PRED PRETRESNIM VIJEĆEM II

U sastavu:

sudija David Hunt, predsjedavajući
sudija Florence Ndepele Mwachande Mumba
sudija Liu Daqun

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 7. juna 2001.

TUŽILAC
protiv
Radoslava BRĐANINA & Momira TALIĆA


ODLUKA O PODNOŠENJU REPLIKA

Tužilaštvo:

gđa Joanna Korner
g. Andrew Cayley
g. Nicolas Koumjian
gđa Anna Richterova
gđa Ann Sutherland

Odbrana:

g. John Ackerman za Radoslava Brđanina
g. Xavier de Roux i g. Michel Pitron za Momira Talića

1. Optuženi Momir Talić (dalje u tekstu: Talić) podnio je preliminarni podnesak osporavajući formu dodatno izmijenjene optužnice koju je podnijela optužba. U Talićevom podnesku se traži da se utvrdi "krajnji rok" za podnošenje replike na odgovor optužbe "ukoliko [Talić] odluči da to učini". Strana koja podnosi podnesak nema, međutim, apsolutno pravo podnošenja replike. Za to je potrebna dozvola, a dozvola se daje samo onda ako se u odgovoru pokreće pitanje koje izlazi iz okvira pitanja koja su pokrenuta u samom podnesku. Odgovor koji je optužba podnijela u ovom predmetu ne pokreće nijedno novo pitanje. Shodno tome, Taliću se ne daje dozvola da podnese repliku na odgovor optužbe.

2. Nakon rasprave na nedavnoj statusnoj konferenciji koja se ticala valjanosti načina na koji se u optužnici teretilo za zajedničku svrhu, optužba je podnijela zahtjev da se optužnica dodatno izmijeni u odnosu na navode o zajedničkoj svrsi. Talić je sada podnio odgovor na ovaj zahtjev optužbe. On se protivi davanju dozvole optužbi da izmijeni optužnicu po dva osnova: (1) zbog toga što predložena izmjena ne otklanja manjkavosti u pogledu navoda o zajedničkoj svrsi u sadašnjoj optužnici, i (2) zbog toga što je predložena izmjena sama po sebi manjkava u formi.

3. Osnovno pitanje u pogledu davanja dozvole da se optužnica izmijeni jest da li će takva izmjena nepravično naštetiti optuženom. Riječ "nepravično" koristi se da bi se naglasilo da neka izmjena neće biti odbijena samo zato što na sasvim pravičan način pomaže optužbi da dođe do osuđujuće PRESUDA. Da bi bila relevantna, šteta nanijeta optuženom bi se normalno morala odnositi na pravičnost suđenja. Kada se izmjena traži da bi se osiguralo utvrđivanje ključnih pitanja u predmetu, Pretresno vijeće će normalno iskoristiti svoje diskreciono pravo da izmjenu dopusti, pod uvjetom da ona ne nanosi nikakvu nepravdu optuženom ili da na neki drugi način nepravično ne šteti optuženom u vođenju njegove odbrane. Optuženom se neće nanijeti nepravda ako mu se pruži adekvatna prilika da pripremi djelotvornu odbranu u odgovor na izmijenjene teze. Pitanje da li eventualno odgađanje zbog izmjene optužnice uskraćuje optuženom pravo da mu se sudi bez nepotrebnog odgađanja ovisi o (i) okolnostima konkretnog predmeta, uključujući neprimjerenu taktičku prednost koju bi stekla optužba, i (ii) izuzetnu prirodu krivičnog postupka koji se odnosi na ratne zločine, uključujući općenitu složenost i teškoće koje su inherentne istragama o takvim zločinima. U odnosu na takve izmjene, nužna je razumna fleksibilnost suda. Kada je, međutim, izmjenom predložena teza toliko beznačajna da bi bila brisana da se pojavila u izvornoj optužnici, Pretresno vijeće u normalnim okolnostima neće iskoristiti svoje diskreciono pravo da dopusti izmjenu.

4. Moguća je i situacija između ove dvije situacije, kada izmjena ima jasan cilj da osigura utvrđivanje bitnih pitanja vezanih za tezu, ali je forma u kojoj je sastavljena manjkava. Ako se prihvate Talićevi sadašnji navodi o manjkavosti optužnice, upravo je to slučaj. Nema svrhe odbiti zahtjev da se u takvoj situaciji dopusti izmjena isključivo zbog forme u kojoj je optužnica sastavljena, pod uvjetom da se prigovor na formu može utvrditi u toku podnošenja zahtjeva za izmjenu. Dozvola da se unese izmjena može se dati pod uvjetom da se ispuni svaki eventualni nalog u pogledu forme izmjene koji se daje uz ovu dozvolu.

5. Sve bliže suđenje zahtijeva da se u ovom predmetu slijedi takav put, te Pretresno vijeće predlaže da se o navedenim manjkavostima predložene optužnice odluči istovremeno sa zahtjevom za izmjenu optužnice. Da bi se to učinilo na način koji će biti pravičan za obje strane, Pretresno vijeće daje dozvolu optužbi da odgovori na navode iz Talićevog odgovora o tome da je predložena izmijenjena optužnica manjkava u formi kao da se radi o novom preliminarnom podnesku. Takav odgovor mora biti podnesen u roku od sedam dana od donošenja ove odluke.

6. Usprkos tome, nužno je ukazati na činjenicu da se Talićev odgovor ne ograničava na iznošenje navoda o manjkavosti predložene izmjene. Jedine navedene manjkavosti koje se uistinu odnose na predloženu izmjenu su sljedeće:

(1) nema definicije "protupravnih sredstava" pomoću kojih je krivičnim poduhvatom (u kojem su, kako se tvrdi, optuženi sudjelovali) izvršeno trajno uklanjanje većine stanovnika bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata sa teritorije planirane srpske države; i

(2) stanje svijesti optuženog za koje ga optužba sada tereti u svojoj predloženoj izmjeni optužnice nedovoljno je.

Ostale manjkavosti koje Talić u navodi svom odgovoru odnose se na optužnicu kako je ona sada formulirana. Dvije navedene manjkavosti su zapravo ponavljanje već ranije navedenih manjkavosti u izvornom Talićevom podnesku: optužnica ne uspijeva definirati navodno Talićevo sudjelovanje u krivičnom poduhvatu, a zaključci o krivičnoj odgovornosti ne mogu se izvoditi samo na osnovu njegovog položaja. Da li takve manjkavosti postoje, tek treba utvrditi u dispozitivu Talićevog podneska. Tri navoda po prvi puta ukazuju na daljnje manjkavosti optužnice kako je ona sada sastavljena:

(i) ne vidi se povezanost između osnivanja Skupštine bosanskih Srba i krivičnog poduhvata;

(ii) navodni učesnici u krivičnom poduhvatu su tako široko definirani da uključuju cijeli srpski narod u Bosni, tako da učesnici nisu identificirani; i

(iii) u optužnici se ne iznose detalji o Talićevoj namjeri da dobrovoljno učestvuje u krivičnom poduhvatu niti o tome da je znao za njega.

7. Navedene manjkavosti koje se po prvi puta iznose ne bi bile dopuštene u novom preliminarnom podnesku ako se ne odobri produženje roka za podnošenje prigovora na formu prvobitne optužnice. Prva i druga navedena manjkavost, iznijete po prvi puta, nisu takve prirode da opravdavaju produženje roka, pa ih Pretresno vijeće neće razmatrati prilikom odlučivanja o Talićevom podnesku. Treća manjkavost pokreće pitanje od mogućeg značaja, pa se Taliću dopušta produženje roka za njegovo pokretanje izvan postojećeg roka. Odgovor optužbe, ako se iskoristi dana dozvola, treba se baviti samo dvjema navedenim manjkavostima predložene izmjene, te trećom novonavedenom manjkavošću postojeće optužnice.

    Dispozitiv

8. U skladu s tim, Pretresno vijeće:

    1. odbija dati dozvolu Taliću da podnese repliku na odgovor optužbe,
    2. produžuje rok za podnošenje prigovora iz par. 2.2 Talićevog odgovora, i
    3. daje dozvolu optužbi da u roku od sedam dana podnese repliku na Talićev odgovor.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se engleski tekst smatra mjerodavnim.

Dana 7. juna 2001.
U Hagu,
Nizozemska.

/potpis na originalu/
David Hunt,
predsjedavajući sudija

[pečat Međunarodnog suda]