PRED PRETRESNIM VIJEĆEM II


Sudija: g. David Hunt, pretpretresni sudija

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 26. juna 2001.

TUŽILAC
protiv
Radoslava BRĐANINA i Momira TALIĆA


ODLUKA PO DRUGOM ZAHTJEVU MOMIRA TALIĆA ZA PRISTUP POVJERLJIVIM DOKUMENTIMA

 

Tužilaštvo:

gđa Joanna Korner
g. Andrew Cayley
g. Nicolas Koumjian
gđa Anna Richterova
gđa Ann Sutherland

Odbrana:

g. John Ackerman za Radoslava Brđanina
g. Xavier de Roux i g. Michel Pitron za Momira Talića

1. Optuženi Momir Talić (dalje u tekstu: Talić) je od ovog Pretresnog vijeća zatražio da Pretresnom vijeću III proslijedi njegov zahtjev da izda nalog da mu se objelodani sav povjerljivi materijal koji je dosad iznesen na suđenju u predmetu Tužilac protiv Sikirice (dalje u tekstu: predmet br. IT-95-8), koje je u toku pred tim Pretresnim vijećem. Takođe je zatražio da se izda nalog kojim se "sekretar ovlašćuje da mu kontinuirano i trajno objelodanjuje sve javne i povjerljive transkripte i dokazne predmete koji se odnose na navedeni predmet".

2. Zahtjev je gotovo identičan zahtjevu koji je podnio suoptuženi Radoslav Brđanin (dalje u tekstu: Brđanin) i nema sumnje da je njime inspiriran. Taj zahtjev je odbačen, na osnovu toga što:

  1. pristup povjerljivim informacijama može odobriti jedino ono pretresno vijeće koje je odobrilo zaštitne mjere,
  2. ispravna procedura nalaže da se zahtjev podnese direktno odgovarajućem pretresnom vijeću,
  3. iako je ovo Pretresno vijeće već pozivalo sekretara da takav zahtjev proslijedi odgovarajućem pretresnom vijeću, čini se da optužba smatra da podneske o meritumu može podnositi samo ako je takav zahtjev bio direktno podnesen vijeću na koje se odnosi, i
  4. jednom kada se zahtjev za pristup povjerljivom materijalu nađe pred tim pretresnim vijećem, prikladnije je da to pretresno vijeće rješava zahtjev za pristup javnom materijalu.

Zahtjev Pretresnom vijeću III treba podnijeti u postupku Tužilac protiv Sikirice, a ne u ovom predmetu.

3. Ovaj Talićev zahtjev se ni po čemu ne razlikuje od Brđaninovog, te se iz istih razloga odbacuje.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se engleski tekst smatra mjerodavnim.

Dana 26. juna 2001.
U Hagu,
Nizozemska

/potpis na originalu/
David Hunt,
pretpretresni sudija

[pečat Međunarodnog suda]