PRED PRETRESNIM VIJEĆEM II

U sastavu:

sudija Carmel Agius, predsjedavajući
sudija Ivana Janu
sudija Chikako Taya

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 15. aprila 2003.

TUŽILAC
protiv
RADOSLAVA BRĐANINA


ODLUKA PO ZAHTJEVU ODBRANE ZA DALJNJU ODGODU SUĐENJA

Tužilaštvo:
gđa Joanna Korner
g. Andrew Cayley

Odbrana:
g. John Ackerman

PRETRESNO VIJEĆE II (dalje u tekstu: Pretresno vijeće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Međunarodni sud):

RJEŠAVAJUĆI PO povjerljivom “Zahtjevu za daljnju odgodu suđenja” (dalje u tekstu: Zahtjev) koji je odbrana podnijela 9. aprila 2003., te povjerljivom i ex parte “Dodatku zahtjevu odbrane za daljnju odgodu suđenja” (dalje u tekstu: Dodatak) podnesenom 10. aprila 2003., u kojima odbrana:

1. zbog odsutnosti glavnog branioca g. Ackermana (dalje u tekstu: glavni branilac) iz zdravstvenih razloga zahtijeva daljnju odgodu postupka u ovom predmetu do 19. maja 2003. kada se postupak može nastaviti s tim da će za optuženog Radoslava Brđanina u sudnici privremeno nastupati savjetnik odbrane gđa Baruch, uz pomoć glavnog branioca van suda (dalje u tekstu: Zahtjev),

2. navodi da će glavni branilac svoje dužnosti u sudu ponovo preuzeti 31. maja 2003.,

IMAJUĆI U VIDU “Odgovor Tužilaštva na zahtjev pod naslovom 'Zahtjev za daljnju odgodu suđenja' od 9. aprila 2003.” podnesen 9. aprila 2003. u kojem se Tužilaštvo ne protivi Zahtjevu,

UZIMAJUĆI U OBZIR povjerljivi i ex parte Ljekarski izvještaj priložen Dodatku, prema kojem glavni branilac zbog zdravstvenog stanja neće moći preuzeti dužnosti u sudu prije 31. maja 2003.,

IMAJUĆI U VIDU “Odluku po zahtjevu odbrane za odgodu suđenja” podnesenu 10. marta 2003. kojom se nalaže odgoda postupka u ovom predmetu do 14. Aprila 2003., uz obrazloženje da:

1. odsutnost glavnog branioca ne opravdava odgodu postupka u slučaju kad je u tom predmetu dodijeljen kobranilac i kad je on u mogućnosti da prisustvuje suđenju,

2. u sadašnjim okolnostima ovog predmeta, pošto je povjerljivom “Odlukom” sekretara Suda zavedenom 7. marta 2003. opozvano imenovanje kobranioca g. Trbojevića tako da je potrebno imenovati novog kobranioca, kome će za upoznavanje sa sudskim spisima biti potrebno bar neko vrijeme, odsutnost glavnog branioca opravdava odgodu suđenja,

IMAJUĆI U VIDU “Povjerljivi nalog u vezi sa žalbom glavnog branioca na sekretarovu povjerljivu odluku od 7. marta 2003.” koji je predsjednik ovog Međunarodnog suda izdao 1. aprila 2003., a kojim se potvrđuje sekretarova odluka o opozivu g. Trbojevića kao kobranioca u ovom predmetu i upućuje sekretara da dodijeli novog kobranioca,

IMAJUĆI U VIDU da kobranilac još nije imenovan jer sekretar još uvijek nije dobio dokumente koji su mu potrebni za imenovanje kobranioca kojeg je predložio glavni branilac,

PODSJEĆAJUĆI da će bilo kojem novododijeljenom kobraniocu biti potrebno bar neko vrijeme da se upozna s predmetom i dokumentima,

UZIMAJUĆI, MEĐUTIM, U OBZIR da bi Pretresno vijeće radije nastavilo postupak prije predloženog datuma 19. maja 2003., ali to sada nije praktično izvedivo, između ostalog, zato što je potrajalo dulje vremena od predviđenog prvo da glavni branilac dostavi ime, pa da se zatim imenuje kobranilac,

NAGLAŠAVAJUĆI da izbor kobranioca čije ime nije na popisu sastavljenom u skladu s pravilom 45(B) Pravilnika o postupku i dokazima (dalje u tekstu: Pravilnik) ne mora dovesti do dodatne odgode,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se Tužilaštvo ionako ne protivi Zahtjevu,

ZAKLJUČUJUĆI da je u datim okolnostima nalog da se ovaj postupak dodatno odgodi na zatraženi period u interesu pravde budući da u ovom trenutku nema drugih opcija,

IZ GORE NAVEDENIH RAZLOGA

NA OSNOVU članova 20 i 21 Statuta i pravila 44, 45 i 54 Pravilnika o postupku i dokazima,

OVIM USVAJA zahtjev i NALAŽE DA će se postupak u ovom predmetu nastaviti u ponedjeljak, 19. maja 2003.

Sastavljeno na francuskom i engleskom, pri čemu je engleska verzija mjerodavna.

Dana 15. aprila 2003.  
U Hagu,  
Nizozemska /potpis na originalu/
  Carmel Agius,
  predsjedavajući sudija

[pečat Međunarodnog suda]