PRED PRETRESNIM VIJEĆEM II

U sastavu:

sudija Carmel Agius, predsjedavajući
sudija Ivana Janu
sudija Chikako Taya

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 30. marta 2004.

TUŽILAC
protiv
RADOSLAVA BRĐANINA


ODLUKA PO ZAHTJEVU OPTUŽBE ZA IZMJENU OGRANIČENJA BROJA STRANICA ZAVRŠNOG PODNESKA

Tužilaštvo:
gđa Joanna Korner

Odbrana:
g. John Ackerman
g. David Cunningham

PRETRESNO VIJEĆE II (dalje u tekstu: Pretresno vijeće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

RJEŠAVAJUĆI PO "Zahtjevu za izmjenu ograničenja broja stranica" (dalje u tekstu: Zahtjev) koji je podnesen 29. marta 2004. i kojim optužba traži dopuštenje da prekorači ograničenje broja stranica za završni podnesak i dostavi do 300 stranica, ne računajući dodatke;

UZIMAJUĆI U OBZIR da odbrana nema prigovora na Zahtjev;

IZ GORENAVEDENIH RAZLOGA

NA OSNOVU pravila 54 Pravilnika;

OVIM DAJE dozvolu optužbi da prekorači ograničenje broja stranica svog završnog podneska do 300 stranica (ne računajući dodatke).

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

Dana 30. marta 2004.  
U Haagu,  
Nizozemska  
  /potpis na originalu/
  Carmel Agius,
  predsjedavajući sudija

[pečat Međunarodnog suda]