunarodnog suda;

I da LJUBOMIRA BOROVČANINA u trenutku hapšenja, na jeziku koji on razume, upoznaju s njegovim pravima iz člana 21 Statuta i, mutatis mutandis, iz pravila 42 i 43 Pravilnika, koji se ovdje prilažu, kao i s njegovim pravom da ćuti, te da ga upozore da će se svaka njegova izjava zabeležiti i moći biti korišćena kao dokazni materijal protiv njega. Optužnica i potvrda optužnice (kao i svi ostali dokumenti priloženi uz ovaj nalog) takođe se moraju dati na uvid optuženom. Optuženi mora dobiti primerak optužnice na jeziku koji razume.

TRAŽIM da, nakon hapšenja optuženog LJUBOMIRA BOROVČANINA, vlasti Savezne Republike Jugoslavije o tome smesta obaveste sekretara Međunarodnog suda radi dovođenja optuženog na Međunarodni sud, u skladu sa pravilom 57 Pravilnika;

TRAŽIM, DALJE, da vlasti Savezne Republike Jugoslavije ako ne mogu da postupe po ovom nalogu za hapšenje, o tome smesta obaveste sekretara Međunarodnog suda i navedu razloge neizvršenja ovog naloga; i

MOLIM da se sekretar Međunarodnog suda pobrine za to da LJUBOMIR BOROVČANIN smesta i bez odlaganja stupi pred Pretresno vijeće ili stalnog sudiju, u skladu sa pravilom 62,

NA OSNOVU pravila 28, 53bis, 54, 55 i 59bis Pravilnika;

OVLAŠĆUJEM tužioca da ovaj nalog za hapšenje i nalog za predaju dostavi vlastima Savezne Republike Jugoslavije.

 

Sastavljeno na engleskom i francuskom, a merodavnim se smatra engleski tekst.

 

   

/potpisano/
sudija Wolfgang Schomburg

     

Dana 17. oktobra 2002.
U Hagu,
Holandija

   

 

[pečat Međunarodnog suda]