PREDSJEDNIK MEĐUNARODNOG SUDA

Rješava: sudija Theodor Meron, predsjednik

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 22. oktobra 2004.

TUŽILAC
protiv
RADOSLAVA BRĐANINA


NALOG KOJIM SE IMENUJE PREDŽALBENI SUDIJA

Tužilaštvo:
g. Norman Farrell

Odbrana:
g. John Ackerman

JA, THEODOR MERON, predsjednik Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

IMAJUĆI U VIDU "Izjavu o namjeri podnošenja najave žalbe i zahtjev za produženje roka za podnošenje najave žalbe", koje je 22. septembra 2004. dostavio Radoslav Brđanin;

IMAJUĆI U VIDU moj "Nalog o imenovanju sudija u predmetu pred Žalbenim vijećem", izdat 28. septembra 2004.;

IMAJUĆI U VIDU Nalog kojim sam sebe imenovao za predžalbenog sudiju, izdat 4. oktobra 2004.;

IMAJUĆI U VIDU da pravilo 65 ter Pravilnika o postupku i dokazima (dalje u tekstu: Pravilnik), u vezi s pravilom 107 Pravilnika, ovlašćuje predsjedavajućeg sudiju Žalbenog vijeća da odredi jednog člana Žalbenog vijeća koji će biti nadležan za predžalbeni postupak (dalje u tekstu: predžalbeni sudija);

UZIMAJUĆI U OBZIR potrebu da se obezbijedi ekspeditivan postupak u ovom predmetu;

OVIM za predžalbenog sudiju IMENUJEM sudiju Mohameda Shahabuddeena, koji će odmah stupiti na tu dužnost.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleski tekst mjerodavan.

Dana 22. oktobra 2004.
U Haagu,
Nizozemska

/potpis na originalu/
Theodor Meron,
predsjednik

[pečat Međunarodnog suda]