PRED PRETRESNIM VIJEĆEM II

U sastavu:

sudija Carmel Agius, predsjedavajući
sudija Ivana Janu
sudija Chikako Taya

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 10. marta 2003.

TUŽILAC
protiv
RADOSLAVA BRĐANINA


ODLUKA PO ZAHTJEVU ODBRANE ZA ODGODU SUĐENJA

Tužilaštvo:
gđa Joanna Korner
g. Andrew Cayley

Odbrana:
g. John Ackerman
g. Milan Trbojević

PRETRESNO VIJEĆE II (dalje u tekstu: Pretresno vijeće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

RJEŠAVAJUĆI PO “Zahtjevu za odgodu suđenja” (dalje u tekstu: Zahtjev), koji je odbrana na povjerljivim osnovama podnijela 4. marta 2003., u kojem odbrana od Pretresnog vijeća traži da se u razdoblju od 14. marta do 14. aprila 2003., u odsustvu glavnog branioca iz zdravstvenih razloga, ovaj postupak privremeno obustavi;

UZIMAJUĆI U OBZIR da Zahtjev prije svega polazi od sljedećih tvrdnji:

1. Radoslav Brđanin (dalje u tekstu: optuženi) polaže pravo na to da bira svog branioca pred ovim Međunarodnim sudom - u ovom predmetu, to je John Ackerman - i protivi se nastavku postupka u ovom predmetu u odsustvu odabranog glavnog branioca iz Haga; i

1. Uputstvo za dodjelu branioca po službenoj dužnosti (dalje u tekstu: Uputstvo) ne nalaže da u odsustvu glavnog branioca dužnosti nužno preuzima kobranilac;

UZIMAJUĆI U OBZIR da pravo optuženog da ga pred ovim Međunarodnim sudom zastupa branilac ne opravdava znatnu odgodu postupka tokom odsustva glavnog branioca u slučaju kad je u tom predmetu dodijeljen kobranilac i kad je u mogućnosti da prisustvuje suđenju;

UZIMAJUĆI, DALJE, U OBZIR da činjenica da se u Uputstvu izričito ne nalaže da kobranilac u odsustvu glavnog branioca preuzima vođenje predmeta ne podrazumijeva da to ne treba uraditi u slučaju kad odsustvo glavnog branioca uzrokuje nepotrebnu i značajnu odgodu postupka, te neopravdani gubitak sredstava ovog Međunarodnog suda;

SMATRAJUĆI, stoga, da navodi iznijeti u Zahtjevu ne opravdavaju odgodu postupka u ovom predmetu za zatraženi period;

IMAJUĆI, MEĐUTIM, U VIDU povjerljivu “Odluku” sekretara Suda zavedenu 7. marta 2003., u kojoj je sekretar Suda, u skladu s članom 19(C)(ii) Uputstva donio odluku “da opozove imenovanje g. Trbojevića za subranioca, pri čemu ova odluka stupa na snagu sedam dana od dana donošenja”, te poziva g. Ackermana da razmotri mogućnost podnošenja zahtjeva za imenovanje novog kobranioca;

UZIMAJUĆI U OBZIR da će upoznavanje bilo kog novododijeljenog kobranioca s predmetom i dokumentima iziskivati minimalni utrošak vremena;

SMATRAJUĆI da bi u takvim uslovima bilo u interesu pravde da se izda nalog kojim bi se suđenje u odsustvu glavnog branioca odgodilo;

IZ GORENAVEDENIH RAZLOGA

U SKLADU SA članovima 20 i 21 Statuta i pravilima 44, 45 i 54 Pravilnika o postupku i dokazima;

OVIM NALAŽE DA se po završetku sjednice 14. marta 2003. postupak u ovom predmetu prekine i nastavi 14. aprila 2003.

Sastavljeno na francuskom i engleskom, pri čemu je engleska verzija mjerodavna.

Dana 10. marta 2003.
U Hagu,
Nizozemska
/potpis na originalu/
Carmel Agius,
predsjedavajući sudija

[pečat Međunarodnog suda]