PRED PRETRESNIM VIJEĆEM II

Sudija: g. David Hunt, pretpretresni sudija

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 2. maja 2001.

 

TUŽILAC

protiv

Radoslava BRĐANINA i Momira TALIĆA


ODLUKA PO NOVOM ZAHTJEVU TUŽILAŠTVA ZA ODREĐIVANJE ZAŠTITNIH MJERA

 

Tužilaštvo:

gđa Joanna Korner
g. Nicolas Koumjian
g. Andrew Cayley
gđa Anna Richterova
gđa Ann Sutherland

Odbrana:

g. John Ackerman za Radoslava Brđanina
g. Xavier de Roux i g. Michel Pitron za Momira Talića

1 Kontekst

1. Dvojica optuženih, Radoslav Brđanin (dalje u tekstu: Brđanin) i Momir Talić (dalje u tekstu: Talić), podnijeli su molbu ovom Pretresnom vijeću za pristup dokumentima i transkriptima iz drugih postupaka pred ovim Međunarodnim sudom koji se odnose ili su se odnosili na istu geografsku regiju i na isto razdoblje kao i događaji navedeni u optužnici protiv njih u tekućem postupku. Ova se molba zasniva na tome da bi pristup tim materijalima, uključujući i povjerljive materijale, doveo optužene u ravnopravan položaj u odnosu na optužbu te da bi mogao biti prilično koristan u njihovim pripremama za suđenje. Takvi bi povjerljivi materijali mogli biti stavljeni na raspolaganje optuženima samo nakon što bi naloge kojima se garantiraju zaštitne mjere na snazi u drugim postupcima promijenila odgovarajuća pretresna vijeća koja su ih odobrila.

2. Među postupcima za koje se traži takav pristup su dva postupka, Tužilac protiv Tadića i Tužilac protiv Kovačevića, koji su vođeni pred Pretresnim vijećem II dok je ono bilo drugačije konstituirano. Pod takvim okolnostima, zaštitne mjere koje su u ta dva predmeta odobrene može izmijeniti samo predsjednik Međunarodnog suda. Molba je u skladu s time predana predsjedniku kako bi on razmotrio kakve bi se promjene trebale napraviti na zaštitnim mjerama odobrenim u tim predmetima da bi se Brđaninu, Taliću i njihovim braniocima omogućio pristup povjerljivim materijalima iz tih predmeta. Predsjednik je naložio Sekretaru suda (i) da odobri davanje Brđaninu i Taliću povjerljivih transkripata sa suđenja i dokaznih materijala koji se odnose na ta dva predmeta, i (ii) da odobri, mutatis mutandis, iste zaštitne mjere koje su u tim predmetima vrijedile za povjerljive transkripte sa suđenja i dokazne predmete.

3. Tužilac je podnio molbu tražeći od predsjednika da preispita tu odluku. Tužilac je imao prigovor na izostanak bilo kakve predsjednikove naznake o tome odobrava li davanje povjerljivih transkripata i dokaznih predmeta u redigiranom obliku kako bi se identitet svjedoka i dalje održao u tajnosti ili će se Brđaninu, Taliću i njihovim braniocima objelodaniti identitet svjedoka iz tih predmeta. Tužilac je ustvrdio da povjerljivi transkripti sa suđenja u predmetima Tadić i Kovačević nisu predstavljali dio popratnog materijala uz izmijenjenu optužnicu u ovom predmetu kada se ona podnosila na potvrdu, ali da je, čak i kada povjerljivi transkripti iz jednog predmeta čine dio popratnog materijala u drugom predmetu, "uobičajena politika" tužilaštva da se identitet svjedoka ne objelodanjuje optuženima ili braniocima u tom drugom predmetu. Tužilac je predsjedniku uputio zahtjev da izmijeni svoju odluku tako da materijali iz predmeta Tadić i Kovačević koji će biti predani Brđaninu i Taliću budu redigirani kako ovi ne bi saznali identitet nijednog od zaštićenih svjedoka. Tužilac je takvo ograničavanje pokušao obrazložiti time što optuženi nisu "pokazali da bi im zatražene informacije pomogle u vođenju odbrane [ …] kad je riječ o identitetu povjerljivih svjedoka".

4. Talić se usprotivio Molbi za ponovno razmatranje, zasnivajući to, inter alia, na tome da će on i njegov branilac materijale iz ta dva predmeta dobiti uz obavezu da poštuju iste zaštitne mjere kao i strane u ta dva predmeta. Brđanin nije dostavio svoj odgovor. Predsjednik je bio mišljenja da tužilac nije pružio nikakve nove osnove koji bi opravdavali ponovno razmatranje njegovog prvog naloga, dodavši dva pojašnjenja:

align[ Prvi nalog] predviđa da se mora osigurati zaštita svjedoka i da prema tome u odnosu na dokazne predmete i zapisnike povjerljivih sjednica u vezi sa predmetima Tužilac protiv Tadića i Tužilac protiv Kovačevića moraju, mutatis mutandis, biti zajamčene iste zaštitne mjere; [ …] da, međutim, [ …] iz toga ne slijedi da se svi zapisnici sa sjednica i dokazni predmeti moraju objelodaniti u redigiranom obliku, budući da su zastupnici odbrane obavezni da se pridržavaju već ranije donesenih zaštitnih mjera; [ te] [ …] da isto tako valja precizirati da tužilac od Pretresnog vijeća II, kojem se upućuju zapisnici svjedočenja svjedoka i dokazni predmeti, može zatražiti dodatne mjere zaštite, kao što su npr. usvajanje različitih pseudonima i zabrana da se spomene da je neki svjedok već bio saslušan pred Međunarodnim sudom [ …] .

2 Molba pred nama

5. Tužilac je zatim od ovog Pretresnog vijeća, navodno u skladu s gornjim citatom iz drugog predsjednikovog naloga, zatražio dodatne zaštitne mjere prema kojima:

(1) povjerljivi dokazni predmeti 57, 58 i 59 iz predmeta Kovačević ne bi bili objelodanjeni optuženima i njihovim braniocima u predmetu pred nama sve dok se ne riješi "zbrka" koju su stvorili prvi i drugi predsjednikov nalog, te nalog koji se bavi zaštitnim mjerama u predmetu Kovačević, a kojeg su, proprio motu, izdali sudija May i sudija Mumba nedugo nakon drugog predsjednikovog naloga, i

(2) povjerljivi transkripti svjedočenja svjedoka tužilaštva i odbrane u predmetu Tadić, te povjerljivi dokazni predmeti tužilaštva i odbrane u predmetu Tadić kojima bi se objelodanio identitet svjedoka čije je svjedočenje bilo povjerljivo, ne bi bili objelodanjivani optuženima i njihovim braniocima u predmetu pred nama "dok se na pravi način ne pokaže da je identitet svjedoka bitan za odbranu".

6. Što se tiče prvog zatraženog pravnog lijeka, navodna "zbrka" koja je nastala na osnovu naloga predsjednika te naloga koji su izdali sudija May i sudija Mumba u predmetu Kovačević pokreće pitanje mogu li dvoje sudija Pretresnog vijeća koje je odobrilo zaštitne mjere (nakon što se treći sudija tog Pretresnog vijeća povukao) promjeniti ili opozvati te mjere, ili to može učiniti samo predsjednik Suda. Osim toga, pokrenuto je i pitanje da li se predsjednik morao posavjetovati bilo sa sudijom Mayom ili sudijom Mumbom (kao članovima prvotnog Pretresnog vijeća) prije nego što je izdao svoj drugi nalog. Ta pitanja podrazumijevaju razmatranje člana 12 Statuta Međunarodnog suda ("Sastav sudskih vijeća") i pravila 75D ("Mjere za zaštitu žrtava i svjedoka"). Ne bi bilo primjereno kada bi ovo Pretresno vijeće rješavalo ta pitanja u vezi s predmetom Kovačević. Ta će pitanja biti formalno proslijeđena predsjedniku, sudiji Mayu i sudiji Mumbi, uz zahtjev da ih oni među sobom riješe.

7. Što se tiče drugog zatraženog pravnog lijeka, tužilac je ustvrdio da je drugim predsjednikovim nalogom bar naizgled ovom Pretresnom vijeću "dopušteno da po svom nahođenju izdaje naloge u vezi s povjerljivim materijalima", te da tako odobrava zaštitne mjere kojima bi se onemogućilo objelodanjivanje identiteta svjedoka optuženima i njihovim braniocima u predmetu pred nama. Brđanin se tom podnesku usprotivio ustvrdivši, inter alia, da načela jednakosti i jednakog pristupa dokaznom materijalu i svjedocima zahtijevaju da odbrana o identitetu svjedoka zna isto što i optužba i odbrana u drugim predmetima, te da tužilac u ovom predmetu nije ničim opravdao uskraćivanje tih podataka odbrani. Talić nije dostavio odgovor.

8. Nije, međutim, potrebno razmatrati tvrdnje koje je iznio Brđanin. Pravilo 75(D) dozvoljava samo onom pretresnom vijeću koje je odobrilo zaštitne mjere da te mjere izmijeni ili opozove, osim u slučaju kada prvobitno pretresno vijeće više nije sastavljeno od istih sudija, u kom slučaju samo predsjednik može odobriti izmjenu ili davanje materijala koji se traže. I provobitno pretresno vijeće i predsjednik mogu, naravno, prenijeti tu svoju ovlast na ono pretresno vijeće koje se bavi predmetom u kojem se traži pristup povjerljivom materijalu. Pretresno vijeće I je tu svoju ovlast prenijelo na ovo Pretresno vijeće za materijale tražene iz predmeta Tužilac protiv Kvočke, kada je ovo Pretresno vijeće izdalo nalog donekle u skladu s onim što tužilac sada traži u zahtjevu pred nama. Ali, ovlasti u vezi s povjerljivim materijalima traženim iz predmeta Tadić koje je na ovo Pretresno vijeće prenio predsjednik imaju bitno ograničeniji opseg.

10. Relevantan pasus iz drugog predsjednikovog naloga već je citiran. Zaštitne mjere za čije je izricanje predsjednik dao ovlasti ovom Pretresnom vijeću u vezi s predmetima Tadić i Kovačević su po svojoj opštoj prirodi usmjerene na sprečavanje objelodanjivanja identiteta svjedoka javnosti. Predsjednik je već odbacio uvođenje zaštitnih mjera koje bi sprečavale objelodanjivanje njihovog identiteta optuženima i njihovim braniocima u predmetu pred nama. Ovlasti koje je ovo Pretresno vijeće dobilo od predsjednika ne bi trebalo tumačiti kao da se njima dopušta uvođenje istih onih zaštitnih mjera koje je on sam već odbacio. Argumentacija tužilaštva da ovo Pretresno vijeće sada ima neograničene ovlasti u vezi s povjerljivim materijalima u predmetu Tadić je očigledno netačna.

11. Ovo Pretresno vijeće, prema tome, nema ovlast da odobri pravni lijek koji je tužilac zatražio u vezi s predmetom Tadić.

3 Dispozitiv

12. Iz gorenavedenih razloga:

(1) Odbija se pravni lijek koji je tužilac u svojem zahtjevu zatražio u vezi s predmetom Tužilac protiv Tadića.

(2) Traži se od predsjednika Suda, sudije Maya i sudije Mumbe da među sobom riješe pitanje daljih zaštitnih mjera koje treba odobriti u vezi s predmetom Tužilac protiv Kovačevića.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleski tekst mjerodavan.

 

Dana 2. maja 2001.
U Hagu,
Nizozemska

/potpis na originalu/
David Hunt, sudija
Pretpretresni sudija

[pečat Međunarodnog suda]