PRED PRETRESNIM VIJEĆEM II

U sastavu:

sudija Carmel Agius, predsjedavajući
sudija Ivana Janu
sudija Chikako Taya

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 26. maja 2004.

TUŽILAC
protiv
RADOSLAVA BRĐANINA


DALJNJA ODLUKA PO ZAHTJEVU ODBRANE MILANA MARTIĆA ZA PRISTUP POVJERLJIVIM TRANSKRIPTIMA I DOKUMENTIMA

Tužilaštvo:
gđa Joanna Korner

Odbrana: Odbrana Milana Martića:
g. John Ackerman g. Predrag Milovančević
g. David Cunningham  

PRETRESNO VIJEĆE II (dalje u tekstu: Vijeće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

RJEŠAVAJUĆI PO "Sekretarovom podnesku u vezi s redigovanjem na osnovu pravila 33(B)" (dalje u tekstu: Sekretarov podnesak), zavedenom 26. aprila 2004.;

IMAJUĆI U VIDU "Odluku po zahtjevu odbrane Milana Martića za pristup povjerljivim transkriptima i dokumentima" (dalje u tekstu: Odluka), zavedenu 1. marta 2004., u kojoj je ovo Pretresno vijeće naložilo sljedeće:

1. Odbrani Milana Martića (dalje u tekstu: molilac) se odobrava

(1) pristup transkriptima zatvorenih i poluzatvorenih sjednica Pretresnog vijeća II u predmetu Tužilac protiv Radoslava Brđanina, predmet br. IT-99-36-T, u odnosu na dokaze relevantne za opštine Bosanski Novi, Prnjavor i Šipovo, nakon što Sekretarijat rediguje one dijelove transkripta koji otkrivaju identitet zaštićenih osoba;

(2) da u odgovarajućem trenutku podnese molbu u kojoj će opravdati otkrivanje identiteta svakog konkretnog svjedoka;

(3) pristup povjerljivim dokaznim predmetima uvrštenim u spis u predmetu Tužilac protiv Radoslava Brđanina, predmet br. IT-99-36-T, u vezi s dokazima relevantnim za opštine Bosanski Novi, Prnjavor i Šipovo, nakon što Sekretarijat rediguje one dijelove transkripta koji otkrivaju identitet svih zaštićenih osoba;

(4) da u odgovarajućem trenutku podnese molbu u kojoj će opravdati objelodanjivanje dokaznog predmeta u njegovom izvornom obliku.

2. Moliocu se ne odobrava pristup nijednom dokaznom materijalu iz pravila 70(B) koji se eventualno pominje u paragrafima 1(1) i (3) gore u tekstu.

IMAJUĆI U VIDU da se u Podnesku sekretara traži da se potparagrafi 1(1), 1(3) i 2 Odluke izmijene u skladu s razlozima koje je iznio Sekretarijat, odnosno, "ukoliko su redigovanja doista nužna i opravdana na osnovu presude Vijeća, strane u postupku - koje su upoznate s dokazima i koje znaju koji materijali potiču od davalaca informacija na osnovu pravila 70 - trebaju snositi odgovornost za pronalaženje i redigovanje osjetljivih materijala prije nego što pristupe njihovom objelodanjivanju";

IMAJUĆI U VIDU "Nalog o rasporedu podnošenja podnesaka" od 6. maja 2004., kojim je ovo Pretresno vijeće naložilo optužbi i odbrani Radoslava Brđanina (dalje u tekstu: odbrana) da svoje podneske po ovom pitanju dostave najkasnije do 20. maja 2004.;

IMAJUĆI U VIDU "Odgovor optužbe na 'Sekretarov podnesak u vezi s redigovanjem na osnovu pravila 33(B)" (dalje u tekstu: Odgovor optužbe) dostavljen 20. maja 2004., u kojem optužba iznosi sljedeće:

(1) od suštinskog je značaja da se rediguju materijali koji ukazuju na identitet zaštićenih osoba;

(2) nema prigovora na pravno sredstvo koje traži Sekretarijat; i

(3) traži se da se potparagrafi 1(1) i 1(3) izmijene tako da umjesto formulacije "Sekretarijat rediguje" stoji "strane u postupku rediguju";

UZIMAJUĆI U OBZIR da se odbrana nije očitovala po ovom pitanju;

UZIMAJUĆI U OBZIR da rješenje koje predlaže optužba, prema kojem je svaka strana u postupku odgovorna za redigovanje povjerljivog svjedočenja i dokaznih predmeta koje je optužba izvela dokazujući svoju tezu, otklanja razloge za zabrinutost izražene u Sekretarovom podnesku istovremeno garantujući potrebnu zaštitu svjedoka;

IZ GORENAVEDENIH RAZLOGA

NA OSNOVU članova 20, 21 i 22 Statuta Međunarodnog suda i pravila 54, 73 i 75 Pravilnika o postupku i dokazima;

OVIM NALAŽE da je dispozitiv Odluke takav da se potparagrafi 1(1) i 1(3) izmijene tako da u njima, umjesto "Sekretarijat rediguje" stoji "strane u postupku rediguju".

Sastavljeno na francuskom i engleskom jeziku, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

Dana 26. maja 2004.  
U Haagu,  
Nizozemska /potpis na originalu/
  Carmel Agius,
  predsjedavajući sudija

[pečat Međunarodnog suda]