PRED PRETRESNIM VIJEĆEM II

U sastavu:

sudija Carmel Agius, predsjedavajući
sudija Ivana Janu
sudija Chikako Taya

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 26. januara 2004.

TUŽILAC
protiv
RADOSLAVA BRĐANINA

U VEZI S NAVODIMA PROTIV MILKE MAGLOV


ODLUKA PO ZAHTJEVU AMICUS CURIAE TUŽIOCA ZA PRODUŽENJE ROKA ZA OBJELODANJIVANJE ZAPISA RAZGOVORA S RESPONDENTOM

Amicus curiae tužilac:
gđa Brenda Hollis

Respondent:
gđa Milka Maglov

PRETRESNO VIJEĆE II (dalje u tekstu: Pretresno vijeće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

RJEŠAVAJUĆI PO "Zahtjevu amicus curiae tužiocu za produženje roka za objelodanjivanje zapisa razgovora s respondentom" (dalje u tekstu: Zahtjev) podnesenom 15. januara 2004. u kojem amicus curiae tužioca traži od Pretresnog vijeća da do 27. januara 2004. odobri produženje roka za objelodanjivanje Milki Maglov (dalje u tekstu: respondent) izjave respondenta od 6. juna 2002., koja je zasnovana na razgovoru što ga je 23. maja 2002. u svojstvu istražitelja s njom vodio amicus curiae (dalje u tekstu: razgovor);

IMAJUĆI U VIDU da je, tokom statusne konferencije održane 4. decembra 2003., Pretresno vijeće naložilo tužiocu da najkasnije do 19. januara 2004. obavi potpuno objelodanjivanje materijala respondentu;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je u Zahtjevu, amicus curiae tužilac iznio opravdane razloge zbog kojih nije u mogućnosti da ispoštuje gorenavedeni rok kada je riječ o razgovoru;

IMAJUĆI U VIDU da su Sekretarijat/Služba za pravnu pomoć i pitanja pritvora obavijestili Pretresno vijeće da, iz tehničkih razloga, neće biti u mogućnosti da amicus curiae tužiocu stavi na raspolaganje verbatim transkript i prijevod intervjua prije 30. januara 2004.;

UZIMAJUĆI U OBZIR da se pomjeranjem roka amicus curiae tužiocu za objelodanjivanje razgovora respondentu sa 19. januara 2004. na 30. januar 2004. neće na nepravičan način nanijeti šteta respondentu;

IZ GORENAVEDENIH RAZLOGA

NA OSNOVU pravila 54 Pravilnika o postupku i dokazima;

OVIM:

odobrava Zahtjev i nalaže da amicus curiae tužiocu respondentu objelodani razgovor najkasnije do 30. januara 2004.;

Sastavljeno na francuskom i engleskom, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

Dana 26. januara 2004.  
U Hagu  
Nizozemska  
  /potpis na originalu/
  Carmel Agius,
  predsjedavajući sudija

[pečat Međunarodnog suda]