PRED PRETRESNIM VIJEĆEM II

U sastavu:

sudija Carmel Agius, predsjedavajući
sudija Ivana Janu
sudija Chikako Taya

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 25. juna 2003.

TUŽILAC
protiv
RADOSLAVA BRĐANINA


ODLUKA PO PRIJEDLOZIMA OPTUŽBE ZA PRIHVATANJE IZJAVA DATIH U SKLADU S PRAVILOM 92BIS - BOSANSKA KRUPA I BOSANSKI NOVI

Tužilaštvo:
gđa Joanna Korner

Odbrana:
g. John Ackerman
g. David Cunningham

PRETRESNO VIJEĆE II (dalje u tekstu: Pretresno vijeće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

RJEŠAVAJUĆI PO "Prijedlogu optužbe za prihvatanje izjava u skladu s pravilom 92bis – opština Bosanska Krupa" i "Povjerljivom dodatku A" (dalje u tekstu: Prijedlog u vezi s Bosanskom Krupom) podnesenom 8. aprila 2003., kojim se traži da se, u skladu s pravilom 92bis Pravilnika o postupku i dokazima (dalje u tekstu: Pravilnik), kao dokazi prihvate pismene izjave, odnosno relevantni prilozi svjedoka 7.63, 7.132 i 7.58;

NASTAVLJAJUĆI RJEŠAVATI PO "Prijedlogu optužbe za prihvatanje izjava u skladu s pravilom 92bis – opština Bosanski Novi" te "Povjerljivom dodatku A" i "Povjerljivom dodatku B" Prijedloga (dalje u tekstu: Prijedlog u vezi s Bosanskim Novim) podnesenom 28. novembra 2002., a koji se odnosi na svjedoka 7.147, u vezi s kojim ništa nije riješeno Odlukom po zahtjevu Tužilaštva za prihvatanje izjava u skladu s pravilom 92bis – opština Bosanski Novi (dalje u tekstu: Odluka u vezi sa opštinom Bosanski Novi) koja je donesena 17. januara 2003., zbog toga što materijali iz pravila 92bis koji se odnose na tog svjedoka tada još nisu bili stavljeni na raspolaganje odbrani Radoslava Brđanina (dalje u tekstu: odbrana);

IMAJUĆI U VIDU da je optužba 21. februara 2003. objelodanila odbrani izjavu svjedoka 7.147;

IMAJUĆI U VIDU sljedeće odgovore odbrane (dalje u tekstu, zajedničkim imenom: odgovori):

(A) "Odgovor na prijedlog tužioca u skladu s pravilom 92bis – Bosanska Krupa", dostavljen 17. juna 2003., u kojem odbrana ne ulaže prigovor na postupanje sa svjedocima 7.63 i 7.132 i 7.58 u skladu s pravilom 92bis;

(B) "Odgovor na prijedlog tužioca u skladu s pravilom 92bis – Bosanski Novi", dostavljen 17. juna 2003., u kojem odbrana ne ulaže prigovor na postupanje na osnovu pravila 92bis sa svjedocima 7.6, 7.95 i 7.98, ali u kojem odbrana ulaže prigovor na postupanje na osnovu pravila 92bis sa svjedokom 7.147, navodeći da izjava dotičnog svjedoka ne ispunjava uslove da se na nju primijeni pravilo 92bis pošto se u njoj govori o djelima i ponašanju Radoslava Brđanina (u daljem tekstu: optuženi);

IMAJUĆI U VIDU da prihvatanjem da se s iskazima i izjavama svjedoka postupi u skladu s pravilom 92bis odbrana ne prihvata tačnost niti jedne izjave ili tvrdnje niti jednog svjedoka;

IMAJUĆI U VIDU da je Pretresno vijeće Odlukom u vezi s Bosanskim Novim već prihvatilo kao dokaze u skladu s pravilom 92bis pismene izjave svjedoka 7.6, 7.95 i 7.98 i da su sva tri pomenuta svjedoka stupila pred Pretresno vijeće radi unakrsnog ispitivanja;[1]

UZIMAJUĆI U OBZIR da je Pretresno vijeće obavezno da obezbijedi da se ispune uslovi za prihvatanje kao dokaza u skladu s pravilom 92bis izjava svjedoka i relevantnih dodataka, i da primjena ovog pravila u ovom predmetu ne nanosi štetu pravima optuženog predviđenih pravilom 21 Statuta Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Statut);

UZIMAJUĆI U OBZIR da se Pretresno vijeće uvjerilo da se pismenim izjavama svjedoka 7.63, 7.132 i 7.58 dokazuju stvari koje nisu djela i ponašanje optuženog za koja se on tereti u optužnici;

UZIMAJUĆI U OBZIR da se u izjavi svjedoka 7.147 više puta govori o djelima i ponašanju optuženog za koja se on tereti u optužnici;

ZAKLJUČIVŠI da peti paragraf na stranici dva izjave svjedoka 7. 147, koji počinje riječima "sastanak je održan u trpezariji..." te šesti paragraf na stranici dva, koji počinje riječima "u oktobru ili u novembru 1991..." treba da se rediguju;

IZ GORENAVEDENIH RAZLOGA

NA OSNOVU članova 20 i 21 Statuta i pravila 92bis Pravilnika;

OVIM ODLUČUJE KAKO SLIJEDI:

1. pismene izjave svjedoka 7.63, 7.132 i 7.58 prihvataju se kao dokazi u skladu s pravilom 92bis;

2. redigovana verzija pismene izjave svjedoka 7.147 prihvata se kao dokaz u skladu s pravilom 92bis.

Sastavljeno na francuskom i engleskom jeziku, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

Dana 25. juna 2003.
U Hagu,
Nizozemska
/potpis na originalu/
Carmel Agius
predsjedavajući sudija

[pečat Međunarodnog suda]


[1] Dana 6. februara 2003., svjedoci 7.6, 7.95 i 7.98 pristupili su radi unakrsnog ispitivanja.