PRED PRETRESNIM VIJEĆEM II

U sastavu:

sudija Carmel Agius, predsjedavajući
sudija Ivana Janu
sudija Chikako Taya

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 31. marta 2004.

TUŽILAC
protiv
RADOSLAVA BRĐANINA


DALJNJA ODLUKA O IZMJENI OGRANIČENJA BROJA STRANICA ZAVRŠNOG PODNESKA

Tužilaštvo:
gđa Joanna Korner

Odbrana:
g. John Ackerman
g. David Cunningham

PRETRESNO VIJEĆE II (dalje u tekstu: Pretresno vijeće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

IMAJUĆI U VIDU odluku Pretresnog vijeća po zahtjevu optužbe za izmjenu ograničenja broja stranica završnog podneska od 30. marta 2004., kojom je Vijeće odobrilo optužbi prekoračenje broja stranica završnog podneska do 300 stranica (ne računajući dodatke);

UZIMAJUĆI U OBZIR da odbrana ima pravo da podnese završni podnesak iste dužine kao i završni podnesak optužbe;

UZIMAJUĆI U OBZIR da optužba nema prigovora na to da se odbrani odobri takvo prekoračenje;

IZ GORENAVEDENIH RAZLOGA

NA OSNOVU pravila 54 Pravilnika;

OVIM DAJE dozvolu odbrani da prekorači ograničenje broja stranica svog završnog podneska do 300 stranica (ne računajući dodatke).

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

Dana 31. marta 2004.  
U Haagu,  
Nizozemska  
  /potpis na originalu/
  Carmel Agius,
  predsjedavajući sudija

[pečat Međunarodnog suda]