PRED PRETRESNIM VIJEĆEM II

U sastavu:

sudija Carmel Agius, predsjedavajući
sudija Ivana Janu
sudija Chikako Taya

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 3. juna 2003.

TUŽILAC
protiv
RADOSLAVA BRĐANINA


ODLUKA PO PODNESKU OPTUŽBE KOJIM SE DOSTAVLJA IZJAVA VJEŠTAKA EWANA BROWNA

Tužilaštvo:
gđa Joanna Korner
g. Andrew Cayley

Odbrana:
g. John Ackerman
g. David Cunningham

PRETRESNO VIJEĆE II (dalje u tekstu: Pretresno vijeće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

RJEŠAVAJUĆI PO "Podnesku optužbe kojim se dostavljaju izjave vještaka u skladu s pravilom 94bis" od 12. decembra 2002., kojim se u skladu s pravilom 94bis(A) Pravilnika o postupku i dokazima (dalje u tekstu: Pravilnik) inter alia objelodanjuje potpuna izjava Ewana Browna, predloženog svjedoka kojeg namjerava pozvati optužba (dalje u tekstu: svjedok);

IMAJUĆI U VIDU "Odgovor na podnesak optužbe kojim se dostavljaju izjave vještaka u skladu s pravilom 94bis" i "Izmijenjeni odgovor na podnesak optužbe kojim se dostavljaju izjave vještaka u skladu s pravilom 94bis", koje je odbrana dostavila 2., odnosno 3. januara 2003., a u kojima odbrana sebi pridržava pravo da ospori kako status vještaka, tako i izjavu svjedoka;

IMAJUĆI U VIDU ročišta održana 14. januara, 6. februara i 12. marta 2003., na kojima je odbrana najavila kako će dostaviti dalje podneske u skladu s pravilom 94bis(B)(iii) Pravilnika;

IMAJUĆI U VIDU "Odgovor na podnesak optužbe u vezi s vještakom Ewanom Brownom", koji je odbrana dostavila 9. maja 2003. i kojim osporava uvrštavanje u spis dokaznog materijala ovog svjedoka na osnovu sljedećih tvrdnji:

(i) svjedok nije kvalificiran da bude vještak "za vojna pitanja u bivšoj Jugoslaviji ili bilo gdje na svijetu";

(ii) izjava i iskaz svjedoka su pristrani, budući da je on pripadnik osoblja Tužilaštva;

(iii) izjava i iskaz svjedoka su nepouzdani;

(iv) izjava i iskaz svjedoka Pretresnom vijeću nisu od pomoći;

(v) izjava i iskaz svjedoka temelje se na brojnim činjenicama koje nisu izvedene kao dokaz pred Pretresnim vijećem;

IMAJUĆI U VIDU zahtjev odbrane da se dokazni materijal svjedoka ne uvrsti u spis, odnosno zahtjev da Pretresno vijeće organizira ročište na kojem bi se utvrdila "neka pouzdana osnova za prihvatanje takvog vještaka";

IMAJUĆI U VIDU povjerljivi "Odgovor optužbe na 'Odgovor odbrane na podnesak optužbe u vezi s vještakom Ewanom Brownom' od 9. maja 2003. i Povjerljivi prilog "A"", kao i povjerljivi "Corrigendum optužbe uz Odgovor optužbe na 'Odgovor odbrane na podnesak optužbe u vezi s vještakom Ewanom Brownom' od 9. maja 2003.", dostavljen 14., odnosno 16. maja 2003., u kojem optužba tvrdi sljedeće:

(i) svjedok je kvalificiran da bude vještak;

(ii) status svjedoka kao pripadnika Tužilaštva nema veze s prihvatljivošću njegove izjave i svjedočenja;

(iii) pouzdanost izjave i iskaza svjedoka pitanje je koje se tiče težine dokaza i može biti provjereno unakrsnim ispitivanjem;

(iv) preuranjeno je sugerirati da izjava i iskaz svjedoka Pretresnom vijeću neće biti od pomoći;

(v) ne postoji uslov prema kojem se izjava i iskaz vještaka moraju temeljiti isključivo na činjenicama koje su izvedene kao dokaz pred Pretresnim vijećem;

IMAJUĆI U VIDU da na temelju svega toga optužba traži, kao prvo, da se izjava svjedoka uvrsti u spis kao izvještaj vještaka bez sazivanja posebnog ročišta na kojem bi se osporavale njegove kvalifikacije, i, kao drugo, da se svjedoka pozove da svjedoči viva voce kako bi se Pretresnom vijeću omogućilo da ispravno procijeni koju težinu valja pridati njegovom svjedočenju;

IMAJUĆI U VIDU usmenu odluku ovog Pretresnog vijeća od 19. maja 2003. da se ne odobri održavanje ročišta jer su ta sporna pitanja u dovoljnoj mjeri razmotrena u pismenim podnescima,

BUDUĆI DA se prigovori odbrane u biti odnose na pitanje može li se dokazni materijal ovog svjedoka u spis uvrstiti kao dokazi vještaka;

BUDUĆI DA Pretresno vijeće prvo mora odlučiti je li svjedok kvalificiran da bude vještak, prije no što će utvrditi je li njegov dokazni materijal prihvatljiv kao dokazni materijal vještaka;

BUDUĆI DA se u pravilu 94bis Pravilnika ne navodi izričita definicija vještaka, Pretresno vijeće prihvata sljedeću definiciju, koja proizlazi iz jurisprudencije ovog Suda:

osoba koja zahvaljujući svom stručnom znanju, vještini ili obrazovanju može pomoći presuditelju o činjenicama da shvati ili donese zaključke o nekom spornom pitanju;[1]

ZAKLJUČIVŠI na temelju povjerljivog Priloga A uz Odgovor optužbe da je svjedok kvalificiran da bude vještak, te da svjedok na osnovi svog znanja, obrazovanja i prakse raspolaže potrebnom stručnošću da svjedoči o razvoju vojne situacije u Bosanskoj Krajini tokom 1992.;

BUDUĆI DA pravilo 89(C) Pravilnika Pretresnom vijeću dopušta da prihvati bilo koji relevantan dokaz za koji smatra da ima dokaznu vrijednost, te da – kako bi se mogao prihvatiti – dokaz mora biti relevantan za suđenje;

BUDUĆI DA se pravilom 94bis Pravilnika pravilu 89(C) Pravilnika ne pridaje nikakav dodatni uslov prihvatljivosti koji tom odredbom već nije izričito propisan, te se stoga za uvrštavanje u spis dokaznog materijala vještaka ne postavlja standard koji bi bio viši od uobičajenih uslova za prihvatljivost sadržanih u pravilu 89(C) Pravilnika;

BUDUĆI DA Pretresno vijeće raspolaže diskrecionim pravom da procijeni dokaznu vrijednost izjave i iskaza vještaka i da utvrdi kakvu težinu valja pridati tom dokaznom materijalu vještaka;

BUDUĆI DA puka činjenica da nekog vještaka zapošljava ili plaća jedna od strana tom svjedoku ne oduzima pravo da svjedoči kao vještak;

BUDUĆI DA u izjavi svjedoka nema indicija koje bi upućivale na njenu nepouzdanost, što bi joj oduzelo dokaznu vrijednost, tako da je se više ne bi moglo uvrstiti u spis;

BUDUĆI DA eventualne bojazni u vezi s nezavisnošću i nepristranošću svjedoka, tačnosti njegovog svjedočenja ili mjerom u kojoj će njegovo svjedočenje Pretresnom vijeću biti od pomoći predstavljaju pitanje težine, a ne prihvatljivosti dokaza, čemu se može posvetiti dužna panja tokom unakrsnog ispitivanja;

BUDUĆI DA se Pravilnikom ne određuje da se dokazni materijal vještaka mora temeljiti samo na činjenicama koje su izvedene kao dokazi, nego da, naprotiv, optužba ispravno ističe kako je svjedočenju vještaka inherentno da se takva vrsta ekspertize temelji na činjenicama koje još nisu dokazi;

NAGLAŠAVAJUĆI da će težinu koju svjedočenju vještaka valja pridati Pretresno vijeće utvrditi na kraju suđenja i u svjetlu svih izvedenih dokaza, te da prihvatanje dokaznog materijala ovog vještaka ne znači nužno da će Pretresno vijeće prihvatiti i njegove zaključke;

BUDUĆI DA odbrana ima pravo podnijeti zaključke vještaka koji će ukazivati na suprotno i pozvati svog vlastitog vještaka (ili vještake) tokom izvođenja svojih dokaza;

KONSTATIRAJUĆI stoga da prihvatanje izjave svjedoka i njegovo pozivanje da svjedoči kao vještak neće uticati na pravičnost suđenja;

IZ GORENAVEDENIH RAZLOGA,

U SKLADU s članom 21 Statuta i pravilima 89 i 94bis Pravilnika;

OVIM NALAŽE SLJEDEĆE:

1. Izjava svjedoka uvrštava se u spis;

2. Od svjedoka se traži da stupi pred Sud radi unakrsnog ispitivanja.

Sastavljeno na francuskom i engleskom, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

Dana 3. juna 2003.
U Hagu,
Nizozemska
/potpis na originalu/
Carmel Agius,
predsjedavajući sudija

[pečat Međunarodnog suda]


[1] Tužilac protiv Stanislava Galića, IT-98-29-T, Odluka u pogledu vještaka Ewe Tabeau i Richarda Philippsa, 3. juli 2002.; Tužilac protiv Stanislava Galića, IT-98-29-T, Odluka o izjavama sudskih vještaka koje je podnijela odbrana, 27. januar 2003.