PREDSJEDNIK MEĐUNARODNOG SUDA

Rješava: sudija Theodor Meron, predsjednik

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 11. novembra 2004.

TUŽILAC
protiv
Miroslava BRALE


NALOG O DODJELI PREDMETA PRETRESNOM VIJEĆU

Tužilaštvo:
gđa Carla Del Ponte

JA, THEODOR MERON predsjednik Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine,

IMAJUĆI U VIDU Optužnicu u predmetu Tužilac protiv Miroslava Brale, koja je zavedena 3. novembra 1995.;

IMAJUĆI U VIDU obavijest Sekretarijata o tome da je optuženi pritvoren i da će 11. ili 12. novembra 2004. biti doveden u sjedište Međunarodnog suda u skladu s pravilom 62;

IMAJUĆI U VIDU da pravilo 62 propisuje da je predsjednik Međunarodnog suda dužan da predmet bez odlaganja dodijeli pretresnom vijeću;

OVIM DODJELJUJEM ovaj predmet Pretresnom vijeću I koje će ga preuzeti onog dana kada optuženi bude doveden u sjedište Međunarodnog suda.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleski tekst mjerodavan.

Dana 11. novembra 2004.
U Haagu,
Nizozemska

/potpis na originalu/
sudija Theodor Meron,
predsjednik

[pečat Međunarodnog suda]