PRED PRETRESNIM VIJEĆEM I

Rješava: sudija Amin El Mahdi

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 15. novembra 2004.

TUŽILAC
protiv
Miroslava BRALE


NALOG O RASPOREDU ZA PRVO STUPANJE PRED SUD

Tužilaštvo:
g. Mark Harmon

Odbrana:
gđa Virginia Lindsay

JA, AMIN EL MAHDI, sudija Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine,

IMAJUĆI U VIDU "Odluku kojom se potvrđuje optužnica protiv Miroslava Brale", koju je 10. novembra 1995. donijela sutkinja McDonald;

IMAJUĆI U VIDU ex parte i zapečaćeni "Nalog za hapšenje i nalog za predaju", od 29. januara 2003.;

IMAJUĆI U VIDU da se Miroslav Bralo u srijedu, 10. novembra 2004. dobrovoljno predao SFOR-u u selu Međugorje u Bosni i Hercegovini i da je, nakon toga, u petak, 12. novembra 2004. doveden u sjedište Međunarodnog suda;

IMAJUĆI U VIDU Nalog predsjednika od 11. novembra 2004., kojim se ovaj predmet dodjeljuje Pretresnom vijeću I od dana dovođenja optuženog u sjedište Međunarodnog suda;

NA OSNOVU PRAVILA 62 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

OVIM NALAŽEM da se prvo stupanje pred Sud Miroslava Brale održi u ponedjeljak, 15. novembra 2004. u sudnici III, s početkom u 16:00.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleski tekst mjerodavan.

Dana 15. novembra 2004.
U Haagu,
Nizozemska

/potpis na originalu/
sudija Amin El Mahdi,
sudija Pretresnog vijeća I

[pečat Međunarodnog suda]