PRED PRETRESNIM VIJEĆEM II

U sastavu:

sudija Carmel Agius, predsjedavajući
sudija Ivana Janu
sudija Chikako Taya

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 27. maja 2003.

TUŽILAC
protiv
RADOSLAVA BRĐANINA


ODLUKA PO SEDAMNAESTOM ZAHTJEVU OPTUŽBE ZA ZAŠTITNE MJERE ZA ŽRTVE I SVJEDOKE

Tužilaštvo:
gđa Joanna Korner
g. Andrew Cayley

Odbrana:
g. John Ackerman
g. David Cunningham

PRETRESNO VIJEĆE II (dalje u tekstu: Pretresno vijeće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud):

RJEŠAVAJUĆI PO “Sedamnaestom zahtjevu optužbe za zaštitne mjere za žrtve i svjedoke” (dalje u tekstu: Zahtjev), koji je Tužilaštvo (dalje u tekstu: optužba) podnijelo na povjerljivoj osnovi 19. maja 2003., a kojim traži zaštitne mjere za jednog svjedoka, tačnije BT-90, koji će svjedočiti na suđenju i čije se ime navodi u Zahtjevu;

IMAJUĆI U VIDU da se traže mjere dodjele pseudonima, te dopuštenje da se svjedočenje odvija na zatvorenoj sjednici;

IMAJUĆI U VIDU da optužba u Zahtjevu kao razlog za traženje zaštitnih mjera navodi, između ostalog, činjenicu da svjedok često putuje u Republiku Srpsku i preko tog teritorija, kao i inkriminirajuću prirodu iskaza svjedoka, tako da bi objelodanjivanje javnosti identiteta svjedoka moglo ugroziti njegovu/njenu sigurnost;

IMAJUĆI U VIDU “Dodatak jedanaestom zahtjevu Tužilaštva za zaštitne mjere za žrtve i svjedoke” (dalje u tekstu: Dodatak), koji je optužba podnijela na povjerljivoj osnovi 12. septembra 2002., a u vezi s procjenom bezbjednosti u opštinama na koje se odnosi Optužnica;

IMAJUĆI U VIDU generalni prigovor zastupnika odbrane Radoslava Brđanina (dalje u tekstu: optuženi), ponovljen na raspravama 1. jula 2002.[1] i 22. novembra 2002.,[2] a u vezi sa svjedočenjima na zatvorenoj sjednici;

IMAJUĆI U VIDU da se zastupnik odbrane optuženog ne protivi dodjeli pseudonima;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je Pretresno vijeće dužno razmotriti tražene zaštitne mjere i utvrditi jesu li one u skladu s pravima optuženog, te pronaći ravnotežu između prava optuženog na javno suđenje i potrebe da se žrtvama i svjedocima pruži odgovarajuća zaštita;

BUDUĆI DA je optužba pokazala kako je nužno da se svjedočenje rečenog svjedoka odvija na zatvorenoj sjednici, jer bi suština svjedočenja mogla razotkriti identitet svjedoka, te budući da bi inkriminirajuća priroda predloženog svjedočenja mogla ugroziti bezbjednost svjedoka i njegove/njene porodice;

UZIMAJUĆI U OBZIR da se traženim zaštitnim mjerama postiže primjerena ravnoteža između prava optuženog i zaštite žrtava i svjedoka;

PODSJEĆAJUĆI da relevantni nalozi sadržani u paragrafu 65 “Odluke po zahtjevu Tužilaštva za zaštitne mjere”, koju je Pretresno vijeće donijelo 3. jula 2000., nisu ograničeni datumom, tako da do daljnjeg naloga ostaju na snazi tokom cijelog postupka;

IZ GORENAVEDENIH RAZLOGA,

NA OSNOVU članova 20, 21 i 22 Statuta Međunarodnog suda i pravila 75 i 79 Pravilnika o postupku i dokazima;

OVIM NALAŽE SLJEDEĆE:

1. Svjedok u Zahtjevu naveden kao BT 90 pominjaće se pod tim pseudonimom tokom cijelog svog svjedočenja, te uvijek kad se tokom postupka bude pominjao, bilo na raspravi bilo u dokumentima, uključujući transkript suđenja;

2. Svjedočenje svjedoka BT 90 održaće se na zatvorenoj sjednici;

3. Sve rasprave na kojima će se razmatrati zaštitne mjere za svjedoka BT 90 održaće se na zatvorenoj sjednici, a redigovani zapisi i transkripti te sjednice/tih sjednica javnosti će se objelodaniti nakon što ih, u dogovoru s Odjelom za žrtve i svjedoke, pregleda optužba;

4. Ime, adresa, mjesto boravka i informacije koje ukazuju na identitet svjedoka BT 90 staviće se pod pečat i izostaviti iz svih javnih spisa Međunarodnog suda,

5. U mjeri u kojoj se ime, adresa, mjesto boravka ili bilo koje druge informacije koje ukazuju na identitet svjedoka BT 90 pojavljuju u postojećim javnim dokumentima Međunarodnog suda, te će se informacije izbrisati iz tih dokumenata,

6. Javnost i mediji neće fotografisati, snimati video-tehnikom, crtati niti na bilo koji drugi način registrovati ili reprodukovati slike svjedoka BT 90 dok se on/ona nalazi u prostorijama Međunarodnog suda,

7. Svjedočenje svjedoka BT 90 biće zapečaćeno i neće se ni u kojem obliku objelodanjivati medijima ni javnosti;

Sastavljeno na francuskom i engleskom, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

Dana 27. maja 2003.  
U Hagu,  
Nizozemska  
  /potpis na originalu/
  Carmel Agius,
  predsjedavajući sudija

[pečat Međunarodnog suda]


[1] Transkript suđenja (dalje u tekstu: T) 7692.

[2] T 12003.