PRED PRETRESNIM VIJEĆEM II

 

U sastavu:

sudija Carmel Agius, predsjedavajući
sudija Ivana Janu
sudija Chikako Taya

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 22. oktobra 2002.

TUŽILAC

protiv

RADOSLAVA BRĐANINA

 


ODLUKA PO ZAHTJEVU TUŽIOCA
DA SE ODRŽI USMENI PRETRES

 

Tužilaštvo:

gđa Joanna Korner
g. Andrew Cayley

Odbrana:

g. John Ackerman
g. Milan Trbojević

PRETRESNO VIJEĆE II (dalje u tekstu: Pretresno vijeće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

RJEŠAVAJUĆI PO "Zahtjevu tužioca da se održi usmeni pretres", koji je tužilac podnio 22. oktobra 2002. (dalje u tekstu: zahtjev), te po dodacima tom zahtjevu;

IMAJUĆI U VIDU "Podnesak kojim se traži pravni lijek u vezi sa kršenjem pravila 68 od strane tužioca i izricanje sankcija na osnovu pravila 68bis, te podnesak kojim se traži odgoda suđenja dok ne budu riješena pitanja koja utiču na pravdu i pravičnost suđenja", podnesen u ime optuženog Radoslava Brđanina (dalje u tekstu: optuženi) 17. oktobra 2002., a u kojem se inter alia tvrdi da tužilac nije ispunio svoje obaveze objelodanjivanja u skladu sa pravilom 68 Pravilnika o postupku i dokazima (dalje u tekstu: Pravilnik);

IMAJUĆI U VIDU da tužilac traži da se u srijedu, 23. oktobra održi usmeni pretres kako bi iznio svoje argumente u vezi sa primjenjivošću jedne odluke Žalbenog vijeća u predmetu Tužilac protiv Rutagande (predmet br. ICTR-96-03-A), koja je donesena tokom žalbenog pretresa 4. jula 2002., budući da bi ta odluka "mogla izmijeniti zahtjev koji je 17. oktobra 2002. podnijela odbrana";

BUDUĆI DA Pretresno vijeće ne vidi da postoji potreba da se održi usmeni pretres, kako je to zatražio tužilac;

BUDUĆI DA Pretresno vijeće, međutim, od branioca optuženog traži da u pismenom obliku dostavi svoje primjedbe u vezi sa eventualnom relevantnošću dokumenata koje je tužilac priložio svom zahtjevu za usmeni pretres;

ZBOG NAVEDENIH RAZLOGA

NA OSNOVU pravila 54 Pravilnika;

OVIM ODBACUJE zahtjev tužioca da se održi usmeni pretres i NALAŽE braniocu optuženog da u pismenom obliku dostavi svoje primjedbe u vezi sa eventualnom relevantnošću dokumenata priloženih zahtjevu tužioca i to najkasnije do sutra, 23. oktobra 2002.

Sastavljeno na francuskom i engleskom, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

Dana 22. okotbra 2002.
U Hagu,
Nizozemska
 
  /potpis na originalu/
Carmel Agius,
predsjedavajući sudija
   

[ pečat Međunarodnog suda]