PRED ŽALBENIM VIJEĆEM MEĐUNARODNOG SUDA

 

U sastavu:

sudija Jorda, predsjedavajući
sudija Shahabuddeen
sudija Güney
sudija Gunawardana
sudija Meron

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 1. avgust 2002.

 

TUŽILAC

protiv

RADOSLAVA BRĐANINA

i

MOMIRA TALIĆA

 


ODLUKA PO ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJEM ROKA KOJOM SE ODOBRAVA PRISTUPANJE PRED SUD U SVOJSTVU AMICI CURIAE

 

Tužilaštvo:

Advokati Jonathana Randala
gđa Joanna Korner g. Geoffrey Robertson i g. Steven Powles
g. Andrew Cayley

Advokati odbrane:

g. John Ackerman i g. Milan Trbojević za optuženog Radoslava Brđanina
g. Slobodan Zečević i gđa Natacha Fauveau-Ivanović za optuženog Momira Talića

Advokati za amici curiae:

g. Floyd Abrams i g. Joel Kutzberg

ŽALBENO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Žalbeno vijeće i Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU Odluku po zahtjevu da se poništi povjerljiva subpoena za svjedočenje koju je 7. juna 2002. donijelo na engleskom jeziku Pretresno vijeće II,

IMAJUĆI U VIDU Odluku o izdavanju potvrde za ulaganje žalbe na odluku Pretresnog vijeća po zahtjevu da se poništi povjerljiva subpoena za svjedočenje koju je Pretresno vijeće donijelo na engleskom jeziku 19. juna 2002.,

IMAJUĆI U VIDU Zahtjev za ulaganje žalbe na Odluku po zahtjevu sačinjenom u ime Jonathana Randala za poništenje povjerljive subpoene za svjedočenje koji su advokati Jonathana Randala podnijeli na engleskom jeziku 26. juna 2002., kao i Zaključke u prilog Zahtjevu za ulaganje žalbe na Odluku po zahtjevu sačinjenom u ime Jonathana Randala za poništenje povjerljive subpoene za svjedočenje, koje su u ime Jonathana Randala na engleskom jeziku podnijeli njegovi advokati 4. jula 2002.,

IMAJUĆI U VIDU djelimično povjerljiv Odgovor tužioca na Zaključke u prilog Zahtjevu za ulaganje žalbe na Odluku po zahtjevu sačinjenom u ime Jonathana Randala za poništenje povjerljive subpoene za svjedočenje, podnesen 4. jula 2002., koji je podnesen 15. jula 2002. (dalje u tekstu: Odgovor tužioca),

RJEŠAVAJUĆI po Zahtjevu za produženjem roka za podnošenje replike na odgovor tužioca 7. avgusta, koji su 26. jula 2002. u ime Jonathana Randala podnijeli njegovi advokati (dalje u tekstu: Zahtjev žalilaca),

IMAJUĆI U VIDU da je Tužilaštvo usmeno saopštilo da se neće protiviti Zahtjevu žalilaca,

SMATRAJUĆI da Uputstvo za podnošenje žalbenih podnesaka pred Međunarodnim sudom (IT/155 Rev.1) predviđa da se replika može uložiti u roku od četiri dana po podnošenju odgovora i da je, u konkretnom predmetu, replika trebala biti uložena najkasnije 19. jula 2002.,

IMAJUĆI U VIDU da prema pravilu 127 (B) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Pravilnik), Žalbeno vijeće može produžiti svaki rok predviđen Pravilnikom ili određen u skladu s njim, nakon što su mu podneskom izneseni dovoljni razlozi,

SMATRAJUĆI da je opravdano, s obzirom na posebne okolnosti predmeta, da Žalbeno vijeće odobri produženje roka u ovom predmetu,

RJEŠAVAJUĆI i po Zahtjevu da se dozvoli podnošenje podneska u svojstvu amici curiae u ime raznih medijskih kompanija i udruženja, a u prilog žalbi koju je uložio Jonathan Randal protiv Odluke [Pretresnog vijeća] po zahtjevu za poništenje povjerljive subpoene za svjedočenje, podnesenom 18. jula 2002. (dalje u tekstu: Zahtjev da se dozvoli podnošenje podneska u svojstvu amici curiae), u kojem izvjestan broj izdavačkih kuća i organizacija za zaštitu interesa novinara[1] (dalje u tekstu: podnosioci zahtjeva) traže odobrenje da, s jedne strane, iznesu svoj stav u svojstvu amici curiae po pitanju da li novinari kojima Međunarodni sud uputi subpoenu treba da uživaju relativni imunitet, i da, s druge strane, učestvuju u svim pretresima o interlokutornoj žalbi Jonathana Randala,

BUDUĆI DA se strane nisu protivile Zahtjevu da se dozvoli podnošenje podneska u svojstvu amici curiae,

BUDUĆI DA Žalbeno vijeće smatra da je u interesu urednog sprovođenja pravde da odobri podnosiocima zahtjeva da izlože svoj stav u ovom predmetu u svojstvu amici curiae,

POZIVAJUĆI SE na pravila 74 i 107 Pravilnika,

ZBOG NAVEDENIH RAZLOGA,

ODOBRAVA Zahtjev podnosilaca zahtjeva i NALAŽE podnosiocima zahtjeva da repliku predoče najkasnije do 7. avgusta;

ODOBRAVA Zahtjev da se dozvoli podnošenje podneska u svojstvu amici curiae u vezi sa pitanjem novinarskog imuniteta i NALAŽE podnosiocima zahtjeva da najkasnije 17. avgusta 2002. predoče jedinstveni podnesak koji ni u kojem slučaju ne smije sadržavati više od 30 strana ili 9000 riječi,

NALAŽE stranama da podnesu, ukoliko to žele, odgovor na podnesak amici curiae najkasnije 27. avgusta 2002.

NAPOMINJE da će u odgovarajućem roku biti donesena odluka o tome da li će biti održan pretres o žalbi Jonathana Randala, i, u tom slučaju, kojim će stranama biti odobreno da u njemu učestvuju.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavan francuski tekst.

Dana 1. avgusta 2002.
U Hagu
Nizozemska
/potpis/
Claude Jorda,
predsjedavajući sudija
   

[pečat Međunarodnog suda]


[1] Među kojima su New York Times Company, Dow Jones Company, Tribune Company, Washington Post Company, Comité pour la protection des journalistes, Reporters Committee for Freedom of the Press i Society of Professional Journalists.