Predmet br. IT-99-36-T

Tužilac protiv Brđanina i Talića

Nije službeni dokument

 

KORIGENDUM

 

JA, sekretar Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju;

IMAJUĆI U VIDU Odluku sekretara od 15. aprila 2002., kojom je poništeno imenovanje gđe Milke Maglov kao subranioca gospodina Radoslava Brđanina (u daljnjem tekstu: optuženi), do ishoda istrage koju je naložilo Pretresno vijeće;

IMAJUĆI U VIDU da se u Odluci citira član 19(A)(ii) Uputstva o dodjeli branioca po službenoj dužnosti, u kojem se navodi da u interesu pravde, i na zahtjev glavnog branioca, sekretar može povući imenovanje subranioca;

IMAJUĆI U VIDU da se ovaj član ne može primijeniti na poništenje imenovanja gđe Maglov;

IMAJUĆI U VIDU da se u Odluci navodi da gđa Maglov "nije informisala niti optuženog, niti glavnog branioca, ni Vijeće ni Sekretarijat o činjenici da je već prethodno, prije njegovog svjedočenja, zastupala tog svjedoka";

IMAJUĆI U VIDU da je nakon toga glavni branilac saopštio sekretaru da ga je gđa Maglov unaprijed obavijestila da je ranije zastupala svjedoka o kojem je riječ;

BUDUĆI DA je u interesu urednog sprovođenja pravde da se gorenavedena odluka izmijeni tako da tačno odražava događaje;

ODLUČUJEM da će se prethodna verzija odluke od sada smatrati nevažećom te da će službena verzija od sada biti ispravljena odluka priložena ovoj potvrdi od 17. jula 2002.

 

/potpis na originalu/
Hans Holthuis,
sekretar

Dana 17. jula 2002.
U Hagu,
Nizozemska

[pečat Međunarodnog suda]


Predmet br. IT-99-36-T

Tužilac protiv Brđanina i Talića

ODLUKA

 

SEKRETAR SUDA,

UZEVŠI U OBZIR Statut Međunarodnog suda usvojen Rezolucijom 827 Savjeta bezbjednosti (1993.), a posebno član 21;

UZEVŠI U OBZIR Pravilnik o postupku i dokazima usvojen od strane Međunarodnog suda 11. februara 1994., uz naknadne izmjene i dopune, a posebno pravila 44, 45 i 46(D);

UZEVŠI U OBZIR Uputstvo za dodjelu branioca (dalje u tekstu: Uputstvo) s naknadnim izmjenama i dopunama, a posebno član 16(C) i član 19(B);

UZEVŠI U OBZIR Kodeks profesionalnog ponašanja branilaca koji se pojavljuju pred Međunarodnim sudom (u daljnjem tekstu: Kodeks ponašanja), a posebno član 5, član 9, član 15 i član 20;

UZEVŠI U OBZIR da je na zahtjev glavnog branioca gđa Milka Maglov imenovana da od 10. septembra 2001. zastupa optuženog gospodina Radoslava Brđanina;

UZEVŠI U OBZIR da je svjedok u ovom predmetu informisao Sekretarijat da je gđu Maglov prethodno imenovao Vojni sud u Banjoj Luci da brani svjedoka od optužbi za špijunažu i da je njeno ponašanje u tom postupku ostavilo negativan utisak o njenom ličnom integritetu i normama profesionalnog ponašanja;

UZEVŠI U OBZIR da je gđa Maglov potvrdila da je tog svjedoka zastupala kao branilac na suđenju;

UZEVŠI U OBZIR da u skladu sa članom 9(3) Kodeksa ponašanja, branilac ne smije zastupati klijenta u nekom predmetu ako na to zastupanje može negativno utjecati zastupanje nekog drugog klijenta;

UZEVŠI U OBZIR da je gđa Maglov znala da će taj svjedok svjedočiti pred Međunarodnim sudom, a nije informisala niti optuženog, ni Vijeće ni Sekretarijat o činjenici da je već prethodno, prije njegovog svjedočenja, zastupala tog svjedoka;

UZEVŠI U OBZIR, nadalje, da postoji vjerovatnoća sukoba interesa između prethodnog zastupanja svjedoka od strane gđe Maglov i njenog sadašnjeg zastupanja optuženog, te da bi, osim toga, njen propust da ukaže na taj potencijalni sukob interesa prije svjedočenja tog svjedoka mogao štetiti ishodu postupka;

UZEVŠI U OBZIR da je predstavnik Tužilaštva informisao Vijeće da postoji osnovani razlog za sumnju da je gđa Maglov pokušala utjecati na svjedočenje svjedoka optužbe te je stoga pozvao Vijeće da razmotri da li to predstavlja nepoštivanje Suda u skladu sa pravilom 77(A)(iv);

UZEVŠI U OBZIR da je, u skladu sa pravilom 46(C), Sekretarijat odgovoran da nadzire primjenu Kodeksa ponašanja, te je stoga odgovoran da osigura da se branioci pridržavaju profesionalnih normi utvrđenih Kodeksom ponašanja;

IMAJUĆI U VIDU da propust pravovremenog ukazivanja na postojanje potencijalnog sukoba interesa te tvrdnje svjedoka i Tužilaštva, ukoliko se dokažu, mogu biti razumni osnov za konstataciju da gđa Maglov ne udovoljava profesionalnim normama utvrđenim u Kodeksu ponašanja;

UZEVŠI U OBZIR da je provjera tvrdnji svjedoka te postojanja i opsega potencijalnog sukoba interesa u interesu osiguranja pravičnog suđenja, te obezbjeđenja efikasne odbrane optuženom;

OVIME ODLUČUJE da je u interesu pravde da se do ishoda istrage, počevši od 15. aprila 2002., poništi imenovanje gđe Maglov za subranioca.

Hans Holthuis,
sekretar Suda
/potpisano/

Dana 17. jula 2002.
U Hagu,
Nizozemska

[pečat Međunarodnog suda]