PRED PRETRESNIM VIJEĆEM II

Nije službeni dokument

U sastavu:

sudija Carmel Agius, predsjedavajući
sudija Ivana Janu
sudija Chikako Taya

Sekretar:g. Hans Holthuis

Odluka od:24. maja 2002.

 

TUŽILAC

protiv

RADOSLAVA BRĐANINA

i

MOMIRA TALIĆA


ODLUKA PO PRIJEDLOGU RADOSLAVA BRĐANINA ZA IZDAVANJE POTVRDE IZ PRAVILA 73(B) U VEZI SA POVJERLJIVOM ODLUKOM VIJEĆA PO PRAVILU 70


Tužilaštvo:

gđa Joanna Korner
g. Andrew Cayley

 

Odbrana:

g. John Ackerman i g. Milan Trbojević za Radoslava Brđanina
g. Xavier de Roux i gđa Natacha Fauveau-Ivanović za Momira Talića

 

PRETRESNO VIJEĆE II (dalje u tekstu: Vijeće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud) ovim rješava po "Prijedlogu za izdavanje potvrde iz pravila 73(B) u vezi sa povjerljivom odlukom Vijeća po pravilu 70" (dalje u tekstu: prijedlog) koji je Brđanin podnio 13. maja 2002.

I. UVOD

1.Dana 6. maja 2002., ovo Vijeće je donijelo "Povjerljivu odluku o navodnoj nelegalnosti pravila 70" (dalje u teksu: Odluka). Odlukom je Vijeće odbilo "Povjerljivi izmijenjeni zahtjev u pogledu pravila 70, njegove primjene i objelodanjivanja koje iz njega proističe". Dana 13. maja 2002. Brđanin je dostavio zahtjev kojim traži izdavanje potvrde u skladu sa pravilom 73(B), izmijenjenim 8. maja 2002., što bi mu omogućilo ulaganje žalbe na Odluku (dalje u tekstu: Zahtjev). Brđanin je iznio tvrdnju da se Odluka "tiče pitanja koje bi u značajnoj mjeri uticalo na pravično i ekspeditivno vođenje postupka ili ishod suđenja". Osim toga, iznijeta je tvrdnja da bi "promptno rješenje Žalbenog vijeća suštinski pospješilo postupak". Optužba je na Zahtjev odgovorila usmeno i izjavila da stvar u potpunosti prepušta Pretresnom vijeću, te da ne namjerava iznositi argumentaciju(1).

II. DISKUSIJA

2.Odlukom sudija na vanrednoj plenarnoj sjednici Međunarodnog suda održanoj 23. aprila 2002. izmijenjeno je pravilo 73 Pravilnika o postupku i dokazima (dalje u tekstu: Pravilnik) kojim se reguliše postupak ulaganja interlokutorne žalbe. Ova izmjena je stupila na snagu 8. maja 2002. S obzirom na to da je Odluka donijeta prije stupanja na snagu nove verzije pravila 73, a Zahtjev je podnijet nakon tog datuma, prije svega se postavlja pitanje da li je za rješavanje ovog Zahtjeva mjerodavna stara ili nova verzija pravila 73. Pravilo 6(D) Pravilnika predviđa da "[iĆzmjene i dopune [PravilnikaĆ stupaju na snagu sedam dana nakon izdavanja službenog dokumenta Suda koji sadrži te izmjene i dopune, ali se neće primijeniti na način koji bi ugrozio prava optuženog ili osuđenog ili osobe oslobođene optužbe u bilo kojem predmetu koji je u toku". Ovaj stav je odraz opšteg pravnog načela da se ni materijalni ni procesni krivični zakoni ne mogu primjenjivati retroaktivno ako ugrožavaju prava optuženog.

3.Odluka je "donijeta u toku suđenja" i nepobitno je "u vezi sa dokazima i proceduralnim pitanjima", što znači da se, što se stare verzije pravila 73 tiče, primjenjuju odredbe (B) i (C). Mišljenje je ovog Vijeća da se novom verzijom pravila 73 u pogledu odluka donijetih tokom suđenja, a koje su u vezi sa dokazima i proceduralnim pitanjima, dodatno ograničava pravo ulaganja žalbe time što se propisuje stroži test koji vijeće treba primijeniti kada odlučuje da li da izda potvrdu strani koja namjerava uložiti žalbu na odluku. Dok stara verzija pravila 73(C) predviđa da "pretresno vijeće može potvrditi da je interlokutorna žalba uložena tokom suđenja na odluku u vezi sa dokazima ili proceduralnim pitanjima svrsishodna za daljnje suđenje", novom se verzijom pravila 73(B) pooštravaju kriterijumi koje treba zadovoljiti kako bi vijeće izdalo potvrdu za ulaganje žalbe. Njime se predviđa da se "na odluke o svim podnescima interlokutorna žalba može uložiti samo uz potvrdu pretresnog vijeća, koje takvu potvrdu može dati ako se odluka tiče pitanja koje bi u značajnoj mjeri uticalo na pravično i ekspeditivno vođenje postupka ili ishod suđenja, te ako bi, po mišljenju pretresnog vijeća, promptno rješenje Žalbenog vijeća suštinski pospješilo postupak.” (naglasak dodat).

4.Vijeće je uvjereno da bi, po novoj verziji pravila 73, strani koja od Vijeća traži izdavanje potvrde bilo mnogo teže zadovoljiti norme propisane tim pravilom. Stoga bi, s obzirom da je pravo na žalbu temeljno pravo svako optuženog, retroaktivna primjena nove verzije pravila 73 u ovom slučaju nanijela štetu pravima optuženog. Iz tog će razloga Pretresno vijeće u ovom slučaju primjeniti staru verziju pravila 73.

5.Pored toga, Vijeće smatra da se pravo na ulaganje žalbu na odluku aktivira u momentu donošenja odluke(2). U ovom konkretnom slučaju to je bilo 6. maja 2002., dok je na snazi još uvijek bila stara verzija pravila 73. To što je optuženi Brđanin iskoristio svoje pravo da po pravilu 73(E)(3) dostavi Zahtjev u roku od sedam dana ali nakon stupanja na snagu izmijenjenog pravila, ne znači da je on time izabrao ili odlučio podvrgnuti se strožem testu propisanom novom verzijom pravila 73, iako se iz formulacije Zahtijeva vidi da se Brđanin poziva na novu verziju pravila 73. To ne sprečava Vijeće da primjeni staru verziju tog pravila koja, iz razloga koje je Vijeće gore iznijelo, predstavlja formalnopravni osnov za donošenje odluke po ovom konkretnom pitanju.

6.Brđanin svoj podnesak temelji na tvrdnji da se navodna nelegalnost pravila 70 "tiče pitanja koje bi u značajnoj mjeri uticalo na pravično i ekspeditivno vođenje postupka ili ishod suđenja". No, on tu tvrdnju ne obrazlaže.

7.Brđanin je ranije iznio tvrdnju da pravilo 70 nije valjano jer se njime krši pravo optuženog na pravično suđenje, pravo predviđeno članovima 20 i 21 Statuta Međunarodnog suda. No, Vijeće je, iz razloga koje je iznijelo u svojoj Odluci, uvjereno da pravilo 70 ni na koji način ne krši to pravo, te da osim toga sadrži i dovoljne zaštitne odredbe kojima se obezbjeđuje da do takvih kršenja ne dođe. Vijeće ponavlja ono što je već jasno rečeno u Odluci, a to je da se Tužilaštvo izuzima od obaveze objelodanjivanja odbrani na osnovu pravila 70 samo u pogledu pojedinih dokumenata koji su dostavljeni povjerljivo i koji se isključivo koriste u svrhu pribavljanja novih dokaza. Svaki od tih dokumenata, u slučaju da se kasnije upotrebi u neku drugu svrhu, podliježe objelodanjivanju. Isto tako, pravilo 70 ne može imati prevagu nad obavezom optužbe da, u skladu sa pravilom 68, objelodani cjelokupan oslobađajući materijal do kojeg dođe(4).

8.Što je još važnije, u skladu sa pravilom 70(G), Vijeće ima pravo, na osnovu pravila 89(D) koje se čita u sprezi sa pravilom 70(G), da izuzme dokaze ako potreba da se osigura pravično suđenje u značajnoj mjeri prevagne nad njihovom dokaznom vrijednošću. U Odluci se dalje naglašava da i odbrana može koristiti pravilo 70, pod uslovom da optuženi ili njegov branilac, kako je to predviđeno pravilom 70(F), upute Vijeću zahtjev u tom smislu. U Odluci se zatim izlaže ratio te odredbe i obrazlaže zbog čega ona ne dovodi do nejednakosti strana u krivičnom postupku pred ovim Međunarodnim sudom, posebno imajući u vidu to da odbrana ne podliježe opštoj obavezi objelodanjivanja dokumenata optužbi, već samo ograničenoj obavezi do koje dolazi pod određenim uslovima, po pravilu 67(C). Odbrana je ta koja pozivanjem na pravilo 67(C) na sebe preuzima obavezu uzajamnog objelodanjivanja. U ovoj Odluci koju je donijelo Pretresno vijeće ne postoji ništa drugo što bi opravdalo izdavanje potvrde da bi interlokutorna žalba bila svrsishodna za daljnje suđenje.

9.Vijeće stoga nije uvjereno da je ulaganje žalbe na Odluku "svrsishodno za daljnje suđenje." Pored toga, čak i ako bi primjenilo novu verziju pravila 73, Vijeće nije uvjereno ni da se teza koju je iznio Brđanin "tiče pitanja koje bi u značajnoj mjeri uticalo na pravično i ekspeditivno vođenje postupka ili ishod suđenja," niti da bi "promptno rješenje Žalbenog vijeća suštinski pospješilo postupak".

III. DISPOZITIV

Iz gorenavedenih razloga,

PRETRESNO VIJEĆE II OVIM odbija zahtjev za izdavanje potvrde.

 

Sastavljeno na francuskom i engleskom, pri čemu se mjerodavnim smatra engleski tekst.

Dana 24. maja 2002.
U Hagu,
Nizozemska

/potpis na originalu/
Carmel Agius,
predsjedavajući sudija

[pečat Međunarodnog suda]


1. T 5624.

2. U tom pogledu vidi staru verziju pravila 73(E) i novu verziju pravila 73(C).

3. Pravilo 73(C) u novoj verziji Pravilnika.

4. Vidi par. 19-21 Odluke