PRED PRETRESNIM VIJEĆEM II

 

U sastavu: sudija David Hunt, pretpretresni sudija

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 23. maja 2001.

 

TUŽILAC

protiv

Radoslava BRĐANINA i Momira TALIĆA


DRUGA ODLUKA PO DODATNOM PRIJEDLOGU TUŽIOCA ZA IZRICANJE ZAŠTITNIH MJERA

 

Tužilaštvo:

gđa Joanna Korner
g. Nicolas Koumjian
g. Andrew Cayley
gđa Anna Richterova
gđa Ann Sutherland

Odbrana:

g. John Ackerman za Radoslava Brđanina
g. Xavier de Roux i g. Michel Pitron za Momira Talića


1. Tužilaštvo se obratilo ovom Pretresnom vijeću sa molbom da se izreknu zaštitne mjere za povjerljive dokazne predmete iz predmeta Tužilac protiv Kovačevića, a po kojima je ranije, na osnovu pravila 75(D), odluku donio predsjednik Međunarodnog suda. Predsjednik je naložio sekretaru Suda da objelodani određene materijale iz tog predmeta dvojici optuženih iz ovog predmeta, uz uvažavanje ograničenja koja postoje u vezi sa njihovim objelodanjivanjem javnosti.

2. Ovo Pretreseno vijeće je odbilo dotičnu molbu zasnovavši tu odluku na činjenici da je predsjednik Međunarodnog suda već odbio taj pravni lijek, ali je zatražilo od predsjednika da sa sudijom Mayom i sudijom Mumbom (dvoje preostalih sudija iz Pretresnog vijeća koje je vodilo postupak u predmetu Tužilac protiv Kovačevića) donese odluku po dodatnim zaštitnim mjerama koje treba izreći. Takođe je zauzet stav da u to vrijeme predsjednik ovo Pretresno vijeće nije ovlastio da izrekne daljnje zaštitne mjere tražene vrste.

3. To pitanje je sada rješeno i predsjednik je donio odluku da povjerljivi dokazni predmeti broj 57, 58 i 59 iz predmeta Tužilac protiv Kovačevića moraju ostati zapečaćeni, te ovlastio ovo Pretresno vijeće da odobri pravni lijek kojim će ta odluka stupiti na snagu.

4. Stoga se nalaže da, bez obzira na Prvi nalog predsjednika, sekretar dvojici optuženih iz ovog predmeta ne objelodanjuje povjerljive dokazne predmete broj 57, 58 i 59 iz predmeta Tužilac protiv Kovačevića.


Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se engleski tekst smatra mjerodavnim.

 

Dana 23. maja 2001.
U Hagu,
Nizozemska

/potpis na originalu/
David Hunt, sudija
Pretpretresni sudija

 

[pečat Međunarodnog suda]