PREDSJEDNIK MEĐUNARODNOG SUDA

Sudija: g. Theodor Meron, predsjednik

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 24. aprila 2003.

TUŽILAC
protiv
RADOSLAVA BRĐANINA


NALOG KOJIM SE ODREĐUJE PRETRESNO VIJEĆE NADLEŽNO ZA PREDMET NEPOŠTIVANJA SUDA

Tužilaštvo:
gđa Joanna Korner
g. Andrew Cayley

Odbrana:
g. John Ackerman

JA, THEODOR MERON, predsjednik Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud):

IMAJUĆI U VIDU “Nalog u vezi s navodima protiv Milke Maglov”(u daljnjem tekstu: Nalog) koji je 15. aprila 2003. izdalo Pretresno vijeće II i u kojem je Pretresno vijeće zaključilo da ima dovoljno osnova da se protiv Milke Maglov, koja je do 9. aprila 2003. bila subranilac Radoslava Brđanina, na osnovu pravila 77(A)(iv) i 77(A)(ii) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (u daljnjem tekstu: Pravilnik) pokrene postupak zbog nepoštovanja suda;

UZIMAJUĆI U OBZIR da ovim Nalogom Pretresno vijeće “upućuje predmet predsjedniku Suda da odredi Pretresno vijeće koje će postupiti po pravilu 77(D)(ii)”;

UZIMAJUĆI U OBZIR da Vijeće, shodno pravilu 77(D)(ii) Pravilnika, ako smatra da postoji dovoljan osnov za postupak zbog nepoštovanja suda protiv neke osobe, može izdati nalog in loco optužnice i zatim bilo uputiti amicum curiae da preduzme krivično gonjenje bilo sāmo preduzeti krivično gonjenje u toj stvari.;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je, osim u izuzetnim okolnostima - na primjer onda kada je osnov da se predmet nepoštivanja suda dodijeli nekom drugom vijeću, a ne vijeću pred kojim je do nepoštovanja došlo, dovođenje u pitanje nepristranosti tog vijeća - da preduzme odgovarajuće mjere i riješi stvar nadležno pretresno vijeće koje rješava u predmetu u kojem je do nepoštivanja navodno došlo;

UZIMAJUĆI U OBZIR da se čini kako u ovom predmetu nema nikakvih izuzetnih okolnosti koje bi nalagale imenovanje drugog pretresnog vijeća, a ne onog koje rješava u predmetu u kojem je navodno došlo do nepoštivanja;

OVIM POTVRĐUJE da je Pretresno vijeće, u sastavu u kojem postupa u predmetu Tužilac protiv Radoslava Brđanina, nadležno na osnovu Pravilnika 77(D) (ii) Pravilnika da presudi o navodima o nepoštovanju suda od strane Milke Maglov.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je mjerodavan engleski tekst.

Dana 24. aprila 2003.  
U Hagu,  
Nizozemska  
  /potpis na originalu/
  Theodor Meron,
  predsjednik

[pečat Međunarodnog suda]