PRED PRETRESNIM VIJEĆEM II

U sastavu:

sudija Carmel Agius, predsjedavajući
sudija Ivana Janu
sudija Chikako Taya

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 15. januara 2004.

TUŽILAC
protiv
RADOSLAVA BRĐANINA


NALOG U VEZI S NAVODIMA PROTIV MILKE MAGLOV


Amicus curiae:

Tužilaštvo:

g. Brenda Hollis

gđa Joanna Korner

   
   

Respondent:

Odbrana:

gđa Milka Maglov

g. John Ackerman

 

g. David Cunningham

PRETRESNO VIJEĆE II (dalje u tekstu: Pretresno vijeće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud):

RJEŠAVAJUĆI PO "Zahtjevu amicus curiae pri Tužilaštvu za dopunu navoda o nepoštovanju Međunarodnog suda" (dalje u tekstu: Zahtjev), podnesenom 12. januara 2004.;

IMAJUĆI U VIDU pravilo 50(A)(i)(c) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Pravilnik), shodno kojem tužilac može izmijeniti i dopuniti optužnicu nakon što je predmet dodijeljen pretresnom vijeću, uz dopuštenje tog pretresnog vijeća ili sudije tog vijeća, nakon što su saslušane strane;

IMAJUĆI U VIDU da se, shodno pravilu 126 bis Pravilnika, osim ukoliko vijeće generalno ili u konkretnom slučaju ne naloži drugačije, eventualni odgovor na podnesak jedne od strana mora podnijeti unutar četrnaest dana od dana kad je podnesak zaveden;

IMAJUĆI U VIDU da se, shodno pravilu 77(E) Pravilnika o postupku i dokazima (dalje u tekstu: Pravilnik), pravila o postupku i dokazima od četvrtog do osmog dijela primjenjuju mutatis mutandis na postupak po navodima o nepoštovanju Suda;

IMAJUĆI U VIDU da je Pretresno vijeće zakazalo početak suđenja u ovom predmetu za 16. februar 2004.;[1]

UZEVŠI U OBZIR potrebu da se u ovom predmetu postupa ekspeditivno;

SHODNO pravilima 50(A)(i)(c), 54, 77, 126 bis i 127 Pravilnika

OVIM NALAŽE da se rok za podnošenje odgovora Milke Maglov na gorepomenuti Zahtjev skraćuje na 24. januar 2004. u 16:00 sati.

Sastavljeno na francuskom i engleskom, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

Dana 15. januara 2004.,

 

U Hagu,

 

Nizozemska

/potpis na originalu/

 

sudija Aguis,

 

predsjedavajući sudija

[pečat Međunarodnog Suda][1] Transkript ročišta od 4. decembra 2003., str. 13-14.