PRED PRETRESNIM VIJEĆEM II

U sastavu:

sudija Carmel Agius, predsjedavajući
sudija Ivana Janu
sudija Chikako Taya

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 9. septembar 2003.

TUŽILAC
protiv
RADOSLAVA BRĐANINA


NALOG ZA SVJEDOČENJE PREKO VIDEO-KONFERENCIJSKE VEZE U SKLADU S PRAVILOM 71BIS

Optužba:
gđa Joanna Korner

Odbrana:
g. John Ackerman
g. David Cunningham

PRETRESNO VIJEĆE II (u daljnjem tekstu: Pretresno vijeće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljnjem tekstu: Međunarodni sud):

RJEŠAVAJUĆI PO usmenom zahtjevu Tužilaštva (dalje u tekstu: optužba) od 28. augusta 2003.[1], kojim se traži da se svjedoku optužbe Rasimu Ćirkiću (u daljnjem tekstu: svjedok) dozvoli da ga zastupnik odbrane optuženog Radoslava Brđanina (u daljnjem tekstu: odbrana) unakrsno ispita putem video-konferencijske veze u skladu s pravilom 71bis Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (u daljnjem tekstu: Pravilnik);

IMAJUĆI U VIDU da je nakon glavnog ispitivanja 18. i 19. juna 2003. Pretresno vijeće naložilo da se svjedok kasnije unakrsno ispita[2];

IMAJUĆI U VIDU da u svom usmenom odgovoru od 28. augusta 2003.[3] odbrana nije imala prigovora na to da svjedok svjedoči putem video-konferencijske veze, ali je zatražila da svjedok bude prisutan da bi ga zastupnik odbrane unakrsno ispitao;

IMAJUĆI U VIDU usmenu odluku ovog Pretresnog vijeća od 29. augusta 2003.[4], kojom je odbrani naloženo da slijedi uobičajenu praksu Međunarodnog suda i da obavi unakrsno ispitivanje putem video-konferencijske veze iz sudnice u Hagu;

UZIMAJUĆI U OBZIR loše zdravstveno stanje svjedoka i činjenicu da bi emocionalno izuzetno teško podnio svjedočenje;

NALAZEĆI da je u interesu pravde da svjedok svjedoči putem video-konferencijske veze;

UZIMAJUĆI U OBZIR da se Tužilaštvo pobrinulo da svjedok dobije ljekarsko odobrenje da bude ispitan putem video-konferencijske veze[5];

UZIMAJUĆI U OBZIR da su smjernice za svjedočenje putem video-konferencijske veze navedene u “Odluci po zahtjevima odbrane da pozove i zaštiti svjedoke odbrane, te o svjedočenju putem video-veze” koju je donijelo Pretresno vijeće II u predmetu br. IT-94-1, Tužilac protiv Duška Tadića, 25. juna 1996. (u daljnjem tekstu: Odluka u predmetu Tadić);

IZ GORENAVEDENIH RAZLOGA

NA OSNOVU pravila 71bis Pravilnika;

OVIME NALAŽE da se unaksrno ispitivanje Rasima Ćirkića obavi putem video-konferencijske veze 13. oktobra 2003.; i

UPUĆUJE sekretara da preduzme sve potrebne korake kako bi u okolnostima ovog predmeta obezbijedio poštivanje smjernica utvrđenih u Odluci u predmetu Tadić.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

Dana 9. septembra 2003.  
U Hagu,  
Nizozemska /potpis na originalu/
  Carmel Agius,
  predsjedavajući sudija

[pečat Međunarodnog suda]


[1] T 20682.

[2] T 17879-17880. Za svjedoka nisu odobrene nikakve zaštitne mjere.

[3] T 20684.

[4] T 20776-20777.

[5] T 20683.