PREDSJEDNIK MEĐUNARODNOG SUDA

Rješava: sudija Theodor Meron, predsjednik

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 28. septembra 2004.

TUŽILAC
protiv
RADOSLAVA BRĐANINA


NALOG O IMENOVANJU SUDIJA
U PREDMETU PRED ŽALBENIM VIJEĆEM

Tužilaštvo:
g. Norman Farrell

Odbrana:
g. John Ackerman

JA, THEODOR MERON, predsjednik Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

IMAJUĆI U VIDU Presudu koju je 1. septembra 2004. donijelo Pretresno vijeće II;

IMAJUĆI U VIDU "Izjavu o namjeri podnošenje najave žalbe i zahtjev za produženje roka za podnošenje najave žalbe", koje je 22. septembra 2004. podnio Radoslav Brđanin;

UZIMAJUĆI U OBZIR sastav Žalbenog vijeća Međunarodnog suda koji je propisan u dokumentu br. IT/222 Međunarodnog suda od 17. novembra 2003.;

UZIMAJUĆI U OBZIR članove 12(3) i 14(3) Statuta Međunarodnog suda i pravila 72(B) i 72(E) Pravilnika o postupku i dokazima;

OVIM NALAŽEM, pri čemu ovaj nalog stupa na snagu odmah, da sastav petočlanog Žalbenog vijeća u predmetu br. IT-99-36-A, Tužilac protiv Radoslava Brđanina bude sljedeći:

sudija Theodor Meron
sudija Mohamed Shahabuddeen
sudija Mehmet GŘney
sudija Amin El Mahdi
sudija InÚs Weinberg de Roca

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleski tekst mjerodavan.

Dana 28. septembra 2004.  
U Haagu,  
Nizozemska  
  /potpis na originalu/
  Theodor Meron,
  predsjednik

[pečat Međunarodnog suda]