PRED PRETRESNIM VIJEĆEM II

U sastavu:

sudija Carmel Agius, predsjedavajući
sudija Ivana Janu
sudija Chikako Taya

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 7. jula 2003.

TUŽILAC
protiv
RADOSLAVA BRĐANINA


ODLUKA PO ZAHTJEVU OPTUŽBE ZA PRIHVATANJE IZJAVA NA OSNOVU PRAVILA 92BIS -
UNIŠTAVANJE USTANOVA NAMIJENJENIH RELIGIJI

Tužilaštvo:
gđa Joanna Korner

Odbrana:
g. John Ackerman
g. David Cunningham

PRETRESNO VIJEĆE II (dalje u tekstu: Pretresno vijeće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud):

RJEŠAVAJUĆI PO “Zahtjevu optužbe za prihvatanje izjava na osnovu pravila 92bis - uništavanje objekata namijenjenih religiji” i “Povjerljivom Aneksu A” (dalje u tekstu: Zahtjev), podnesenom 28. aprila 2003., kojim se traži prihvatanje pismenih izjava i relevantnih priloga svjedoka 7.213, 7.242, 7.243, 7244, 7.245, 7.246, 7.247, 7.248, 7.249, 7.250, 7.251, 7.252, 7.253, 7.255, 7.256, 7.257, 7.258, 7.259, 7.260, 7.261, 7.262, 7.267, 7.268, 7.269, 7.270., 7.272, 7.273 i 7.274 na osnovu pravila 92bis Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Pravilnik);

IMAJUĆI U VIDU “Odgovor na zahtjev optužbe za prihvatanje izjava na osnovu pravila 92bis - uništavanje ustanova namijenjenih religiji”, podnesen 21. maja 2003. u kojem se tvrdi sljedeće:

(i) odbrana se ne protivi tome da se pismene izjave svjedoka 7.213, 7.242, 7.244, 7.245, 7.246, 7.247, 7.248, 7.249, 7.250, 7.251, 7.252, 7.253, 7.255, 7.256, 7.257, 7.258, 7.259, 7.260, 7.261, 7.262, 7.267, 7.268, 7.269, 7.270, 7.272, 7.273 ili 7.274 prihvate kao dokazi;

(ii) odbrana se ne protivi tome da se na svjedoka 7.243 primjeni pravilo 92bis, pod uslovom da se kao dokaz prihvati samo pismena izjava svjedoka bez relevantnih priloga, jer ti “prilozi nisu relevantni”;

(iii) u slučaju da se prilozi koji se odnose na izjavu svjedoka 7.243 prihvate kao dokazi na osnovu pravila 92bis Pravilnika, odbrana traži da se svjedok 7.243 pojavi radi unakrsnog ispitivanja;

IMAJUĆI U VIDU da odbrana, pristankom da se pravilo 92bis Pravilnika primijeni na svjedočenja i izjave svjedoka, ne priznaje tačnost bilo koje izjave ili tvrdnje bilo kojeg svjedoka;

UZIMAJUĆI U OBZIR da Pretresno vijeće ima dužnost da obezbijedi da se ispune uslovi za prihvatanje u dokaze izjava svjedoka i relevantnih priloga na osnovu pravila 92bis Pravilnika, te da primjena tog pravila u ovom slučaju ne šteti pravima optuženog predviđenim članom 21 Statuta Međunarodnog suda;

UZIMAJUĆI U OBZIR da se Pretresno vijeće uvjerilo da se pismenim izjavama čije uvrštavanje u dokaze traži optužba dokazuju druge stvari, a ne djela i ponašanje Radoslava Brđanina (dalje u tekstu: optuženi) za koje ga tereti optužnica;

ZAKLJUČIVŠI, stoga, da su uslovi iz pravila 92bis Pravilnika ispunjeni, te da je prihvatanje izjava svjedoka 7.213, 7.242, 7.243, 7.244, 7.245, 7.246, 7.247, 7.248, 7.249, 7.250, 7.251, 7.252, 7.253, 7.255, 7.256, 7.257, 7.258, 7.259, 7.260, 7.261, 7.262, 7.267, 7.268, 7.269, 7.270, 7.272, 7.273 i 7.274 u interesu pravde;

IMAJUĆI U VIDU “Argument optužbe u korist prihvatanja priloga svjedoka 7.243”, podnesen 2. jula 2003, u kojem se kaže sljedeće:

(i) da je brošura (ERN 0114-7451-0114-7456)[1] koja je priložena pismenoj izjavi svjedoka 7.243 ograničene važnosti, pa optužba stoga više ne traži njeno prihvatanje; i

(ii) da optužba traži prihvatanje svih fotografija na CD-Romu (ERN 0179-8778-0179-9430) priloženih pismenoj izjavi svjedoka 7.243, ali ne i teksta;

UZIMAJUĆI U OBZIR usmenu odluku da se brošura ukine kao prilog izjavi svjedoka 7.243, a da se fotografije prihvate kao dokazi, donijetu na pretresu 4. jula 2003.;[2]

IZ GORENAVEDENIH RAZLOGA

NA OSNOVU pravila 92bis Pravilnika;

OVIME NALAŽE SLJEDEĆE:

Pismene izjave svjedoka 7.213, 7.242, 7.243, 7.244, 7.245, 7.246, 7.247, 7.248, 7.249, 7.250, 7.251, 7.252, 7.253, 7.255, 7.256, 7.257, 7.258, 7.259, 7.260, 7.261, 7.262, 7.267, 7.268, 7.269, 7.270, 7.272, 7.273, i 7.274 prihvataju se kao dokazi na osnovu pravila 92bis Pravilnika.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

Dana 7. jula 2003.  
U Hagu,  
Nizozemska  
  /potpis na originalu/
  Carmel Agius,
  predsjedavajući sudija

[pečat Međunarodnog suda]


[1] ERN broj koji je optužba navela u svom podnesku nije tačan.

[2] Transkript suđenja, str. 18944-18946.