PREDSJEDNIK MEĐUNARODNOG SUDA

Sudija: g. Theodor Meron, predsjednik

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 4. oktobra 2004.

TUŽILAC
protiv
RADOSLAVA BRĐANINA


NALOG KOJIM SE IMENUJE PREDŽALBENI SUDIJA

Tužilaštvo:
g. Norman Farrell

Odbrana:
g. John Ackerman

JA, THEODOR MERON, predsjednik Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU "Obavijest o namjeri da se podnese najava žalbe i zahtjev da se produži rok za podnošenje najave žalbe", koje je Radoslav Brđanin podnio 22. septembra 2004.;

IMAJUĆI U VIDU "Nalog o imenovanju sudija u predmetu pred Žalbenim vijećem", izdan 28. septembra 2004.;

UZIMAJUĆI U OBZIR da pravilo 65 ter Pravilnika o postupku i dokazima (dalje u tekstu: Pravilnik), ako se to pravilo tumači zajedno s pravilom 107 Pravilnika, ovlašćuje predsjedavajućeg sudiju Žalbenog vijeća da jednog člana Žalbenog vijeća zaduži za predžalbeni postupak (dalje u tekstu: predžalbeni sudija);

OVIM IMENUJEM sebe za predžalbenog sudiju, pri čemu to imenovanje stupa na snagu odmah.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu se engleski tekst smatra mjerodavnim.

Dana 4. oktobra 2004.  
U Haagu,  
Nizozemska  
  /potpis na originalu/
  Theodor Meron
  predsjednik

[pečat Međunarodnog suda]