PRED PRETRESNIM VIJEĆEM II

U sastavu:

sudija Carmel Agius, predsjedavajući
sudija Ivana Janu
sudija Chikako Taya

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 24. februara 2004.

TUŽILAC
protiv
RADOSLAVA BRĐANINA

U VEZI S NAVODIMA PROTIV MILKE MAGLOV


ODLUKA PO ZAHTJEVU AMICUS CURIAE TUŽIOCA DA SE DOZVOLI PODNOŠENJE DODATNOG DOKAZNOG PREDMETA OPTUŽBE U DOKAZNOM POSTUPKU

Amicus curiae:
gđa Brenda Hollis

Respondent:
gđa Milka Maglov

PRETRESNO VIJEĆE II (dalje u tekstu: Pretresno vijeće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljnjem tekstu: Međunarodni sud);

RJEŠAVAJUĆI PO "Zahtjevu amicus curiae tužioca da se dozvoli podnošenje dodatnog dokaznog predmeta optužbe u dokaznom postupku" (dalje u tekstu: Zahtjev), podnesenom 20. februara 2004., u kojem amicus curiae tužilac traži dozvolu da ponovno izvede dokaze, te dozvolu da podnese kopiju jedne elektronske poruke koju je svjedok optužbe John Ackerman poslao sudskom savjetniku Pretresnog vijeća 19. februara 2004. (dalje u tekstu: dokument);

IMAJUĆI U VIDU da je Milka Maglov (dalje u tekstu: respondent) izjavila da nema prigovora na uvrštavanje dokumenta dokumenta u dokaze;

UZIMAJUĆI U OBZIR obavezu Pretresnog vijeća da osigura da suđenje bude pravično i ekspeditivno i da se postupak vodi u skladu s pravilima o postupku i dokazima, uz puno poštovanje prava optuženog i dužne pažnje prema zaštiti žrtava i svjedoka;

UZIMAJUĆI U OBZIR, na prima facie osnovi, dokaze čije izvođenje traži amicus curiae tužilac i koji se odnose na pitanje od suštinske važnosti za ovaj predmet;

UZIMAJUĆI U OBZIR da se dopuštanjem amicus curiae tužiocu da ponovno izvede svoje dokaze i uvrštavanjem dokumenta u dokaze u ovoj fazi postupka ne bi na nepravičan način nanijela šteta respondentkinji;

IZ GORENAVEDENIH RAZLOGA

NA OSNOVU člana 20 Statuta Međunarodnog suda i pravila 54 i 89(C) Pravilnika o postupku i dokazima;

OVIM:

odobrava Zahtjev i nalaže da se dokument uvrsti u dokaze kao dokazni predmet P 17.

Sastavljeno na francuskom i engleskom jeziku, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

Dana 24. februara 2004.  
U Hagu,  
Nizozemska  
  /potpis na originalu/
  Carmel Agius,
  predsjedavajući sudija

[pečat Međunarodnog suda]