PRED PRETRESNIM VIJEĆEM I

Rješava: sudija Amin El Mahdi

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 15. novembra 2004.

TUŽILAC
protiv
Miroslava BRALE


NALOG KOJIM SE ODOBRAVA AUDIO-VIZUELNO SNIMANJE I FOTOGRAFISANJE

Tužilaštvo:
g. Mark Harmon

Odbrana:
gđa Virginia Lindsay

JA, AMIN EL MAHDI, sudija Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine.,

IMAJUĆI U VIDU Nalog o rasporedu od 15. novembra 2004. u vezi s prvim stupanjem pred Sud optuženog u ovom predmetu;

IMAJUĆI U VIDU zahtjev više predstavnika sredstava javnog informisanja za fotografisanje i video snimanje ovog postupka;

NA OSNOVU PRAVILA 81 (D) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda;

OVIM NALAŽEM da se, do daljnjeg naloga Pretresnog vijeća:

1. odobrava da akreditovani fotografi sredstava javnog informisanja mogu, prema uputama šefa Službe obezbjeđenja Međunarodnog suda, fotografisati sve procesne radnje na početku postupka u ovom predmetu;

2. da se dozvoljava objavljivanje audiovizuelnih snimaka svih otvorenih sjednica u ovom predmetu koje će obezbijediti sekretar Međunarodnog suda.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleski tekst mjerodavan.

Dana 15. novembra 2004.
U Haagu,
Nizozemska

/potpis na originalu/
sudija Amin El Mahdi,
sudija Pretresnog vijeća I

[pečat Međunarodnog suda]