PRED PRETRESNIM VIJEĆEM II

U sastavu:

sudija Carmel Agius, predsjedavajući
sudija Ivana Janu
sudija Chikako Taya

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 1. marta 2004.

TUŽILAC
protiv
RADOSLAVA BRĐANINA


ODLUKA PO ZAHTJEVU ODBRANE MILANA MARTIĆA
KOJIM SE TRAŽI PRISTUP
POVJERLJIVIM TRANSKRIPTIMA I DOKUMENTIMA

Tužilaštvo:
gđa Joanna Korner
G. Andrew Cayley

Odbrana: Odbrana za Milana Martića
g. John Ackerman g. Predrag Milovančević
g. David Cunningham

PRETRESNO VIJEĆE II (dalje u tekstu: Pretresno vijeće) Međunarodnog krivičnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

RJEŠAVAJUĆI PO "Zahtjevu odbrane Milana Martića (IT-95-11-PT) kojim se traži pristup povjerljivim transkriptima i dokumentima" (dalje u tekstu: Zahtjev), dostavljenom 13. februara 2004., kojim odbrana Milana Martića (dalje u tekstu: molitelj) traži (1) kontinuirani pristup transkriptima svih svjedočenja na zatvorenim i poluzatvorenim sjednicama u predmetu Tužilac protiv Radoslava Brđanina čim to bude izvedivo; (2) kontinuirani pristup dokazima izvedenim na suđenju i dokumentarnim dokazima predočenim tokom svjedočenja na zatvorenim ili poluzatvorenim sjednicama u predmetu Tužilac protiv Radoslava Brđanina čim to bude izvedivo; i (3) dopuštenje da od Pretresnog vijeća zatraži konkretne naloge u vezi sa svim materijalima predočenim na zatvorenim sjednicama za koje je vjerovatno da mogu biti od pomoći prilikom pripremanja odbrane, a koje optužba inače nema obavezu objelodaniti odbrani;

IMAJUĆI U VIDU argument molitelja da se pristup gorepomenutim materijalima traži zbog geografskog i vremenskog preklapanja navoda u predmetu molitelja i navoda u predmetu pred ovim Pretresnim vijećem, te da bi uvid u dokaze izvedene u predmetu Brđanin bio od suštinske pomoći prilikom pripreme odbrane Milana Martića;

IMAJUĆI U VIDU "Odgovor optužbe na Zahtjev odbrane Milana Martića (IT-95-11-PT), kojim se traži pristup povjerljivim transkriptima i dokumentima" (dalje u tekstu: Odgovor) od 23. februara 2004., u kojem optužba prihvata da molitelj doduše ima legitimni interes da dobije pristup transkriptima i dokaznim predmetima sa zatvorenih ili poluzatvorenih sjednica u predmetu Brđanin, no da se to odnosi samo na opštine Bosanski Novi, Prnjavor i Šipovo, budući da je preklapanje ova dva predmeta ograničeno upravo na ove opštine;

IMAJUĆI U VIDU da se optužba ne protivi tome da Sekretarijat molitelju dostavi redigovane verzije transkripata sa zatvorenih i poluzatvorenih sjednica, kao i redigovane verzije povjerljivih dokaznih predmeta u vezi s opštinama Bosanski Novi, Prnjavor i Šipovo;

IMAJUĆI U VIDU da se optužba protivi svakom obliku objelodanjivanja materijala dobivenog na osnovu pravila 70(B) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Pravilnik), kao i objelodanjivanju identiteta zaštićenih svjedoka;

BUDUĆI DA iz prakse Međunarodnog suda jasno slijedi da molitelj ne smije "da na nedozvoljeni način pokuša doći do materijala",[1] nego mu se pristup materijalima koji izlaze iz okvira pravila 66 i 68 može odobriti kako bi mu se pomoglo u pripremi njegove teze, uz uslov da je (i) traženi materijal identifikovan ili je njegov opšti karakter opisan što je jasnije moguće, bez obzira na to što se on ne može opisati detaljno; i (ii) da se pokaže legitimna forenzička svrha takvog pristupa;[2]

BUDUĆI DA se pravilom 75(F) Pravilnika predviđa da "kad su u nekom postupku pred Međunarodnim sudom (u daljnjem tekstu: prvi postupak) za neku žrtvu ili svjedoka određene zaštitne mjere, te zaštitne mjere: (i) ostaju na snazi mutatis mutandis u svakom drugom postupku pred Međunarodnim sudom (dalje u tekstu: drugi postupak) dok god ne budu ukinute, izmijenjene ili pojačane u skladu sa procedurom predviđenom ovim pravilom; ali (ii) nisu prepreka tužiocu da u drugom postupku ispuni sve obaveze objelodanjivanja u skladu s Pravilnikom, uz uslov da tužilac odbranu kojoj se materijali objelodanjuju upozori na karakter zaštitnih mjera određenih u prvom postupku";

KONSTATUJUĆI da je molitelj identifikovao opšti karakter traženog materijala, te da je, s obzirom na preklapanje između predmeta molitelja i ovog predmeta u odnosu na opštine Bosanski Novi, Prnjavor i Šipovo, molitelj pokazao legitimni forenzički interes za pristup materijalima iz ovog predmeta u vezi s tim opštinama budući da je vjerovatno da će oni biti od suštinske pomoći za njegovu odbranu;

KONSTATUJUĆI da se pristup tim materijalima, međutim, neće odnositi na materijale koji ulaze u okvir pravila 70(B) i materijale koje to pravilo štiti, pri čemu isto pravilo predstavlja iznimku u odnosu na tužiočevu opštu obavezu objelodanjivanja;[3]

IZ GORE NAVEDENIH RAZLOGA

NA OSNOVU članova 20, 21 i 22 Statuta Međunarodnog suda i pravila 54, 73 i 75 Pravilnika o postupku i dokazima;

OVIM NALAŽE SLJEDEĆE:

1. Molitelju se odobrava

(1) pristup transkriptima zatvorenih i poluzatvorenih sjednica Pretresnog vijeća II u predmetu Tužilac protiv Radoslava Brđanina, predmet br. IT-99-36-T, u odnosu na dokaze relevantne za opštine Bosanski Novi, Prnjavor i Šipovo, nakon što Sekretarijat rediguje one dijelove transkripta koji otkrivaju identitet zaštićenih osoba;

(2) da u odgovarajućem trenutku podnese molbu u kojoj će opravdati otkrivanje identiteta svakog konkretnog svjedoka;

(3) pristup povjerljivim dokaznim predmetima uvrštenim u spis u predmetu Tužilac protiv Radoslava Brđanina, predmet br. IT-99-36-T, u vezi s dokazima relevantnim za opštine Bosanski Novi, Prnjavor i Šipovo, nakon što Sekretarijat rediguje one dijelove transkripta koji otkrivaju identitet svih zaštićenih osoba;

(4) da u odgovarajućem trenutku podnese molbu u kojoj će opravdati objelodanjivanje dokaznog predmeta u njegovom izvornom obliku.

2. Molitelju se ne odobrava pristup nijednom dokaznom materijalu iz pravila 70(B) koji se eventualno pominje u paragrafima 1(1) i (3) gore u tekstu.

Sastavljeno na francuskom i engleskom, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

Dana 1. marta 2004.
U Haagu
Nizozemska
/potpis na originalu/
Carmel Agius,
predsjedavajući sudija

[pečat Međunarodnog suda]


[1] Tužilac protiv Hadžihasanovića i drugih, predmet br. IT-01-47-AR73, "Odluka po žalbi na odbijanje zahtjeva da se odobri pristup povjerljivim materijalima iz drugog predmeta", 23. april 2002., str. 3.

[2] Tužilac protiv Rajića, predmet br. IT-95-12-PT, "Odluka po zajedničkom zahtjevu odbrane za pristup povjerljivom popratnom materijalu, podnescima, transkriptima i dokaznim predmetima u predmetu Rajić," 15. septembar 2003., str.3; Tužilac protiv Brđanina, predmet br. IT-99-36-T, "Odluka po zahtjevu Momčila Grubana da mu se odobri uvid u povjerljive materijale iz predmeta Brđanin i Talić", 1. april 2003., str. 3; ibid., "Odluka po zajedničkom zahtjevu Momčila Krajišnika i Biljane Plavšić za pristup transkriptima sa otvorenih i zatvorenih sjednica i predmetima koji su zavedeni kao zapečaćeni", 13. mart 2002., str. 6; ibid., "Druga odluka po zahtjevima Radoslava Brđanina i Momira Talića za pristup povjerljivim dokumentima", 15. novembar 2000., par. 12.

[3] Tužilac protiv Brđanina, predmet br. IT-99-36-T, "Odluka po zajedničkom zahtjevu Momčila Krajišnika i Biljane Plavšić za pristup transkriptima sa otvorenih i zatvorenih sjednica i predmetima koji su zavedeni kao zapečaćeni", 13. mart 2002., par. 19