PRED PRETRESNIM VIJEĆEM II

Sudija:

sudija Carmel Agius, predsjedavajući
sudija Ivana Janu
sudija Chikako Taya

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 3. marta 2004.

TUŽILAC
protiv
RADOSLAVA BRĐANINA


ODLUKA PO ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE ROKA

Optužba:
gđa. Joanna Korner

Odbrana:
g. John Ackerman
g. David Cunningham

PRETRESNO VIJEĆE II (dalje u tekstu: Pretresno vijeće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud):

RJEŠAVAJUĆI PO "Zahtjevu za produženje roka" (dalje u tekstu: Zahtjev), koji je zastupnik odbrane optuženog Radoslava Brđanina (dalje u tekstu: odbrana) dostavio 26. februara 2004., kojim odbrana traži sljedeće:

(1) da završni pretresni podnesak dostavi do 5. aprila 2004.;

(2) da se odgovori na završni pretresni podnesak dostave do 16. aprila 2004.; i

(3) da se završna riječ održi od 20. do 23. aprila 2004.;[1]

IMAJUĆI U VIDU "Odgovor optužbe na Zahtjev za produženje roka", dostavljen 27. februara 2004. (dalje u tekstu: Odgovor optužbe), u kojem optužba predlaže sljedeći raspored:

(1) da strane svoje završne pretresne podneske dostave do 26. marta 2004.; i

(2) da se završna riječ održi od 5. do 8. aprila 2004.;[2]

IMAJUĆI, MEĐUTIM, U VIDU da je optužba navela da se ne protivi zahtjevu;[3]

IMAJUĆI U VIDU da se prvobitnim rasporedom od strana zahtijevalo:

(1) da završne pretresne podneske dostave do 26. marta 2004.;

(2) da odgovore na završne pretresne podneske dostave do 2. aprila 2004.; i

(3) da završne riječi iznesu u periodu od 5. do 8. aprila 2004.;[4]

BUDUĆI DA u skladu s pravilom 86(B) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Pravilnik) strana završni pretresni podnesak mora podnijeti najkasnije pet dana prije završne riječi;

UZEVŠI U OBZIR, osim toga, da bi Pretresnom vijeću – iako će ono udovoljiti Zahtjevu – bilo od velike pomoći ako bi strane učinile sve što mogu da dostave svoje završne pretresne podneske prije zadanih rokova, budući da bi to Pretresnom vijeću omogućilo da se izlaganje završnih riječi završi ranije;

ZBOG NAVEDENIH RAZLOGA

NA OSNOVU PRAVILA 54 Pravilnika;

OVIM UDOVOLJAVA Zahtjevu i NALAŽE:

(1) stranama:

(a) da dostave završne pretresne podneske do 5. aprila 2004.;

(b) da dostave odgovore na završne pretresne podneske do 16. aprila 2004.; i

(2) da se iznošenje završnih riječi strana održi od 20. do 23. aprila 2004;

I NALAŽE stranama da učine sve što je u njihovoj moći da gore pomenute podneske dostave ranije.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

Dana 3. marta 2004.
U Haagu,
Nizozemska

/potpis na originalu/
sudija Carmel Agius
predsedavajući

[pečat Međunarodnog suda]


[1] Zahtjev, str. 2.

[2] Odgovor optužbe, par. 2.

[3] Odgovor optužbe, par. 3.

[4] 18. decembar 2003., T. 23837.