PRED PRETRESNIM VIJEĆEM II

 

Sudija: David Hunt, pretpretresni sudija

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 16. maja 2001.

 

TUŽILAC

protiv

Radoslava BRĐANINA i Momira TALIĆA


ODLUKA PO DRUGOM ZAHTJEVU BRĐANINA DA SE ODBACI OPTUŽNICA

 

Tužilaštvo:

gđa Joanna Korner
g. Nicholas Koumjian
g. Andrew Cayley
gđa Anna Richterova
gđa Ann Sutherland

Odbrana:

g. John Ackerman za Radoslava Brđanina
g. Xavier de Roux i g. Michel Pitron za Momira Talića


1. Optuženi Radoslav Brđanin (u daljnjem tekstu: Brđanin) podnio je zahtjev kojim traži odbacivanje optužnice. On se žali da mu Sud nije obezbijedio, te da nije spreman da mu obezbijedi, dovoljna financijska sredstva da kako valja i po zakonu pripremi svoju odbranu te da je prouzrokovao nepotrebno odugovlačenje time što nije u dovoljnoj mjeri obezbijedio prevodilačke usluge Tužilaštvu. Kaže da Sud ili posjeduje dovoljna sredstva da obezbijedi jednakost između optužbe i odbrane ili nije uspio da ih obezbijedi, a odbio je da od Savjeta bezbjednosti ili od Generalne skupštine zatraži dodatna sredstva. Kašnjenja do kojih su doveli ti propusti krše njegovo pravo da mu se sudi bez nepotrebnog odugovlačenja. Takođe tvrdi da je u znatno nepovoljnijoj situaciji što se tiče pripreme za suđenje u odnosu na optužbu jer optužba ima na raspolaganju veća financijska sredstva. Smatra da bi optužnica trebala biti odbačena jer bi to bio jedini razuman pravni lijek za propust Suda da "poštuje princip ravnopravnosti strana u predmetu i da u ovom predmetu obezbijedi dovoljna sredstva odbrani". Alternativno, on zahtijeva da se sekretaru naloži da odbrani obezbijedi sredstva "koja odgovaraju onima koje je Tužilaštvo dodijelilo" ovom predmetu, te smatra da bi, ako sekretar to ne uradi u razumnom roku, optužnica trebala biti odbačena.

2. U svom odgovoru, optužba tvrdi da se taj zahtjev tiče samo dodjeljivanja sredstava, a u skladu sa Uputstvom Međunarodnog suda za dodjelu branioca po službenoj dužnosti svaki spor u vezi sa dodjeljivanjem sredstava u domenu je sekretara i/ili predsjednika. Optužba izražava uvjerenje da bi razrješenje spora prema toj odredbi zadovoljilo Brđaninov prigovor.

3. Kad se ostave po strani prazne riječi i neutemeljene tvrdnje, zahtjev se zaista tiče samo dostatnosti sredstava koja su stavljena na raspolaganje Brđaninovoj odbrani. Prije upućivanja zahtjeva za pravni lijek Pretresnom vijeću, on bi trebao prvo iscrpiti mogućnosti pravnog lijeka koje mu se nude prema pomenutom Uputstvu. Sekretarijat je reagovao na njegov najnoviji zahtjev za nova financijska sredstva. Zahtjev će stoga biti odbijen.

4. Međutim, Pretresno vijeće nije indiferentno prema poteškoćama s kojima se susreće odbrana u pripremi ovako složenog predmeta. Od suštinske je važnosti za svaki krivičnopravni sistem da niko ne bude osuđen za neki zločin bez pravičnog suđenja zasnovanog na zakonu. Članovi 20.1 i 22.2 Statuta Međunarodnog suda izričito određuju da optuženi pred sudom ima pravo na pravično suđenje. Prema članu 20.1 osnovna funkcija pretresnih vijeća jeste da optuženom obezbijede takvo pravično suđenje.

5. Ako se pokaže da financijska sredstva koja su potrebna za pravično suđenje nisu dostupna, pretresno vijeće ne može dozvoliti da dođe do neostvarenja pravde. Do neostvarivanja pravde ne bi došlo ako bi se pokazalo da je optužena osoba spremna da od svoje volje pristupi suđenju bez da joj se obezbijede takva sredstva. Čak i kad bi se suđenje svelo na neostvarenje pravde, samo bi u izuzetnim okolnostima bilo primjereno odbaciti optužnicu. Međutim, ako se pretresno vijeće uvjeri da će usljed nepostojanja takvih finansijskih sredstava doći do neostvarenja pravde, ono posjeduje inherentnu ovlast i obavezu da odgodi postupak dok se ne obezbijede neophodna sredstva, kako bi se spriječila povreda pravnog postupka koju uključuje takvo suđenje. Posljedice takve odgode na daljnji pritvor optuženog ovisile bi o okolnostima konkretnog slučaja.

Dispozitiv

6. Zahtjev se odbija.

/potpis na originalu/
David Hunt, sudija
Pretpretresni sudija

Dana 16. maja 2001.
U Hagu
Nizozemska

[pečat Međunarodnog suda]