PRED PRETRESNIM VIJEĆEM II

U sastavu:

sudija Carmel Agius, predsjedavajući
sudija Ivana Janu
sudija Chikako Taya

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 20. maja 2003.

TUŽILAC
protiv
RADOSLAVA BRĐANINA


ODLUKA PO ŠESNAESTOM ZAHTJEVU TUŽILAŠTVA ZA ZAŠTITNE MJERE ZA ŽRTVE I SVJEDOKE

Tužilaštvo:
gđa Joanna Korner
g. Andrew Cayley

Odbrana:
g. John Ackerman
g. David Cunningham

PRETRESNO VIJEĆE II (dalje u tekstu: Pretresno vijeće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

RJEŠAVAJUĆI PO “Šesnaestom zahtjevu Tužilaštva za zaštitne mjere za žrtve i svjedoke” (dalje u tekstu: Zahtjev), koji je Tužilaštvo (dalje u tekstu: optužba) podnijelo na povjerljivoj osnovi 9. maja 2003. a kojim traži zaštitne mjere za jednog svjedoka, točnije BT-64, koji će svjedočiti na suđenju i čije ime se navodi u Zahtjevu,

IMAJUĆI U VIDU da se u “Jedanaestom zahtjevu Tužilaštva za zaštitne mjere za žrtve i svjedoke”, podnesenom na povjerljivoj osnovi 26. juna 2002., taj svjedok navodi kao svjedok po pravilu 92bis, a Tužilaštvo tog svjedoka sada namjerava pozvati da usmeno svjedoči pred Pretresnim vijećem,

IMAJUĆI U VIDU da se traže mjere dodjele pseudonima, te izobličenja slike i glasa,

IMAJUĆI U VIDU da optužba kao razlog za određivanje zaštitnih mjera u Zahtjevu navodi činjenicu da svjedok često putuje u Republiku Srpsku gdje ima rodbinu i imovinu, te da objelodanjivanje identiteta svjedoka javnosti može ugroziti njegovu/ njenu sigurnost,

IMAJUĆI U VIDU “Dodatak jedanaestom zahtjevu Tužilaštva za zaštitne mjere za žrtve i svjedoke” (dalje u tekstu: Dodatak), koji je optužba podnijela na povjerljivoj osnovi 12. septembra 2002., a u vezi s procjenom bezbjednosti u opštinama na koje se odnosi Optužnica,

IMAJUĆI U VIDU generalni prigovor odbrane Radoslava Brđanina (dalje u tekstu: optuženi) ponovljen na raspravama 1. jula 2002.[1] i 22. novembra 2002.[2] na svjedočenja na zatvorenoj sjednici,

IMAJUĆI U VIDU da se odbrana optuženog ne protivi dodjeli pseudonima ni izobličenju slike i/ili glasa,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je Pretresno vijeće dužno razmotriti tražene zaštitne mjere i utvrditi jesu li one u skladu s pravima optuženog, te pronaći ravnotežu između prava optuženog na javno suđenje i potrebe da se žrtvama i svjedocima pruži odgovarajuća zaštita,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se traženim zaštitnim mjerama postiže primjerena ravnoteža između prava optuženog i zaštite žrtava i svjedoka,

PODSJEĆAJUĆI da relevantni nalozi sadržani u paragrafu 65 “Odluke po zahtjevu Tužilaštva za zaštitne mjere”, koju je Pretresno vijeće donijelo 3. jula 2000., nisu ograničeni datumom i, do daljnjeg naloga, ostaju na snazi tokom cijelog postupka,

IZ GORENAVEDENIH RAZLOGA,

NA OSNOVU članova 20, 21 i 22 Statuta Međunarodnog suda i pravila 75 Pravilnika o postupku i dokazima,

OVIM NALAŽE SLJEDEĆE:

1. Svjedok u Zahtjevu naveden kao BT 64 pominjaće se pod tim pseudonimom tokom cijelog svog svjedočenja, te uvijek kad se tokom postupka bude pominjao, bilo na raspravi bilo u dokumentima, uključujući transkript suđenja,

2. Svjedok u Zahtjevu naveden kao BT 64 svjedočiće zaklonjen od publike paravanom, a za audio-vizuelni zapis i prijenos svjedočenja tog svjedoka koristiće se uređaj za izobličenje slike i glasa.

3. Sve rasprave na kojima će se razmatrati zaštitne mjere za tog svjedoka održaće se na zatvorenoj sjednici, a javnosti će se objelodaniti redigovani zapisi i transkripti te sjednice/tih sjednica nakon što ih pregleda Tužilaštvo, u dogovoru s Odjelom za žrtve i svjedoke,

4. Ime, adresa, mjesto boravka i informacije koje ukazuju na identitet tog svjedoka staviće se pod pečat i izostaviti iz svih javnih spisa Međunarodnog suda,

5. U mjeri u kojoj se ime, adresa, mjesto boravka ili bilo koje druge informacije koje ukazuju na identitet svjedoka pojavljuju u postojećim javnim dokumentima Međunarodnog suda, te će se informacije izbrisati iz tih dokumenata,

6. Javnost i mediji neće fotografisati, snimati video-tehnikom, crtati niti na bilo koji drugi način registrovati ili reprodukovati slike ovog svjedoka dok se on/ona nalazi u prostorima Međunarodnog suda,

7. Shodno odredbama pravila 75, transkripti usmenih svjedočenja BT 64 pred Pretresnim vijećem mogu se dati na uvid i koristiti u drugim postupcima pred Međunarodnim sudom.

Sastavljeno na francuskom i engleskom, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

Dana 20. maja 2003.  
U Hagu,  
Nizozemska  
  /potpis na originalu/
  Carmel Agius,
  predsjedavajući sudija

[pečat Međunarodnog suda]


[1] Transkript suđenja (dalje u tekstu: T) 7692.

[2] T 12003.