PRED PRETRESNIM VIJEĆEM II

U sastavu:

sudija Carmel Agius, predsjedavajući
sudija Ivana Janu
sudija Chikako Taya

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 7. jula 2003.

TUŽILAC
protiv
RADOSLAVA BRĐANINA


ODLUKA PO ZAHTJEVIMA OPTUŽBE ZA PRIHVATANJE
IZJAVA NA OSNOVU PRAVILA 92BIS -
OPŠTINA KOTOR VAROŠ

Tužilaštvo:
gđa Joanna Korner

Optužba:
g. John Ackerman
g. David Cunningham

PRETRESNO VIJEĆE II (dalje u tekstu: Pretresno vijeće) Međunarodnog krivičnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

RJEŠAVAJUĆI PO “Zahtjevu optužbe za prihvatanje izjava na osnovu pravila 92bis - opština Kotor Varoš” sa “Povjerljivim aneksom A” i “Povjerljivim aneksom B” (dalje u tekstu: zahtjev u vezi sa Kotor Varoši), podnesenom 6. juna 2003., u kojem se od Pretresnog vijeća traži da:

1. na osnovu pravila 92bis Pravilnika o postupku i dokazima prihvati kao dokaze pismene izjave, odnosno relevantne priloge svjedoka 7.123, 7.91, 7.92 i 7.26 i

2. dodijeli zaštitne mjere za svjedoka 7.26 (pseudonim, izobličenje slike i glasa) i za svjedoka 7.92 (pseudonim i zatvorena sjednica) u slučaju da budu pozvani na unakrsno ispitivanje;

NADALJE RJEŠAVAJUĆI PO usmenom zahtjevu optužbe od 25. juna 2003. (dalje u tekstu: usmeni zahtjev) kojim se traži prihvatanje usmenih izjava svjedoka 7.90 i 7.26, dvije navodne žrtve seksualnih delikata, od kojih nijedna nije voljna svjedočiti u Hagu;[1]

IMAJUĆI U VIDU usmeni odgovor odbrane od 1. jula 2003. u kojem je odbrana izjavila da se ne protivi primjeni pravila 92 bis na svjedoke koji su navedeni u zahtjevu u vezi sa Kotor Varoši, te se složila da budu prihvaćene kao dokazi, na osnovu pravila 92bis Pravilnika, pismene izjave svjedoka navedene u usmenom zahtjevu, pod uslovom da se rediguju dijelovi koji se ne odnose na seksualne delikte;

IMAJUĆI U VIDU da se svjedokom 7.26 bavi i zahtjev u vezi sa Kotor Varoši i usmeni zahtjev, te da, premda se odbrana u svom zahtjevu u vezi sa Kotor Varoši ne protivi tome da se pravilo 92bis primijeni na svjedoka 7.26, ona u svom usmenom zahtjevu navodi potrebu da se izjava rediguje;

IMAJUĆI U VIDU redigovanja koja je odbrana predložila, a optužba se sa njima saglasila;

ZAKLJUČUJUĆI da pismene izjave svjedoka 7.26 i 7.90 trebaju biti redigovane na način koji je predložila odbrana;

SMATRAJUĆI da je dužnost Pretresnog vijeća da obezbijedi da su uslovi za prihvatanje u dokaze izjava svjedoka i relevantnih priloga na osnovu pravila 92bis ispunjeni, te da primjena tog pravila u ovom slučaju ne šteti pravima optuženog predviđenim članom 21 Statuta Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Statut);

UZIMAJUĆI U OBZIR da se Pretresno vijeće uvjerilo da se neredigovanim pismenim izjavama svjedoka 7.123, 7.91 i 7.92, te redigovanim izjavama svjedoka 7.26 i 7.90 dokazuju druge stvari, a ne djela i ponašanje Radoslava Brđanina (dalje u tekstu: optuženi) za koje ga tereti optužnica;

ZAKLJUČUJUĆI stoga da su uslovi iz pravila 92bis ispunjeni, te da je u interesu pravde da se neredigovane pismene izjave svjedoka 7.123, 7.91 i 7.92, kao i redigovane pismene izjave svjedoka 7.26 i 7.90, prihvate kao dokazi;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je zahtjev optužbe za zaštitne mjere objektivno utemeljen, pri čemu se kao osnov navode zaštita privatnosti svjedoka 7.26, žrtve navodnog seksualnog delikta, i briga za bezbjednost svjedoka 7.92 i članova njegove porodice;

IMAJUĆI U VIDU da odbrana u svom usmenom odgovoru nije imala nikakvih prigovora na zaštitne mjere koje su zatražene za svjedoke 7.26 i 7.92;

IMAJUĆI U VIDU trajni prigovor odbrane na to da se svjedočenja saslušavaju na zatvorenim sjednicama, iznesen na pretresima 1. jula 2002.[2] i 22. novembra 2002.[3];

IMAJUĆI U VIDU povjerljivi i zapečaćeni “Dodatak jedanaestom zahtjevu optužbe za zaštitne mjere za žrtve i svjedoke (podnesenom 26. juna 2002.)”, koji je optužba podnijela 12. septembra 2002., a odnosi se na sadašnju procjenu bezbjednosti u opštinama koje obuhvata optužnica, uključujući i opštinu Kotor Varoš, u kojem je rečeno da u Kotor Varoši postoji “i dalje veliki rizik za Bošnjaka ili Hrvata koji bi svjedočio protiv Srbina”;

UZIMAJUĆI U OBZIR dužnost Pretresnog vijeća da analizira zatražene zaštitne mjere i utvrdi u kojoj mjeri su uskladive sa pravima optuženog, i dužnost Vijeća da uskladi pravo optuženog na javno suđenje sa potrebom da se žrtvama i svjedocima pruži odgovarajuća zaštita;

UZIMAJUĆI U OBZIR da su zaštitne mjere za svjedoke 7.26 i 7.92 u obliku pseudonima prikladne da se njima zaštite interesi tih svjedoka čak i ako ne pristupe radi unakrsnog ispitivanja;

IZ GORE NAVEDENIH RAZLOGA

NA OSNOVU članova 20, 21 i 22 Statuta i pravila 75 i 92bis Pravilnika;

OVIME NALAŽE SLJEDEĆE:

1. neredigovane pismene izjave svjedoka 7.123, 7.91 i 7.92 kao i redigovane pismene izjave svjedoka 7.26 i 7.90 prihvataju se u dokaze na osnovu pravila 92bis;

3. kada god se u toku postupka, bilo na pretresu ili u dokumentima, spomene svjedok naveden kao 7.26 koristiće se pseudonim BT 75, a za svjedoka navedenog kao 7.92 koristiće se pseudonim BT 76;

4. pismene izjave svjedoka BT 75 i BT 76 zapečatiće se i ni u kom vidu neće biti objelodanjene javnosti ili medijima;

5. ime, adresa, prebivalište i podaci o identitetu svjedoka BT 75 i BT 76 zapečatiće se i izostaviti iz svih javnih dokumenata Međunarodnog suda;

6. gdje god se u postojećim javnim dokumentima Međunarodnog suda spominju ime, adresa, prebivalište i drugi podaci o identitetu svjedoka BT 75 i BT 76, ti će podaci biti izbrisani iz tih dokumenata.

Sastavljeno na francuskom i engleskom, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

Dana 7. jula 2003.  
U Hagu  
Nizozemska  
  /potpis na originalu/
  Carmel Agius,
  predsjedavajući sudija

[pečat Međunarodnog suda]


[1] Svjedoku 7.90 su dodijeljene zaštitne mjere u vidu pseudonima (BT 74) i zatvorene sjednice u “Odluci po jedanaestom zahtjevu optužbe za zaštitne mjere za žrtve i svjedoke” od 10. oktobra 2002.

[2] T. 7692.

[3] T. 12003.