PRED PRETRESNIM VIJEĆEM I

Rješava: sudija Amin El Mahdi

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 10. decembar 2004.

TUŽILAC
protiv
Miroslava BRALE


NALOG O RASPOREDU PONOVNOG STUPANJA PRED SUD

Tužilaštvo:
g. Mark Harmon

Odbrana:
gđa Virginia Lindsay

JA, AMIN EL MAHDI, sudija Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine;

IMAJUĆI U VIDU Odluku kojom se potvrđuje optužnica protiv Miroslava Brale (dalje u tekstu: optuženi), koju je 10. novembra 1995. donijela sutkinja McDonald;

IMAJUĆI U VIDU Nalog za hapšenje i Nalog za predaju, koji su kao ex parte i zapečaćeni izdati 29. januara 2003.;

IMAJUĆI U VIDU da se optuženi u srijedu, 10. novembra 2004., u selu Međugorje u Bosni i Hercegovini dobrovoljno predao SFOR-u i da je nakon toga u petak, 12. novembra 2004., stavljen u pritvor Međunarodnog suda;

IMAJUĆI U VIDU Nalog predsjednika Suda od 11. novembra 2004. kojim se ovaj predmet dodjeljuje Pretresnom vijeću I, računajući od datuma dovođenja optuženog u sjedište Međunarodnog suda;

IMAJUĆI U VIDU da sam predsjedavao prvom stupanju ovog optuženog pred Sud 15. novembra 2004. i da je optuženi zadržao pravo da se na osnovu pravila 62 (iii) Pravilnika o postupku i dokazima izjasni o krivici u roku od trideset dana;

IMAJUĆI U VIDU Nalog od 19. novembra 2004. kojim je za pretpretresnog sudiju u ovom predmetu imenovan sudija Liu Daqun;

IMAJUĆI U VIDU da me je sudija Liu zamolio da vodim ponovno stupanje ovog optuženog pred Sud budući da sam predsjedavao njegovom prvom stupanju pred Sud 15. novembra 2004.;

IMAJUĆI U VIDU da se rok od 30 dana primiče kraju te da je potrebno ponovno zakazati izjašnjavanje ovog optuženog o krivici;

NA OSNOVU pravila 62 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

OVIM zakazujem novo stupanje pred Sud Miroslava Brale za utorak, 14. decembra 2004., koje će se održati u sudnici I, s početkom u 14:30 sati.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleski tekst mjerodavan.

Dana 10. decembra 2004.
U Haagu,
Nizozemska

/potpis na originalu/
Amin El Mahdi,
sudija Pretresnog vijeća I

[pečat Međunarodnog suda]