PRED PRETRESNIM VIJEĆEM II

U sastavu:

sudija Carmel Agius, predsjedavajući
sudija Ivana Janu
sudija Chikako Taya

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 12. juna 2003.

TUŽILAC
protiv
RADOSLAVA BRĐANINA


ODLUKA PO ZAHTJEVIMA OPTUŽBE ZA PRIHVATANJE IZJAVA DATIH U SKLADU S PRAVILOM 92BIS - BOSANSKI PETROVAC I TESLIĆ

Tužilaštvo:
gđa Joanna Korner
g. Andrew Cayley

Odbrana:
g. John Ackerman
g. David Cunningham

PRETRESNO VIJEĆE II (dalje u tekstu: Pretresno vijeće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

RJEŠAVAJUĆI PO sljedećim podnescima Tužilaštva (dalje u tekstu: optužba) (dalje u tekstu, zajedničkim imenom: podnesci), u kojima se od Pretresnog vijeća traži da u dokazni materijal, u skladu s pravilom 92bis Pravilnika o postupku i dokazima (dalje u tekstu: Pravilnik), prihvati pismene izjave jednog ili više svjedoka koje se odnose na određene opštine, pri čemu se u jednom od tih podnesaka dodatno traže zaštitne mjere u vezi s određenim svjedocima:

(A) Podnesak optužbe za prihvatanje izjave u skladu s pravilom 92bis – opština Bosanski Petrovac i Povjerljivi dodatak A (Podnesak I - Bosanski Petrovac), podnijet 14. marta 2003., kojim se traži prihvatanje pismenih izjava svjedoka 7.151;

(B) Podnesak optužbe za prihvatanje izjava u skladu s pravilom 92bis u vezi s opštinom Teslić, Povjerljivi dodatak A i Povjerljivi dodatak B (dalje u tekstu: Podnesak I - Teslić), podnijet 8. aprila 2003., u kojem se traži da se prihvate pismene izjave odnosno relevantni prilozi svjedoka 7.121, 7.82, 7.148, 7.149 i 7.141 te kojim se dalje traži da se izjave svjedoka 7.121, 7.148 i 7.141 ne objave javnosti dok se ne rediguju svi podaci koji otkrivaju identitet svjedoka i da se, u slučaju da se tim trima svjedocima naloži da pristupe radi unakrsnog ispitivanja, svjedoku 7.121 odobri korišćenje pseudonima, izobličenje slike i zvuka, a svjedocima 7.148 i 7.141 da se odobri korišćenje pseudonima i svjedočenje na zatvorenoj sjednici;

(C) Podnesak optužbe za prihvatanje dodatne izjave u skladu s pravilom 92bis – opština Teslić i Povjerljivi dodatak A (dalje u tekstu: Podnesak II - Teslić), podnijet 28. aprila 2003., kojim se traži da se prihvati pismena izjava svjedoka 7.83;

(D) Podnesak optužbe za prihvatanje druge dodatne izjave u skladu s pravilom 92bis – opština Teslić i Povjerljivi dodatak A (dalje u tekstu: Podnesak III - Teslić), podnijet 8. maja 2003., kojim se traži da se prihvati pismena izjava svjedoka 7.115;[1]

(E) Podnesak optužbe za prihvatanje dodatne izjave u skladu s pravilom 92bis – opština Bosanski Petrovac i Povjerljivi dodatak A (dalje u tekstu: Podnesak II - Bosanski Petrovac), podnijet 12. maja 2003., kojim se traži da se prihvati pismena izjava svjedoka 7.60;

IMAJUĆI U VIDU sljedeće odgovore odbrane Radoslava Brđanina (dalje u tekstu: odbrana) (dalje u tekstu, zajedničkim imenom: odgovori):

(A) Odgovor na Podnesak optužbe u skladu s pravilom 92bis – opština Bosanski Petrovac, dostavljen 19. maja 2003., u kojem odbrana ne ulaže prigovor na to da se u slučaju svjedoka 7.151 i 7.60 primijeni pravilo 92bis;

(B) Odgovor na podneske optužbe u skladu s pravilom 92bis – Teslić, podnijet 26. maja 2003., u kojem odbrana ne ulaže prigovor na to da se u slučaju svjedoka 7.121, 7.82, 7.83, 7.148,[2] 7.149, 7.115 i 7.141 primijeni pravilo 92bis, uprkos tvrdnji da posljednje četiri izjave nemaju kumulativan karakter niti ispunjavaju uslove za izjave koje govore o uticaju zločina na žrtve;

IMAJUĆI U VIDU da prihvatanjem da se s iskazima i izjavama svjedoka postupa u skladu s pravilom 92bis odbrana ne prihvata tačnost niti jedne izjave ili tvrdnje niti jednog svjedoka;

UZIMAJUĆI U OBZIR da Pretresno vijeće ima obavezu da obezbijedi da se ispune uslovi za prihvatanje u dokaze izjava svjedoka i relevantnih priloga u skladu s pravilom 92bis, i da primjena tog pravila u ovom predmetu ne nanosi štetu pravima optuženih predviđenim pravilom 21 Statuta Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Statut);

UZIMAJUĆI U OBZIR da se Pretresno vijeće uvjerilo da se pismenim izjavama za koje je Pretresno vijeće zatražilo da se prihvate u dokaze dokazuje nešto drugo, a ne djela i ponašanje Radoslava Brđanina (dalje u tekstu: optuženi) za koja se on tereti u optužnici;

SMATRAJUĆI stoga da su uslovi iz pravila 92bis ispunjeni i da je u interesu pravde da se izjave svjedoka 7.151, 7.121, 7.82, 7.148, 7.149, 7.141, 7.83, 7.115 i 7.60 prihvate u dokaze;

UZIMAJUĆI U OBZIR da optužba svoj zahtjev da se za svjedoke 7.121, 7.148 i 7.141 prihvate pseudonimi zasniva na sljedećim osnovama:

a) 7.121 – svjedok se plaši da bi objavljivanje njegovog svjedočenja javnosti moglo ugroziti živote njegove djece;

b) 7.148 i 7.141 – zbog osjetljive prirode informacija koje namjeravaju iznijeti u svojim svjedočenjima, svjedoci su zabrinuti za zaštitu svoje privatnosti;

IMAJUĆI U VIDU Dodatak jedanaestom podnesku optužbe za dodjelu zaštitnih mjera za žrtve i svjedoke (podnijetom 26. juna 2002.), koji je optužba 12. septembra 2002. podnijela kao povjerljiv i zapečaćen dokument, a koji se odnosi na procjenu sadašnje bezbjednosne situacije u opštinama na koje se odnosi Optužnica, između ostalog i u opštini Teslić, i u kojem piše da je Teslić još uvijek osjetljivo mjesto na problematičnom području i da su Bošnjaci i Hrvati koji svjedoče protiv Srba izloženi većem riziku;

IMAJUĆI U VIDU da u svojim odgovorima odbrana ne iznosi nikakav prigovor na dodjelu zaštitnih mjera zatraženih za svjedoke 7.121, 7.148 i 7.141;

IMAJUĆI U VIDU već postojeće prigovore na svjedočenja na zatvorenoj sjednici, koje je odbrana iznijela na ročištima od 1. jula 2002.[3] i 22. novembra 2002.[4];

UZIMAJUĆI U OBZIR da optužba svoj zahtjev za dodjelu zaštitnih mjera zasniva na objektivnoj osnovi, koja obuhvata i zabrinutost za bezbjednost svjedoka i članova porodice svjedoka;

UZIMAJUĆI U OBZIR dužnost Pretresnog vijeća da napravi analizu zatraženih zaštitnih mjera i odredi u kojoj mjeri su one kompatibilne s pravima optuženog, te njegovu dužnost da dovede u ravnotežu pravo optuženog na javno suđenje i potrebu da se žrtvama i svjedocima odobri odgovarajuća zaštita;

UZIMAJUĆI U OBZIR da su zaštitne mjere za svjedoke 7.121, 7.148 i 7.141 u vidu pseudonima primjerene za zaštitu interesa tih svjedoka, čak i ako oni ne pristupe radi unakrsnog ispitivanja;

ZBOG GORENAVEDENIH RAZLOGA

NA OSNOVU članova 20, 21 i 22 Statuta i pravila 75, 79 i 92bis Pravilnika;

OVIM NALAŽE SLJEDEĆE:

1. Pismene izjave svjedoka 7.151, 7.121, 7.82, 7.148, 7.149, 7.141, 7.83, 7.115 i 7.60 prihvataju se u dokazni materijal shodno pravilu 92bis;

3. Za svjedoke koji su u podnescima identificirani kao 7.121, 7.148 i 7.141 koristiće se pseudonimi BT65, BT67 i BT68 svaki put kad o njima bude riječ tokom postupka, bilo na raspravama ili u dokumentima;

4. Imena, adrese, mjesto boravka i lični podaci svjedoka BT65, BT67 i BT68 biće zapečaćeni i neće se bilježiti ni u kakvoj javnoj evidenciji Međunarodnog suda;

5. Ukoliko su imena, adrese, mjesto boravka ili drugi identificirajući podaci koji se odnose na svjedoke BT65, BT67 i BT68 sadržani u postojećim javnim dokumentima Međunarodnog suda, biće izbrisani iz tih dokumenata.

Sastavljeno na francuskom i engleskom jeziku, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

Dana 12. juna 2003.
U Hagu,
Nizozemska
/potpis/
Carmel Agius,
predsjedavajući sudija

[pečat Međunarodnog suda]


[1] Svjedoku 7.115 dodijeljene su zaštitne mjere (pseudonim – BT63 i zatvorena sjednica) dana 10. oktobra 2002. (vidi Odluku po jedanaestom zahtjevu optužbe da se dodijele zaštitne mjere za žrtve i svjedoke).

[2] U Zahtjevu se o ovom svjedoku greškom govori kao o svjedoku 7.48. Ova tipografska pogreška istaknuta je na otvorenoj sjednici na suđenju, T. 16517.

[3] T. 7692.

[4] T. 12003.