PRED PREDSJEDAVAJUĆIM SUDIJOM PRETRESNOG VIJEĆA I

Rješava: sudija Liu Daqun, predsjedavajući

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 19. novembra 2004.

TUŽILAC
protiv
MIROSLAVA BRALE


NALOG O IMENOVANJU PRETPRETRESNOG SUDIJE

Tužilaštvo:
g. Mark Harmon

Odbrana:
gđa Virginia Lindsay

Ja, sudija Liu Daqun, predsjedavajući Pretresnog vijeća I (dalje u tekstu: Pretresno vijeće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

UZIMAJUĆI U OBZIR odredbe člana 21 (4) (c) Statuta Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Statut), kojima se jamče prava optuženih da im se sudi bez nepotrebnog odlaganja i član 20 (1) Statuta, koji predviđa pravo na pravično i ekspeditivno suđenje;

IMAJUĆI U VIDU Nalog predsjednika od 11. novembra 2004., kojim je ovaj predmet dodijeljen Pretresnom vijeću I od dana dovođenja optuženog u sjedište Međunarodnog suda;

IMAJUĆI U VIDU da se Miroslav Bralo u srijedu 10. novembra 2004. u selu Međugorje u Bosni i Hercegovini dobrovoljno predao SFOR-u, te da je nakon toga u petak 12. novembra 2004. predat pod nadzor Međunarodnog suda;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je u interesu pravde i ekspeditivnog suđenja da se imenuje pretpretresni sudija koji će u ime Pretresnog vijeća biti odgovoran za pitanja pretpretresnog postupka;

NA OSNOVU pravila 65 ter (A) Pravilnika;

OVIM IMENUJEM sebe za pretpretresnog sudiju u ovom predmetu.

Sastavljeno na francuskom i engleskom, pri čemu je engleska verzija mjerodavna.

Dana 19. novembra 2004.
U Haagu,
Nizozemska

/potpis na originalu/
sudija Liu Daqun,
predsjedavajući Pretresnog vijeća I

[pečat Međunarodnog suda]