PRED PRETRESNIM VIJEĆEM II

U sastavu:

sudija Carmel Agius, predsjedavajući
sudija Ivana Janu
sudija Chikako Taya

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 27. juna 2003.

TUŽILAC
protiv
RADOSLAVA BRĐANINA


ODLUKA PO DVADESET PRVOM ZAHTJEVU KOJIM
OPTUŽBA TRAŽI ZAŠTITNE MJERE ZA ŽRTVE I SVJEDOKETužilaštvo:
gđa Joanna Korner

Odbrana:
g. John Ackerman
g. David Cunningham

PRETRESNO VIJEĆE II (dalje u tekstu: Pretresno vijeće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud):

RJEŠAVAJUĆI PO “Dvadeset prvom zahtjevu kojim optužba traži zaštitne mjere za žrtve i svjedoke” (dalje u tekstu: Zahtjev), koji je Tužilaštvo (dalje u tekstu: optužba) podnijelo 18. juna 2003. na povjerljivoj osnovi tražeći zaštitne mjere za jednog svjedoka, to jest za BT-95 koji treba da svjedoči na suđenju, čije ime je navedeno u Zahtjevu;

IMAJUĆI U VIDU da su kao zaštitne mjere zatražene dodjela pseudonima i dozvola da se svjedoči na zatvorenoj sjednici;

BUDUĆI DA tužilac u Zahtjevu kao razlog za zaštitne mjere navodi, između ostalog, da svjedok, Srbin, živi sa svojom porodicom u Republici Srpskoj i da je inkriminirajuća priroda njegovog iskaza takva da bi objavljivanje njegovog, odnosno njenog identiteta u javnosti moglo ugroziti njegovu, odnosno njenu sigurnost;

S OBZIROM NA višekratni prigovor branioca Radoslava Brđanina (dalje u tekstu: optuženi) na svjedočenja na zatvorenim sjednicama, iznesen na pretresima 1. jula 2002.[1] i 22. novembra 2002.[2];

IMAJUĆI U VIDU da se branilac optuženog ne protivi dodjeli pseudonima;

IMAJUĆI U VIDU “Dopunu jedanaestom zahtjevu kojim optužba traži zaštitne mjere za žrtve i svjedoke” (dalje u tekstu: Dopuna), koji je optužba 12. septembra 2002. podnijela na povjerljivoj osnovi u vezi sa procjenom bezbjednosti u opštinama koje obuhvata Optužnica;

IMAJUĆI U VIDU da Dopuna ne sadržava procjenu rizika bezbjednosti u situaciji kada Srbin svjedoči protiv Srbina;

PRIZNAJUĆI dužnost Pretresnog vijeća da izvrši analizu zatraženih zaštitnih mjera i utvrdi do koje mjere su uskladive sa pravima optuženog, kao i dužnost Pretresnog vijeća da uskladi pravo optuženog na javno suđenje sa potrebom da se žrtvama i svjedocima dodijeli odgovarajuća zaštita;

IMAJUĆI U VIDU da bi bezbjednost svjedoka srpske nacionalnosti koji svjedoči protiv pripadnika svog naroda svjedočenjem na otvorenoj sjednici mogla u znatnoj mjeri biti dovedena u opasnost;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je optužba u ovom predmetu pokazala da je nužno da dotični svjedok svjedoči na zatvorenoj sjednici jer bi se na osnovu sadržaja svjedočenja mogao otkriti njegov identitet, te da bi inkriminirajući karakter predloženog svjedočenja mogao ugroziti bezbjednost svjedoka i njegove, odnosno njene porodice;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je zatraženim zaštitnim mjerama postignuta primjerena ravnoteža između prava optuženog i zaštite žrtava i svjedoka;

UZIMAJUĆI U OBZIR da, premda relevantni nalozi iz paragrafa 65 “Odluke po zahtjevu optužbe za zaštitne mjere”, koju je Pretresno vijeće izdalo 3. jula 2000. (dalje u tekstu: nalozi) nisu ograničene rokom već ostaju na snazi u toku cijelog postupka ili do daljnjeg naloga

IZ GORENAVEDENIH RAZLOGA

U SKLADU SA pravilima 20, 21 i 22 Statuta Međunarodnog suda i pravilima 75 i 79 Pravilnika o postupku i dokazima;

OVIM NALAŽE SLJEDEĆE:

  1. kada god se svjedok koji je u zahtjevu naveden kao BT 95 spomene prilikom njegovog/njenog svjedočenja ili kada god se spomene tokom suđenja, bilo prilikom pretresa bilo u dokumentima, uključujući i transkript sa suđenja, koristiće se pseudonim BT 95;

  2. BT 95 će svjedočiti na zatvorenoj sjednici;

  3. svi pretresi na kojima se budu razmatrale zaštitne mjere za svjedoka BT 95 održaće se na zatvorenim sjednicama, a redigovani spisi i transkripti sa tih sjednica objelodaniće se javnosti nakon što ih pregleda Tužilaštvo, u konsultaciji sa Odjeljenjem za žrtve i svjedoke;

  4. ime, adresa, prebivalište i podaci o identitetu BT 95 zapečatiće se i izostaviti iz svih javnih spisa Međunarodnog suda;

  5. na onim mjestima u javnim dokumentima gdje se spominju ime, adresa, prebivalište i drugi podaci o identitetu svjedoka BT 95, ti će podaci biti izbrisani iz tih dokumenata;

  6. javnosti i sredstvima javnog informisanja neće biti dozvoljeno da fotografišu, snimaju na video traku, prave crteže i na bilo koji drugi način snimaju ili reprodukuju lik BT 95 dok se on/ona bude nalazio/nalazila u prostorijama Međunarodnog suda;

  7. izjave svjedoka BT 95 zapečatiće se i ni na koji način neće biti objelodanjene javnosti ili sredstvima javnog informisanja.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

Dana 27. juna 2003.  
U Hagu,  
Nizozemska  
   
  /potpis na originalu/
  Carmel Agius,
  predsjedavajući sudija

[pečat Međunarodnog suda]


[1] Transkript sa suđenja (dalje u tekstu: T.), 7692.

[2] T. 12003.