PRED SUDIJOM MEĐUNARODNOG SUDA

 

Sudija: g. Wolfgang Schomburg

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 27. septembra 2002.

TUŽILAC

protiv

LJUBOMIRA BOROVČANINA


NALOG DA SE OTPEČATE OPTUŽNICA, NALOG ZA HAPŠENJE I NALOG ZA NEOBJELODANJIVANJE

Tužilaštvo:

g. Peter McCloskey

Ja, Wolfgang Schomburg, sudija Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

RJEŠAVAJUĆI po "Zahtjevu tužioca da se poništi dio naloga o neobjelodanjivanju koji je stupio na snagu 6. septembra 2002." (dalje u tekstu: zahtjev);

IMAJUĆI U VIDU da je nalogom koji je Sud izdao 6. septembra 2002. zabranjeno objelodanjivanje optužnice, propratnih materijala i naloga za hapšenje dok se optuženi Ljubomir Borovčanin ne uhapsi ili do daljnjeg naloga Suda (dalje u tekstu: nalog);

UZEVŠI U OBZIR da se u zahtjevu tvrdi da su se okolnosti vezane za hapšenje optuženog promijenile na takav način da neobjelodanjivanje optužnice više nije opravdano;

U SKLADU sa pravilima 53 i 54 Pravilnika o postupku i dokazima;

OVIM NALAŽEM SLJEDEĆE:

1. nalog od 6. septembra 2002. se ovim poništava tako da obaveza da se optužnica i nalozi za hapšenje drže pod pečatom više nije na snazi.

2. dopušta se da se ovaj nalog, optužnica i nalozi za hapšenje u ovom predmetu objelodane javnosti.

3. propratni materijali će ostati zapečaćeni do danjeg naloga.

Dana 27. septembra 2002.,
u Hagu,
Nizozemska
 
  /potpis na originalu/
Wolfgang Schomburg,
sudija Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju
[pečat Međunarodnog suda]