PRED DEŽURNIM SUDIJOM

Sudija: Richard May, dežurni sudija

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 29. januara 2003.

TUŽILAC
protiv
MIROSLAVA BRALE

ZAPEČAĆENO/EX PARTE


NALOG ZA HAPŠENJE
NALOG ZA PREDAJU

Tužilaštvo
g. Mark Harmon

Primaju:
tužilac Međunarodnog suda
vlasti država članica Ujedinjenih nacija

Ja, RICHARD MAY, sudija Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

NA OSNOVU Rezolucije 827 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija od 25. maja 1993., članova 19(2) i 29 Statuta Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Statut) i pravila 54 do 61 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Pravilnik);

RJEŠAVAJUĆI PO zahtjevu Tužilaštva (dalje u tekstu: tužilac) za izdavanje naloga za hapšenje i naloga za predaju kao i za izmjenu naloga o neobjelodanjivanju (dalje u tekstu: zahtjev) koji je podnesen 28. januara 2003., a kojim se traži (i) nalog za hapšenje optuženog MIROSLAVA BRALE zvanog “CICKO” i (ii) dalje djelomično poništavanje već djelomično poništenog Naloga o neobjelodanjivanju od 10. novembra 1995.;

UZIMAJUĆI U OBZIR optužnicu koju je tužilac podigao protiv MIROSLAVA BRALE zvanog “CICKO”, koju je 10. novembra 1995. potvrdio sudija Međunarodnog suda (dalje u tekstu: optužnica) i koja je pripremljena na osnovu naloga sudije Međunarodnog suda od 22. decembra 1998., a primjerak koje se prilaže uz ovaj nalog;

OVIM NALAŽEM kako slijedi:

(i) već djelomično poništeni Nalog o neobjelodanjivanju od 10. novembra 1995. godine dalje se djelomično poništava utoliko što se priložena kopija optužnice može objelodaniti u svrhu upućivanja iste vlastima država članica Ujedinjenih nacija ili stabilizacijskim mirovnim snagama u Bosni i Hercegovini (dalje u tekstu: SFOR) radi privremenog lišavanja slobode MIROSLAVA BRALE zvanog “CICKO”; i

(ii) izuzev SFOR-u ili vlastima država članica Ujedinjenih nacija kojima tužilac po svojoj diskrecionoj ocjeni odluči uputiti nalog za hapšenje, optužnica, ovaj nalog i nalog za hapšenje ne smiju se javno objelodanjivati dok se nalog za hapšenje ne uruči MIROSLAVU BRALI zvanom “CICKO”, odnosno dok se ne izda drukčiji nalog;

OVIM UPUĆUJEM I OVLAŠĆUJEM tužioca, njegove predstavnike i vlasti država članica Ujedinjenih nacija kojima se ovaj nalog za hapšenje uputi da potraže, uhapse i Međunarodnom sudu predaju:

MIROSLAVA BRALU zvanog “CICKO”. On je rođen 13. oktobra 1967. u Kratinama, općina Vitez; bio je radnik u fabrici “Slobodan Princip Seljo”; bio je pripadnik vojne jedinice poznate pod nazivom “Đokeri”; visok je oko 190 centimetara i snažno je građen;

MIROSLAV BRALO zvani “CICKO” tereti se da je od 21. aprila do polovine juna 1993. godine u općini Vitez u središnjoj Bosni i Hercegovini počinio teška kršenja Ženevskih konvencija iz 1949, kažnjiva po članovima 2 (a), (b), (g) i 7(1) Statuta i kršenja zakona i običaja ratovanja, kažnjiva po članovima 3 i 7(1) Statuta;

te da prilikom hapšenja upoznaju pomenutog MIROSLAVA BRALU zvanog “CICKO”, na jeziku koji razumije, sa njegovim pravima određenim članom 21 Statuta i, mutatis mutandis, pravilima 42 i 43 Pravilnika, koji su priloženi uz ovaj nalog, kao i sa njegovim pravom na šutnju uz upozorenje da će svaka njegova izjava biti zabilježena i da će se moći koristiti u dokaznom postupku. Optužnica i pregled optužnice, kao i svi ostali dokumenti priloženi uz ovaj nalog za hapšenje, moraju se takođe dati na uvid optuženom. Optuženom se mora predati i jedan primjerak optužnice na jeziku koji razumije;

ZAHTIJEVAM da tužilac, njegovi predstavnici ili vlasti država članica Ujedinjenih nacija koji budu izvršavali ovaj nalog za hapšenje, nakon hapšenja MIROSLAVA BRALE zvanog “CICKO” o tome odmah obavijeste sekretara Međunarodnog suda radi njegovog dovođenja pred Međunarodni sud u skladu sa pravilom 57 Pravilnika;

ZAHTIJEVAM da tužilac ili njegovi predstavnici, ili vlasti države članice Ujedinjenih nacija kojoj se upućuje ovaj nalog za hapšenje odmah obavijeste sekretara Međunarodnog suda ukoliko nisu u mogućnosti da postupe po ovom nalogu za hapšenje te da navedu razloge za njegovo neizvršenje.

OVIM OVLAŠĆUJEM tužioca da dostavi ovaj nalog za hapšenje vlastima država članica Ujedinjenih nacija i SFOR-u;

Optužnica i ovaj nalog za hapšenje ostaju povjerljivi i zapečaćeni do daljeg naloga.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

 

/potpis na originalu/

 

Richard May,

 

dežurni sudija

   

Dana 29. januara 2003.

 

U Hagu,

 

Holandija

 

[pečat Međunarodnog suda]